Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00vra.gen eetstoornissen
Gemaakt: 29-2-2000 tijd: 11:26

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 2000

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bleek er bij de fractie van D66 behoefte te bestaan enkele vragen ter beantwoording voor te leggen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over haar brief van 14 januari 2000 ten geleide van de beleidsvisie voor een landelijk kennis- en behandelcentrum voor eetstoornissen ex artikel 8 Wet bijzondere medische verrichtingen.

De vragen zijn, met de door de minister bij brief van verstrekte antwoorden hieronder afgedrukt.


1.

«De hulpverlening bij eetstoornissen heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld», zo wordt o.a. gesteld. Wordt met eetstoornissen hier ook bedoeld de problematiek van obesitas en overgewicht? Hoe staat het met de hulpverlening aan den de 8 % mensen die obees zijn en de 30-40% mensen die last hebben van overgewicht? Hoe denkt de minister over het voorstel van het astamcentrum Heideheuvel in Hilversum om behandeling van veel te dikke kinderen door het ziekenfonds te laten vergoeden net zoals in Belgie, Frankrijk, Groot-Brittannie en Duitsland al gebeurd, op basis van de gezondheidsrisico's die overgewicht op latere leeftijd heeft en de daaraan gepaard gaande hogere kosten? (Spits 3 februari
2000)


2.

Gaat dit kennis- en behandelcentrum zich ook bezig houden met de problematiek van obesitas en overgewicht? Zo nee, waarom niet?


3.

Klopt het dat er lange wachtlijsten zijn voor deze centra? Zo ja, wat denkt de minister hieraan te doen?


4.

Uit de genoemde centra voor jeugdigen met eetstoornissen zou opgemaakt kunnen worden dat de problematiek van obesitas en overgewicht hier niet onder valt. Klopt dit en zo ja, is de minister bereid deze problematiek een onderdeel te maken van de hulpverlening bij eetstoornissen en het St. Franciscus ziekenhuis in Rotterdam (zgn. Dikke vrienden-project) en het astmacentrum Heideheuvel aan dit rijtje van behandelcentra voor jeuigdige met eetstoornissen?


5.

Wordt een onderdeel van de activiteiten ook gericht op obesitas en overgewicht? Is de minister bereid dit centrum opdracht te geven te bezien hoe in Belgie met deze problematiek wordt omgegaan, aangezien men veel verder lijkt te zijn met kennis en behandeling op het gebied van obesitas en overgewicht dan in Nederland?


6.

«Uiteraard moet de instelling bereid zijn om zowel de taak van het ontwikkelen van kennis als taken ten aanzien van het verspreiden van de kennis ter hand te nemen», aldus de minister. Doelt de minister hier ook op het verspreiden van kennis over en geven van voorlichting aan volwassenen en jeugdigen met obesitas of overgewicht, waar de D66-fractie tijdens de begrotingsbehandeling VWS op 27 oktober 1999 om heeft gevraagd?

De voorzitter van de commissie,

Essers

De griffier van de commissie,

Teunissen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslag overleg kamercommissie VWS over eetstoornissen '
Lees ook