Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 23 november 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de de heer J. Knukkel
heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer H. Boland (D66')
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J. Hart (EB)
de heer K.P. van der Veen (PvdA)
de heer H.Weijens (CDA)
mevrouw E. Dangermond-Hilderink (VVD)

Voorts aanwezig:

de heer J. Burema, afdeling welzijn
de heer E. Swagerman, afdeling welzijn
mevrouw E. Loomans, notulist

Afwezig:

de heer J. Franx, vervangen door de heer J. Hart

Spreekrecht:

Mevrouw Kamper
spreekt in op agendapunt 4. Zij is van mening dat de bereikbaarheid van haar appartementencomplex/hotel door het huidige plan minder wordt. Toen de gemeente de oude brandweerkazerne verkocht, is over de plannen die toen al speelden, niets gemeld. Wel is zij positief gestemd over de plaats waar men de paal wil plaatsen. Tevens vraagt zij namens de ondernemers van de Pijp om 9 i.p.v. 6 parkeerplaatsen. De heer Hart vraagt of bij de verkoop van de kazerne zwart op wit is gezet dat het gebied verkeerstoegankelijk is. Mevrouw Kamper antwoordt dat op papier is aangegeven dat het de bestemming van een hotel heeft. Daarvoor moet het wel verkeerstoegankelijk zijn. De heer Boland vraagt zich af of de bereikbaarheid echt minder zal zijn. De paal komt immers voorbij de Koltermanstraat? Mevrouw Kamper reageert dat het hotel nog wel bereikbaar is, maar dat door de paal het verkeer reeds eerder zal afslaan en niet meer bij haar hotel langskomt.


1. Opening

De voorzitter
opent de vergadering en heet allen welkom.


2. Verslag van de vergadering van 19 oktober 1999


- Mevrouw Dangermond wil graag in het verslag hebben vastgelegd, dat het antwoord van de heer Meester over de vormsnoei zoals dat in Frankrijk gebeurt, gegeven werd n.a.v. haar vraagstelling.


- Bij punt 5 op blz. 10 wordt gesproken over rolluiken. De heer Hart vraagt de voorzitter of hij de mogelijkheden heeft onderzocht. De voorzitter antwoordt hier negatief op en raadt de heer Hart aan dit aan de orde te stellen bij de commissie van mevrouw Dekker. De heer Hart vindt dit een afschuifsysteem en verwacht op zo'n vraag een schriftelijke reactie of in de eerstvolgende vergadering een duidelijk antwoord. De voorzitter meent geen toezeggingen te hebben gedaan e.e.a. uit te zoeken.


- In punt 6 wordt gesproken over de verkeerscommissie. De heer Hart vraagt zich af of deze commissie niet reeds jaren geleden is opgeheven. De heer Boland meldt dat dit tekstueel gewijzigd moet worden in `de commissie waarin verkeer behandeld wordt'.


- Blz. 11, Groene Wierdijk: de voorzitter meldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het wegdek.


3. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Vergadering adviesgroep milieu d.d. 15-9-1999. De commissie neemt hiervan kennis.
b. Notitie geluidhinder salonschepen Nieuwe Harlingersteiger

De heer Van der Veen
vraagt of de normen worden opgerekt door tolerantie (te vergelijken met de horeca). Overschrijdingen vindt hij niet acceptabel gezien het feit dat voor andere milieudoeleinden zwaardere installaties worden geplaatst. Hij heeft er begrip voor dat men midden in het seizoen geen schepen kan weigeren, maar stelt voor bij nieuw uit te geven contracten hiermee rekening te houden. Mevrouw Dangermond stelt dat de Wierdijk, anders dan de horecagebieden, een rustige omgeving is waardoor er eerder hinder is en vraagt zich af welke mogelijkheid er is om schepen te verplichten `s avonds over te gaan op walstroom. De heer Hart vraagt of klachten van omwonenden wel serieus worden genomen. De heer Dol begrijpt uit het stuk dat er geen normen zijn en dat het nachtgeluid het grootste probleem is; een goede elektra-aansluiting is de enige oplossing. Eventueel kan bij de Gependam een oplossing worden gevonden. De heer Boland vreest dat dan evengoed een dure aansluiting nodig is. De voorzitter
stelt dat bewust is gekozen deze probematiek nu aan de commissie voor te leggen. Dit feit en het voorliggende stuk geeft aan dat de klachten serieus worden genomen.
De heer Kegelaar
meldt dat er geen normen zijn om dit soort geluid te toetsen. Hoewel er geen compeet beeld is lijken de klachten vooral te zijn veroorzaakt door één schip, nl. de River Queen. Hij heeft gesproken met de eigenaar, die meldde dat dit schip over bijzonder goed geluidgedempte installaties beschikt en er elders nog nooit klachten zijn geweest. Mogelijk is er ten tijde van de klachten iets bijzonders aan de hand geweest. Desalniettemin worden de klachten serieus genomen temeer omdat ook stankoverlast een rol speelt. Er wordt gekeken naar een elektra-aansluiting voor de nachtperiode maar ook dit zal een zware en dus dure aansluiting moeten worden.

c. Uitvoering vangnetregeling huursubsidie

De heer Hart
vraagt of de kosten die hiermee gemoeid zijn intern net zo hoog zijn en of er een evaluatie volgt. De heer Burema meldt dat de staatssecretaris nog geen toestemming heeft gegeven, als hij die al geeft. We zullen dus moeten afwachten, volgens de heer Boland, maar wel wil hij graag inzicht houden in de gegevens. Een evaluatie is pas aan de orde als alles wordt overgedragen aan de staatssecretaris.

d. Evaluatie deelname CWI aan nautisch weekend 25 + 26-9-1999.

Volgens de heer Weijens is hier veel positief respons op gekomen. Mevrouw Dangermond vraagt of er meer van dit soort zaken zullen komen. De voorzitter ziet het als een belangrijke leerschool, met veel waardering van de ondernemers. Bekeken wordt welke mogelijkheden de ondernemers nog meer geboden kunnen worden. Volgens de heer Swagerman heeft de gemeente heeft veel informatie kunnen verstrekken doordat bv. ook de afdeling EZ aanwezig was.

e. Ontbreekt op de agenda

f. Wijziging inkomensgrenzen

De commissie neemt hiervan kennis.

g. Investeringsfonds stedelijke vernieuwing

De heer Boland
vraagt zich af of de te leveren krachtsinspanning binnen de huidige capaciteit mogeljk is. De heer Dol waarschuwt voor het te snel inschakelen van een bureau gezien de financiële positie van de gemeente. Mevrouw Dangermond ziet dit punt graag eerder dan mei 2000 op de agenda terugkomen gezien de datum van 1 juli 2000 De voorzitter
licht toe dat een concept al in mei aan de commissie zal worden voorgelegd en zegt toe dat indien andere werkzaamheden door het ISV in het gedrang komen de commissie hierover zal worden geïnformeerd.


4. Opwaardering Westerstraat tussen Prinsenstraat en Bagijnestraat.

De heer Weijens
meldt dat zijn partij dit een slecht voorstel vindt. De problemen worden verplaatst. De parkeerplaatsen moeten blijven totdat de Vete Knol klaar is.
Mevrouw Dangermond
stelt voor om sluiproutes via David Vlugstraat en Kloosterstraat te vermijden en een soort rotonde bij het appartementencomplex te plaatsen, waarbij men kan keren en dezelfde weg terug kan. Er is dan sprake van tweerichtingsverkeer.
De heer Dol
sluit zich hierbij aan en stelt tevens voor de rotonde/draaiplaats op te vullen met veel groen. Over het weghalen van het hekwerk bij de kerk zijn de meningen in zijn fractie verdeeld. Nadelen zijn urineren, hanggroepen. Ook vindt men dat het hek bij de kerk, bij Enkhuizen hoort.
De partij van de heer Van Pijkeren voelt voor het standpunt van mevrouw Dangermond en de heer Dol maar dan het verkeer niet terug leiden via de Westerstraat maar via de Bagijnestraat. Dit ontlast ook een deel Westerstraat. Ook hij vindt dat het hek bij de kerk hoort.
De heer Boland
vindt dat het probleem niet moet worden verlegd. Graag ziet hij punt 2 van het voorstel gewijzigd: "hekwerk inpassen in herinrichting". Bij punt 3 en 10 wordt gesproken over een proefafsluiting die later wordt geëvalueerd. Wat gaat dit inhouden. Uitgangspunten voor evaluatie vooraf vastleggen. Op blz. 28 staat een lijst met betrokkenen van het nieuwe voorstel. De bewoners ontbreken op deze lijst.
De heer Hart
meldt dat het hekwerk eigendom is van de kerkvoogdij en dat de gemeente hier niet over mag beslissen. De voorzitter vult dit aan door te melden dat de passage wordt toegevoegd `mits overeenstemming kerkvoogdij'. Een overeenkomst is nog niet rond. De heer Hart is van mening dat na 3 jaar hierover discussiëren, dit al wel eens bekend mocht zijn gemaakt. Enkhuizer Belang is altijd al grote voorstander geweest de Westerstraat open te houden. Eventueel kan een 30 km zone worden ingevoerd. De heer Hart vraagt voorts of het verkeerskundig bureau bij dit voorstel betrokken is geweest. Hij is het volstrekt oneens met de voorgestelde verkeersafwikkeling.
De heer Van der Veen
vindt de afwikkeling genoemd onder punt 6 en 7 niet acceptabel. Graag ziet hij een deskundig advies over de genoemde suggesties. Hij kan instemmen met het toegevoegde voorbehoud ten aanzien van het hek.
Op de vraag van de heer Boland over de evaluatie zegt de voorzitter dat gekeken zal worden naar omzet en verkeersafwikkeling, e.e.a. in overleg met de ondernemers. Op de vraag van mevrouw Dangermond of dit voorstel ook met de marktlieden is besproken, antwoordt de voorzitter negatief. Hij ziet hier het belang ook niet zo van in. Erkend wordt wel dat onvoldoende met aanwonenden is gesproken.
De heer Weijens concludeert dat de meeste fracties problemen hebben met het verwijderen van het hek. Ook het CDA is tegen. Gepraat wordt over andermans eigendom. De voorzitter antwoordt dat het in het convenant staat en wijst op het gemaakte voorbehoud. De heer Hart vraagt wat er gebeurt als men er met het hek niet uitkomt. De voorzitter stelt dat dan opnieuw met de ondernemers overlegd zal worden; een convenant is geen strop om de nek. De heer Van Pijkeren
vraagt of men zo maar verkeersborden kan verwijderen. Volgens de voorzitter is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad. De voorzitter
zal de ideeën/voorstellen inzake de verkeerswafwikkeling meenemen naar het college. Hij concludeert dat de voorgestelde afsluiting instemming heeft van de commissie met uitzondering van EB, CDA en RPF/SGP. Gezien de opmerkingen zal het voorstel wellicht eerst in de raad van januari komen.


5. Pilots kerntaken

Volgens de heer Van Pijkeren wordt de verkeerde volgorde gebruikt. Eerst moet een sociaal statuut worden vastgesteld. Voorts vraagt hij hoe nu omgegaan wordt met de afwijkende mening van de OR. De voorzitter antwoordt dat nu alleen een principebeslissing wordt besproken. Het sociaal statuut zal er liggen zodra e.e.a. uitgewerkt wordt. De raad oordeelt uiteindelijk. De heer Van der Veen
is het eens met het voorstel zoals het er ligt. Zijn partij stemt in.
De heer Hart
vindt een sociaal statuut belangrijk bij de start en mist een kostenberekening bij de afweging.
Mevrouw Dangermond
zegt dat de VVD het geheel eens is met het voorstel met uitzondering van het openbaar groen; dit is geen kerntaak en dient uitbesteed te worden; de gemeente stuurt alleen. De heer Weijens
sluit zich bij mevrouw Dangermond aan behalve dat men vindt dat het openbaar groen wel een kerntaak is.
De heer Dol
staat achter het voorstel. Wel ziet hij graag terugkoppeling naar de commissie over de wijze van uitvoering alvorens men tot uitvoering overgaat.
De fractie van de heer Boland pleit voor een brede interpretatie van het begrip kerntaak. In volgorde van belangrijkheid: 1. beleid en sturen 2. voordeel voor de burgers 3. kostenafweging. Als zodanig staat men achter dit voorstel. Bij volgende discussies ziet hij graag een afweging of externe advisering wenselijk is. De voorzitter
concludeert dat de commissie over het algemeen positief is. Hij betreurt het afwijkende standpunt van de VVD. De heer Hart houdt fractieberaad voor.


6. Wijziging artikel 30 beleidsregels bijzondere bijstand

De heer Weijens
vindt dat iemand met een Melkertbaan net boven de grens hierdoor wordt gestraft. De grens wordt te scherp getrokken. Hij ziet liever een geleidelijke trap.
Op een vraag van de heer Van der Veen antwoord de heer Burema dat `gasfornuis' kan worden gewijzigd in `fornuis'. De heer Van der Veen vraagt of ook computers onder de regeling kunnen vallen. De heer Swagerman vertelt dat op de RSG voor 1 jaar 5 computers beschikbaar zijn op 1 middag
per week met computercursussen voor klanten van de sociale dienst. De heer Van der Veen
vindt bijhouden van de computerkennis net zo belangrijk. Mevrouw Dangermond vraagt of ook andere zaken zoals meubileair onder de regeling valt. Dit is volgens de heer Burema niet het geval; de voorzitter vult aan dat de bijstandsnorm uitgaat van het kunnen reserveren voor grote uitgaven.


7. Beleidsplan ABW 1999/2000

Dit wordt akkoord bevonden.


8. Bezoldigingsverordening Enkhuizen 2000

Dit wordt akkoord bevonden.


9. Millenniumovergang

Mevrouw Dangermond merkt op dat in het stuk een datum verkeerd wordt vermeld: 4-1-1999 moet zijn 4-1-2000. Verder worden hier geen opmerkingen over gemaakt.

10. Rondvraag

De heer Hart
vraagt wat er met het krediet is gebeurd dat beschikbaar is gesteld voor de markt, er liggen nl. nog steeds elektradraden over de straat. Verder vindt hij het onnodig dat de stukken van een besloten vergadering niet ter inzage mogen liggen in de leeskamer. Mevrouw Dangermond
vraagt hoe de bereikbaarheid in de Westerstraat is met invalidenwagens, zeker na het voorval met de heer Buysman. De voorzitter reageert door te melden dat rollators e.d. er wel door kunnen, alleen plaatselijk invalidenwagens niet.

11. Sluiting

De voorzitter
dankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.

N.Kegelaar, secretaris

Deel: ' Verslag openbare werken en sociale voorzieningen Enkhuizen '
Lees ook