PERSBERICHT

Nijmegen, 22 juni 1999

EERSTE INTERNATIONALE EXPERTBIJEENKOMST OVER HOOGWATERPREVENTIE

georganiseerd door HASKONING en IRMA

HASKONING, Ingenieurs- en Architectenbureau B.V. en IRMA (INTERREG Rijn Maas Activiteiten) hebben met groot succes de eerste expertbijeenkomst over hoogwater preventie voor alle landen in het Rijn-Maasbassin georganiseerd op vrijdag 18 juni jl. Vierenzestig vooraanstaande wetenschappelijke experts uit vijf EU lidstaten, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland, en Zwitserland ontmoetten elkaar op het HASKONING hoofdkantoor in Nijmegen om de meest actuele kennis en toegepaste onderzoeksactiviteiten op het gebied van hoogwaterproblematiek in de betrokken landen te inventariseren.

De experts wisselden ideeën en onderzoeksresultaten uit en discussieerden over mogelijkheden om niet alleen de samenwerking te verbeteren tussen instituten die vergelijkbaar onderzoek verrichten maar op verscheidene locaties, maar ook samenwerking tussen de verschillende vakgebieden in multidisciplinaire researchprojecten. Zij brachten eveneens aspecten zoals synergie, maximale toegevoegde waarde, innovatie en werkelijke transnationale samenwerking in kaart, die toegepast kunnen worden in reeds lopende onderzoeksprojecten, en mogelijke toekomstige projecten die voldoen aan de doelstellingen van IRMA .

Het ochtendprogramma bestond uit een serie lezingen over innovatie, toegepast multidisciplinair onderzoek en transnationale relevantie, door prominente deskundigen waaronder Prof. Dr. J. Schmitz U2013 Universiteit van Luik België, Dr. J.P. Schmitt U2013 International Water Centre NANCIE, Nancy Frankrijk, Prof. Dr.-Ing. H.R. Böhm - WAR/TU Darmstadt Duitsland, Prof. Dr. A. Musy U2013 EPFL, Lausanne Zwitserland en Ir. E.B.Zeegers U2013 Rijkswaterstaat, Arnhem Nederland.

`s Middags werden de experts uitgenodigd om in aparte groepen te discussiëren en presentaties te geven over topics zoals:

1. Integrale modellen

2. Ruimtelijke ordening en ecologische aspecten,

3. Hoogwaterafvoer en preventiemaatregelen,

4. Verantwoordelijkheid van betrokkenen en het bewustmakingsproces.

HASKONING zal de resultaten van de conferentie opnemen in haar rapportage aan het IRMA Secretariaat. Met deze gegevens kan het Secretariaat begin juli 1999 aan de IRMA Stuurgroep advies en aanbevelingen uitbrengen voor het opzetten van een globaal onderzoeksraamwerk voor wetenschappelijke samenwerking.

Vervolgens zal het Nederlands Centrum voor Rivierstudies (NCR) namens de deelnemende landen in oktober van dit jaar een aanvraag indienen bij de IRMA Stuurgroep voor de toepassing van het genoemde raamwerk. In december neemt het IRMA een beslissing over de mogelijke aanvaarding en financiering van de aanvraag. Bij een positief besluit zullen het onderzoeksprogramma en de betreffende projecten eind 2001 afgerond worden.

Prof. Dr. P.H.Nienhuis van de Katholieke Universiteit Nijmegen en een vooraanstaande partner van het Nederlands Centrum voor Rivierstudie: "De hoogwaterproblematiek is één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd, met name voor de landen in het Rijn-Maasbassin. Deze conferentie heeft bewezen een uitstekend platform te zijn om mogelijkheden in kaart te brengen voor preventie, bescherming en acceptatie met betrekking tot hoogwater.

Prof. Dr.-Ing. H.R.Böhm (WAR/TU, Darmstadt): "Slechts door wetenschappers en projecten in de Rijn-Maasregio bijeen te brengen, zal het mogelijk zijn om sommige van de zeer ingrijpende preventiemaatregelen langs de rivieren te realiseren. De expertmeeting in Nijmegen was een eerste belangrijke stap in die richting".

Prof. Dr. A. Musy (EPFL, Lausanne): "Ik ben er van overtuigd, dat deze bijeenkomst in hoge mate heeft bijgedragen aan een verdere afbakening, versterking en coördinatie van de internationale samenwerking en van de activiteiten om de gebieden van de Rijn en Maas tegen overstromingen te beschermen".

Drs. M. de Vriend (Processmanager van HASKONING): "Ik ben onder de indruk van de openheid van de deelnemende wetenschappelijke instituten en de vele goede ideeën, waarmee de kans die IRMA biedt met verve kan worden opgepakt".

* * *

HASKONING B.V.

HASKONING B.V. Ingenieurs- en Architectenbureau is een onafhankelijk multidisciplinair adviesbureau dat voor bedrijven en overheden in binnen- en buitenland adviesopdrachten uitvoert op het gebied van bouw, milieu, infrastructuur en waterbouw. Bij de oprichting in 1881 was HASKONING het eerste onafhankelijke, particuliere raadgevende ingenieursbureau in Nederland. Bij HASKONING werken circa 650 mensen met verschillende opleidingen en ervaring, die gezamenlijk borg staan voor een moderne, gedegen en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. HASKONING opereert vanuit vier divisies: Bouw, Milieu, Infrastructuur en Internationale Projecten. HASKONING B.V. is groepsmaatschappij van de Koninklijke HASKONING Groep, tezamen met o.a.: De Weger Architecten en Ingenieursbureau B.V. , Adviesbureau voor Water en Milieu IWACO B.V., Posford Duvivier Ltd. Consulting Engineers, GEM Consultants B.V. en Ketel Raadgevende Ingenieurs B.V. De Koninklijke HASKONING Groep heeft in totaal circa 2050 medewerkers. Het HASKONING Kwaliteits Management Systeem is gecertificeerd conform NEN-ISO 9001 door Lloyd's

Deel: ' Verslag expertbijeenkomst over hoogwaterpreventie '




Lees ook