Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag
Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 7 juni 1999
Kenmerk 370/99
Blad /4
Bijlage(n) 1
Betreft Verslag Europese Raad te Keulen

d.d. 3 en 4 juni 1999

Zeer Geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Europese Raad te Keulen d.d. 3 en 4 juni 1999 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

VERSLAG VAN DE EUROPESE RAAD VAN KEULEN D.D. 3 EN 4 JUNI 1999


1. De Europese Raad kwam op 3 en 4 juni 1999 te Keulen onder Duits voorzitterschap bijeen. De conclusies (met bijlagen) gaan hiernevens. De Europese Raad stond vooral in het teken van de doorbraak die de Finse President Ahtisaari en de Russische bemiddelaar Tsjernomyrdin in het conflict om Kosovo hebben bereikt. Het Parlement is daarover separaat geïnformeerd. De ER besteedde voorts uitgebreid aandacht aan het werkgelegenheidsbeleid. Hij zette tevens een belangrijk proces van institutionele vernieuwing in gang en nam een verklaring aan over de ontwikkeling van een Europese Veiligheids- en Defensie Identiteit. De Regering is verheugd over de benoeming van de heer Javier Solana tot Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. De heer de Boissieu is benoemd tot plaatsvervangend Secretaris-Generaal van de Raad.


2. De Europese Raad had zoals gebruikelijk allereerst een ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement.

De crisis in Kosovo vormde een belangrijk onderdeel van de toespraak van de heer Gil-Robles. In dit verband hechtte hij groot belang aan de benoeming van de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB. De voorzitter besteedde tevens aandacht aan de strijd tegen de werkloosheid. Hij betreurde het dat het EP niet bij de opstelling van het werkgelegenheidspact was betrokken. Wat de hervorming van de instellingen van de Unie betreft, wees de heer Gil-Robles op drie prioriteiten:


- onmiddellijke aanpassingen die geen verdragsherziening vereisen, waaronder de organisatie van de Commissie;


- de oplossing van de in Amsterdam niet geregelde vraagstukken en andere institutionele problemen waaronder de verdere democratisering van de Unie; en


- de (verdere) communautarisering van de tweede en derde pijler.

Tenslotte wees de scheidende voorzitter van het EP op het belang van een EU-handvest van fundamentele rechten.


3. De ER heeft overeenstemming bereikt over het werkgelegenheidspact.

Het pact bundelt drie processen:


- de synergie tussen loonontwikkeling, monetair beleid en begrotingsbeleid d.m.v. een macro-economische dialoog;


- de verdere ontwikkeling van een gecoòrdineerde werkgelegenheidsstrategie

(het Luxemburg-proces); en


- de versterking van structurele hervormingen (het Cardiff-proces).

Het pact voorziet in een dialoog tussen de verschillende beleidsactoren: de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de sociale partners.

Tijdens het Portugees voorzitterschap zal in het voorjaar van 2000 een bijzondere bijeenkomst van de ER worden belegd om de vorderingen bij de uitvoering van het pact te beoordelen.

Naast het pact keurde de ER de globale richtsnoeren voor het economische beleid goed, zodat deze door de komende Ecofin Raad kunnen worden vastgesteld.


4. Wat de noodzakelijke institutionele vernieuwing van de Unie betreft, besloot de ER allereerst tot de opstelling van een handvest van grondrechten. De ER van Tampere in oktober van dit jaar moet de noodzakelijke procedurele maatregelen nemen. Dit betekent o.a. het bijeenroepen van een vergadering van leden van nationale parlementen, van het Europees Parlement, van vertegenwoordigers van regeringen en van de Europese Commissie. Vertegenwoordigers van andere EU-instellingen en maatschappelijke organisaties zullen daarbij worden betrokken. Het Handvest moet in december 2000 in concept gereed zijn.

De ER besloot daarnaast begin 2000 een nieuwe intergouvernementele conferentie bijeen te roepen. Tijdens die IGC zullen de institutionele vraagstukken die in Amsterdam niet konden worden opgelost aan de orde komen alsmede andere kwesties die verband houden met de uitvoering van het Verdrag van Amsterdam. Het komende

Finse Voorzitterschap zal t.b.v. de ER van Helsinki een inventarisatie maken zodat de IGC begin 2000 van start kan gaan en in december 2000 onder Frans Voorzitterschap kan worden afgesloten.


5. De Europese Raad aanvaardde de Verklaring over de versterking van het Gemeenschappelijk Europees beleid over veiligheid en defensie en het daaraan toegevoegde rapport van het voorzitterschap (bijlage). Hiermee zet de Unie een belangrijke stap naar een grotere slagvaardigheid van de Europese Veiligheid, met name op het gebied van crisismanagement. Nederland heeft zich van meet af aan uitgesproken voor de versterking van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, en daarbij benadrukt dat bij EU geleide operaties in het geval van zgn. Petersbergtaken maximaal gebruik dient te worden gemaakt van NAVO-middelen en capaciteiten teneinde onnodige duplicatie te vermijden. Voorts heeft Nederland ervoor geijverd dat de Europese NAVO-leden die geen EU-lid zijn zo volledig mogelijk bij dit initiatief betrokken worden.


6. De Finse president Ahtisaari bracht aan de leden van de Europese Raad verslag uit over zijn missie naar Belgrado. Over het besluit van de Joegoslavische autoriteiten het vredesplan over Kosovo met de eisen van de internationale gemeenschap te aanvaarden, is uw Kamer op 4 juni per brief (kenmerk 288/99) geïnformeerd.

De Europese Raad bevestigde dat de Europese Unie - in samenwerking met de Wereldbank - een leidende rol op zich zal nemen bij het herstel in Kosovo, en met andere donoren deel zal nemen aan de inspanning voor de wederopbouw. De Europese Raad riep de Commissie op met spoed passende voorstellen te doen. De Commissie denkt daarbij aan de oprichting van een agentschap dat met de uitvoering van het wederopbouwprogramma wordt belast.Nederland heeft benadrukt dat in de voorstellen zoveel mogelijk gestreefd moet worden naar samenwerking tussen Commissie en Wereldbank.

Het Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa, dat vrede, stabiliteit en welvaart in de regio en een betere samenwerking tussen de landen in de regio beoogt, zal tijdens een ministeriële vergadering op 10 juni a.s. in Keulen hopelijk leiden tot een akkoord tussen de EU-lidstaten en de andere bij het pact betrokken landen. Zodra een politieke regeling tot stand komt in Kosovo zal ook de FRJ, zodra dit land voldoet aan alle door de internationale gemeenschap gestelde eisen, aan dit proces kunnen deelnemen.

De Europese Unie is in het kader van het Stabiliteitspact bereid het vooruitzicht op integratie in de structuren van de EU voor de leden van de regio naderbij te brengen, onder meer door een nieuw soort contractuele betrekkingen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van ieder land, met inbegrip van vooruitgang bij regionale samenwerking, en met vooruitzicht op lidmaatschap van de Europese Gemeenschap op basis van het Verdrag van Amsterdam en onder naleving van de zgn. Kopenhagencriteria uit 1993.

Van Nederlandse kant is er o.m. op gewezen dat voor de uitvoering van het Stabiliteitspact een goede samenwerking en coòrdinatie tussen Commissie, de internationale financiële instellingen en de bilaterale donoren nodig zal zijn.


7. De Europese Raad heeft de gemeenschappelijke strategie voor Rusland vastgesteld (bijlage). De Unie beoogt hiermee zijn strategisch zo belangrijke relatie met Rusland te versterken. Nederland acht het van groot belang dat met deze strategie de relaties met Rusland worden verdiept, ondermeer door de samenwerking op het gebied van het Gemeenschappelijk Buitenlands Beleid. Nederland zal aandringen op concrete werkplannen voor de uitwerking van de gemeenschappelijke strategie.


8. Nederland heeft reeds voorafgaand aan de Europese Raad aangedrongen op een verklaring over Turkije. Daarover bleek evenwel geen overeenstemming mogelijk. De Europese Raad aanvaardde wel o.m. conclusies over Oekraïne, transatlantische betrekkingen, het Midden-Oosten Vredesproces en Oost-Timor.

++++

Deel: ' Verslag Europese Raad te Keulen '
Lees ook