Gemeente Lopik

Document het laatst veranderd op: 10-10-2001
De gemeenteraad kwam bijeen op dinsdag 2 oktober 2001. De raadscommissie Samenleving komt bijeen op 16 oktober 2001 Voorzitter: wethouder B.H. Scheffer-Versluis.

1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken, taakveld Welzijn op 18 september 2001, taakveld Welzijn.
4. Vaststelling advies-en actiepuntenlijst van de vergadering gehouden op 18 september , taakveld Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg.
5. Gemeenschappelijke regelingen, taakveld Welzijn ( geen stukken). 6. Gevraagd advies met betrekking tot het ontwerp-raadsvoorstel Cursus Sociale Vaardigheden voor leerlingen van de basisscholen. 7. Gevraagd advies met betrekking tot de notitie toekomst peuterspeelzaalwerk.
8. Gevraagd advies met betrekking tot de subsidiëring Breed Platform Ouderenbeleid.
9. Rondvraag .
10. Sluiting.
De raadscommissie Grondgebied komt bijeen op 18 oktober 2001. De vergadering begint om 20:00 uur en zal gehouden worden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Commissie GRONDGEBIED d.d. 18 oktober 2001.
Aanvang te 20:00 uur.
2. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 4 september 2001 .
* Petitie "Gezond van 't land" inzake het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor gewassen;
* Jaarverslag 2000 en nieuwsbrief van Recreatieschap Stichtse Groenlanden;

* Aansluiting per 1 januari a.s. bij op te richten VVV Groene Hart en opzegging subsidie VVV IJsselstein;

* Prioriteitenlijst restauratieprojecten rijksmonumenten 2002-2007. 5. Behandeling van het Voortgangsbericht recreatie en toerisme. 6. Behandeling van het concept-raadsvoorstel tot vaststelling subsidieverordening gemeentelijke monumenten.
7. Rondvraag
Schorsing
Heropening ( te circa 20:45 uur)
8. Vaststelling verslag van de vergadering d.d. 4 september 2001.
* ROV Utrecht: gemeenteraadsverkiezingen;
* Adviesnota inzake opknappen van Speelplaats Pieter de Hooghplein en Meidoornlaan; f15.200,- te dekken uit begrotingspost reserve speeltoestellen, thans groot f 110.000,=;

* Notitie inzake gemeentelijke inbreng streekplan;
* Veslag van de vergadering van de Klankbordgroep Benschop, gehouden op 18 juni 2001.
11. Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie met betrekking tot verkeersmaatregelen Dorpsstraat in Lopik.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Terug naar het begin van deze pagina.
De raadscommissie ABZ/Middelen kwam bijeen op 2 oktober 2001. De in de raadzaal van het gemeentehuis te houden vergadering vond plaats voorafgaand aan de vergadering van de raad en begon om 19:30 uur.

Deel: ' Verslag gemeentevergadering Lopik '
Lees ook