Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn en ruimtelijke ordening, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 20 december 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

mevrouw Th. Dekker
de heer D. Rood
de heer F.C. Jans (EB)
de heer J van Keulen (D'66)
de heer K.E. Koeman (PvdA)
de heer K. Kooiman (RPF / SGP)
mevrouw J.A. Leek - de Boer (CDA)
mevrouw W.H.J. Lok-Hörnemann (VL / GL)
de heer S.M. Takken (EB)
de heer W. Haentjens (VVD)

Voorts aanwezig:

E. Baan, hoofd afdeling Welzijn

Opening en Algemene Inspraakronde.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur met een woord van welkom. Zij merkt op dat het verzoek van de Werkgroep Bach Festival om subsidie voor het Bach Festival 2000 als nr. 2d.aan de agenda wordt toegevoegd. Vervolgens stelt zij de insprekers in de gelegenheid van de Algemene Inspraakronde gebruik te maken.

Dhr. Van den Bosch, (agendapunt 3 planschade Brejeland 17) spreekt zijn verbazing uit over de afhandeling van zijn verzoek om planschade. De schade bestaat uit waardevermindering van zijn woning door het bestemmingsplan Kadijken. De gemeente heeft advies gevraagd aan een adviesbureau en heeft dit advies naast zich neergelegd. Hij verzoekt de commissie het advies en met name blz. 19 zorgvuldig bij de beoordeling van zijn aanvraag te betrekken. Op verzoek van dhr. Kooiman geeft hij aan dat hij altijd al het gevoel heeft gehad schade te ondervinden door het bestemmingsplan Kadijken. Nu ook door anderen planschadeverzoeken zijn ingediend welke door de gemeenteraad zijn gehonoreerd, vindt hij dat hij op een gelijke manier behandeld dient te worden.

Mw. Broers
(agendapunt 2d Bach Festival) wijst erop dat bij het wegvallen van gemeentelijke subsidie ook subsidies van derden (met name van de provincie en Anjerfonds) wegvallen. Zij benadrukt dat het Bach Festival een enorme bijdrage levert aan het cultureel klimaat in Enkhuizen. Er zullen internationaal erkende muzikanten tezamen met amateur-gezelschappen uit Enkhuizen optreden. Daar zijn ook veel jeugdige deelnemers bij. Het is de eerste keer dat boven het Noordzeekanaal de
Höhe Messe van Bach, met de Westfriese Kantorij, wordt opgevoerd. Zij kan nog geen bedragen noemen maar zou een bijdrage van enkele duizenden guldens passend vinden. Maar nog meer gaat het om het gebaar dat de gemeente ook het belang van het Festival onderschrijft. In het verleden heeft de gemeente ook subsidies verleend voor bijv. Poolse Cultuurdagen. Spreekster verduidelijkt , in antwoord op de vraag van dhr. Haentjens, dat her haarinziens geen sprake is van opgewekte verwachtingen.

1. Voornemen van burgemeester en wethouders om:

a. het verzoek van de Sociaal Pedagogische dienst Noord om een bijdrage in de kosten van een cursus weerbaarheidstraining voor volwassenen met een (licht)verstandelijke handicap af te wijzen wegens het ontbreken van voldoende financiële middelen.

De gehele commissie vindt de afwijzingsgrond onjuist. Allereerst dient de vraag beantwoord te worden of honorering van het verzoek past binnen het gemeentelijk beleid. Zo nee, dan om die reden afwijzen. Zo ja, dan kijken of er geld beschikbaar is zo nee dat dit ook duidelijk melden. Maar dan weet de aanvrager ook of het zin heeft om volgend jaar een aanvraag in te dienen. Nu krijgt de SPD de indruk dat het past binnen het gemeentelijk beleid maar pech heeft dat er geen geld is en het volgend jaar maar weer moet proberen. De commissie is van mening dat het verzoek niet past binnen het gemeentelijk beleid en adviseert de voorzitter om het verzoek om die reden af te wijzen.

De voorzitter kan de redenering van de commissie volgen. Het college redeneert dat het belangrijkste is dat er geen geld is. Als er geen geld is kan de vraag of het al of niet binnen het beleid zou passen geen rol spelen. Zij neemt de gedachtegang van de commissie mee

b. Wegens het ontbreken van financiële middelen het verzoek van het IMCO te Purmerend om een bijdrage van f 5.000,-- tot f 10.000,-- te verlenen voor de regionale campagne 55+ in beweging af te wijzen.
Mw. Leek is van mening dat deze afwijzingsgrond onjuist is. De 55+ zijn in het algemeen best in staat om zonder subsidie mee te doen aan bewegingactiviteiten.
De commissie kan zich in de afwijzing vinden.

c. het verzoek van de Gevolmachtigde Minister van Nederlandse Antillen om financiële bijdrage in actie hulp aan Nederlandse Antillen na orkaan Lenny af te wijzen wegens ontbreken van financiele middelen. Bovendien is het college van mening dat het hier een rijkstaak betreft.

De commissie kan zich in de afwijzing vinden

d. het verzoek van Werkgroep Bach Festival Enkhuizen om een financiële bijdrage voor het Bach Festival 2000 wegens het ontbreken van financiële middelen af te wijzen.

Dhr. Jans had verwacht dat op de agenda de Reservering Subsidie culturele manifestaties zou staan en dat dan zou blijken of het college middelen zou hebben gevonden om voor manifestaties als het Bach Festival alsnog de gebruikelijke subsidie te verstrekken. De voorzitter merkt op dat het college daar morgen een standpunt over zal innemen.

Dhr. Baan verduidelijkt dat de Reservering Subsidie culturele manifestaties bedoeld is voor amateuristisch kunstbeoefening door koren waarbij dan een professionele voorzanger optreedt. Festivals als het Bach Festival worden tot op heden nooit uit deze Reservering gesubsidieerd maar worden meegenomen in het Subsidieprogramma waarvoor gewoon binnen de begroting ruimte wordt geschapen.

In de daaropvolgende discussie ondersteunt de commissie het verzoek van de Stichting en ziet het Festival ook als een hoogwaardig festival. Zij verzoekt het college om met een nader dekkingsvoorstel te komen voor een subsidie ook al wordt onderkend dat de gemeenteraad een subsidieplafond heeft vastgesteld. Een gemeentelijke subsidie is op zijn plaats, ook al om andere subsidiegevers over de streep te trekken.
Het is de commissie duidelijk dat het niet uit de Reservering Subsidie Culturele Manifestaties kan komen. Mw. Lok benadrukt nog eens dat in de gemeenteraad door de wethouder is toegezegd dat een ieder nog subsidieverzoeken voor de te handhaven Reservering Subsidie Culturele Manifestaties kan indienen. De voorzitter zal trachten om in de commissievergadering van januari 2000 met een voorstel te komen.


2. Raadsvoorstel om het verzoek om planschade ex. artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van dhr. E. van den Bosch, Brejeland 5, af te wijzen.
De voorzitter
merkt op dat het verzoek van dhr. Van den Bosch niet vergelijkbaar is met de aanvragen van de bewoners van Brejeland 17 en 19 Die hebben een waardevermindering ondervonden door de aanleg van de ontsluitingsweg. De ontsluitingsweg speelt geen rol bij het verzoek van dhr. Van den Bosch. De secretaris schetst de gevoerde en gebruikelijke procedure en concludeert dat dhr. Van den Bosch wel de juiste informatie heeft gekregen maar deze informatie eerder had moeten ontvangen. Hij biedt hiervoor dhr. Van den Bosch zijn verontschuldigingen aan.

De commissie ondersteunt het voorstel van het college om het af te wijzen. Dhr. Van Keulen benadrukt nog eens dat hij geen onderscheid ziet tussen deze aanvraag en de eerder aanvragen en dat hij alle aanvragen heeft willen afwijzen.
3. Stukken ter kennisname.
A. Toekenning hogere personeelskosten(dirigent) aan COV Stem en Snaren.
De commissie neemt het voor kennisgeving aan.

B.Garantiesubsidie aan de Stichting Welzijn Enkhuizen voor de exploitatie van inloophuis De Opsteker.
De voorzitter licht toe dat de Opsteker nu onderdeel is geworden van de Stichting Welzijn Enkhuizen en zal op verzoek van dhr. Jans nog nagaan in hoeverre er nieuwe regels moeten worden gehanteerd nu er een nieuwe begunstigde is. De vertraging van de verbouwing is zuiver ontstaan door verlate aanlevering van bouwmaterialen. De St. Welzijn Enkhuizen is in gesprek met de Stichting SPE en de commissie zal worden geïnformeerd indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.
De commissie neemt daarop het stuk voor kennisgeving aan.
4. Vaststelling van het verslag van 22 november 1999. Met inachtname van de volgende wijzigingen wordt het verslag overeenkomstig het ontwerp vastgesteld:
Blz.3 agendapunt 2a. De zinnen " Mw. Lok is van mening t/m ... op het gebied van sport ." worden geschrapt. De alinea gaat verder met "Mw. Lok verneemt graag ...."
Blz.4 agendapunt 2.f. . Hieraan wordt aan toegevoegd dat Mw. Leek wel subsidie zou willen verstrekken omdat de Stichting Hulpverlening wel 24-uurs opvang biedt en de Stichting Helpende Handen niet.
Blz.5. Agendapunt 5. Bij de woorden van mw. Lok is abusievelijk vermeld dat de VVV een extra subsidie van f 2.000,-- ontvangt maar dit moet f 20.000,-- zijn.

5. Rondvraag.
Dhr. Jans
wil weten hoe het nu staat met het bouwplan De Baan. De voorzitter en secretaris lichten toe dat over de hoogte van het plan nabij de Vestingswal opmerkingen zijn gemaakt. Deze houden in dat de uiteinden van het bouwplan goed afgerond zullen moeten zijn. Bovendien is in het periodiek afstemmingsoverleg tussen de St. Woondiensten Enkhuizen en de voorzitter de vraag opgeworpen of het niet zinvol is om voor het gehele gebied nader vast te stellen binnen welke stedenbouwkundige voorwaarden de woningen in de toekomst aangepast kunnen worden aan de nieuwe wooneisen. De huidige woningen binnen het gebied zijn immers niet toegerust op de ontwikkeling dat ouderen steeds langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. De voorzitter zal de commissie informeren als duidelijk is welk standpunt Woondiensten zal innemen.

In antwoord op de vraag van mw. Leek verduidelijkt dhr. Baan dat een piano normaliter niet behoort tot de gebruikelijke inventaris van een verenigingsgebouw. De piano in de Witte Duif is ook geen eigendom van de Witte Duif maar van de muziekschool. Als de verenigingen die gebruik maken van de Nieuwe Doelen een piano willen gebruiken zullen ze dat zelf of met de Stichting De Nieuwe Doelen dienen te regelen. De gemeente is in deze geen partij. De voorzitter vertelt mw. Lok dat het college op 4 januari een gesprek heeft met Laurus als eigenaar van de supermarkt Super de Boer over de ontwikkeling van de winkels en woningen aan de Vijzelstraat.
Spreekster hoopt dat zij op korte termijn de commissie kan informeren over de berekeningen van het Recreatieschap over de herinrichting van Enkhuizer Zand. Daarbij zal de commissie ook worden geïnformeerd over de afspraken en regelingen die in het verleden zijn gemaakt.
Zij zegt de commissie toe dat de commissie en de gemeenteraad binnenkort een brief ontvangen waarin duidelijk wordt gemaakt waarom enige vertraging is ontstaan met de verplaatsing van de Witte Duif naar de nieuwe locatie.
Dhr. Baan sluit de rondvraag af door mede te delen dat de kunstwerken die voorheen op de Melkmarkt stonden in overleg met de kunstenares elders in de stad zullen worden geplaatst.
6. Sluiting.

Na dankzegging voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar wenst de voorzitter een ieder prettige feestdagen toe en een goed begin van 2000. Daarna sluit zij de vergadering om 21.30 uur.

D. Rood, secretaris.

Deel: ' Verslag openbare vergadering raadscommissie Enkhuizen '
Lees ook