Tweede Kamer der Staten Generaal

draad014.012 draad plenaire vergadering 14 december 199
Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 23:18

DRTK034-9900.DOC Draad - 43

Bestandsnaam: Q:\docs\DRAAD\DRTK034-9900.DOC

Draadmaker: Jaap


*0: TK


*1: 1999-2000


*2: 34


*3: Word97


*4: 34ste vergadering


*5: Dinsdag 14 december 1999


*6: 14.00 uur


**

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 141 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Duivesteijn, Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, De Haan, Halsema, Hamer, Harrewijn, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hillen, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kalsbeek, Kamp, Kant, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kortram, Kuijper, Leers, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Van 't Riet, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Timmermans, Udo, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Visser-van Doorn, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en de heren Van Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken, De Grave, minister van Defensie, Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Jorritsma_Lebbink, vice-minister-president, minister van Economische Zaken, mevrouw Herfkens, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de heren Benschop, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Cohen, staatssecretaris van Justitie, Van Hoof, staatssecretaris van Defensie, en mevrouw Faber, staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


**


*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Lambrechts en Dankers, wegens bezigheden elders;

Van der Hoeven, wegens bezigheden elders tot 20.30 uur;

Van Heemst, wegens ziekte;

Van Oven, wegens verblijf buitenslands, ook morgen


**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter. De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


*B


*!Vragenuur*!

Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van orde.

Vragen van het lid Rabbae aan de staatssecretaris van Justitie over medische/verloskundige problemen in de AZC's.

Het woord voeren het lid Rabbae, staatssecretaris Cohen, het lid Rabbae, staatssecretaris Cohen, het lid Arib, staatssecretaris Cohen, het lid Hoekema, staatssecretaris Cohen, het lid Buijs en staatssecretaris Cohen.


*B


*!Vragenuur*!

Vragen van het lid Van der Steenhoven aan de minister van Verkeer en Waterstaat, over agressiebestrijding bij de Nederlandse Spoorwegen.

Het woord voeren het lid Van der Steenhoven, minister Netelenbos, het lid Van der Steenhoven, minister Netelenbos, het lid Van Bommel, minister Netelenbos, het lid Hofstra, minister Netelenbos, het lid Van den Berg, minister Netelenbos, het lid Van Gijzel en minister Netelenbos.


*B


*!Regeling van werkzaamheden*!
Regeling van werkzaamheden

De
voorzitter: De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft verzocht de stemmingen over de moties frequentiebeleid in verband met een nog door haar in te zenden brief uit te stellen tot donderdag a.s. Ik stel voor, daaraan te voldoen.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De fractie van de PvdA verzoekt de stemmingen in verband met de begrotingen van het Infrastructuurfonds en van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit te stellen tot donderdag a.s., in verband met de samenhang met het MIT. Ik stel voor, daaraan te voldoen.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, donderdag a.s. ook te stemmen over de moties in verband met het MIT, te weten:


- de motie-Leers over het geluidsniveau van de goederenlijn 11 (26828, nr. 5);


- de motie-Leers over de maximale belasting van het bestaande spoor Roosendaal-Antwerpen (26828, nr. 6);


- de motie-Leers over de snelle aanleg van de Hanzelijn (26828, nr.
7);


- de motie-Hindriks/Giskes over een reservelijst voor milieuvriendelijk vervoer (26828, nr. 9);


- de motie-Hindriks c.s. over decentralisatie van lokale en regionale infrastructuurprojecten (26828, nr. 10);


- de motie-Hindriks c.s. over het uitvoeringsprogramma sneltrams/light-rail (26828, nr. 11);


- de motie-Van der Steenhoven over het ontsnipperingsbeleid (26828, nr. 12);


- de motie-Van der Steenhoven over de kosten van de aanleg van nieuwe infrastructuur (26828, nr. 13);


- de motie-Van der Steenhoven c.s. over vervoer over water als alternatief voor goederenlijn 11 (26828, nr. 14);


- de motie-Verbugt/Hindriks over bereiken van een breed draagvlak voor het beleid (26828, nr. 15);


- de motie-Verbugt c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn door het Meinweggebied (26828, nr. 16);


- de motie-Verbugt c.s. over de goederenlijn 11 in relatie tot Betuwelijn en IJzeren Rijn (26828, nr. 17);


- de motie-Verbugt/Hindriks over de Hanzelijn (26828, nr. 18);


- de motie-Van Bommel over een andere netspanning en een nieuw beveiligingssysteem (26828, nr. 19);


- de motie-Giskes c.s. over de indeling van het volgende MIT in categorieën (26828, nr. 20);


- de motie-Giskes c.s. over extra investeringen ten behoeve van verkeer en vervoer (26828, nr. 21);


- de motie-Stellingwerf/Van der Steenhoven over het viersporig maken van het traject Utrecht-Arnhem (26828, nr. 22);


- de motie-Ravestein over een betere bescherming van het Natte Hart (26828-XII, nr. 29).


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik stel voor, bij de behandeling van de suppletoire begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook te betrekken de najaarsbrieven Zorg respectievelijk sociale zekerheid.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in:


- de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Remak tot lid in de bestaande vacature en het lid Snijder-Hazelhoff tot plv. lid in plaats van het lid Remak;


- de algemene commissie voor Europese Zaken het lid Wilders tot plv. lid in de bestaande vacature;


- de vaste commissie voor Defensie het lid Van Baalen tot plv. lid in de bestaande vacature;


- de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken het lid Rijpstra tot lid in de bestaande vacature en het lid Balemans tot plv. lid in plaats van het lid Rijpstra;


- de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Snijder-Hazelhoff tot plv. lid in plaats van het lid Verbugt;


- de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Snijder-Hazelhoff tot lid in plaats van het lid Van Blerck-Woerdman en het lid Van Blerck-Woerdman tot plv. lid in plaats van het lid Hofstra;


- de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het lid Snijder-Hazelhoff tot plv. lid in plaats van het lid O.P.G. Vos en het lid O.P.G. Vos tot plv. lid in de bestaande vacature;


- de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het lid Snijder-Hazelhoff tot lid in plaats van het lid O.P.G. Vos en het lid O.P.G. Vos tot plv. lid in de bestaande vacature;


- de vaste commissie voor Financiën het lid Hofstra tot lid in plaats van het lid Patijn en het lid Patijn tot plv. lid in plaats van het lid Hofstra.

Het woord is aan de heer Van der Steenhoven.


**

De heer Van der Steenhoven (GroenLinks): Mevrouw de voorzitter! Ik vraag u om het verslag van het algemeen overleg over de HSL op de plenaire agenda te plaatsen. Dit zal anders ongetwijfeld direct na dat algemeen overleg worden gevraagd. Op deze manier kunt u er misschien alvast rekening mee houden.

De voorzitter: Dit is een tijdige aankondiging over het verslag van een algemeen overleg dat nog gehouden moet worden. Ik stel dat zeer op prijs en zal er voor de rest van de week rekening mee houden.

Het woord is aan de heer Dittrich.


**

De heer Dittrich (D66): Mevrouw de voorzitter! De vaste commissie voor Justitie heeft besloten om donderdagochtend met de staatssecretaris van Justitie een debat te hebben over het uitzetten van Turkse Koerden naar Turkije. Ik neem aan dat een VAO nodig zal zijn voor de afronding van dat debat, teneinde moties te kunnen indienen. Mijn vraag aan u is of u daar rekening mee wilt houden voor de agenda van donderdag.

De voorzitter: Als wij het er maar over eens blijven dat «VAO» gewoon staat voor «verslag algemeen overleg». Ook deze mededeling stel ik zeer op prijs.

Het woord is aan de heer Crone.


**

De heer Crone (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Ik zou graag een voortgezet algemeen overleg willen hebben met de minister van Economische Zaken over privatisering monogasbedrijven, opdat wij nader over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen.

De voorzitter: Ook tegen u moet ik zeggen dat de letter V in VAO niet staat voor «voortgezet», maar voor «verslag». Het is dus geen voortzetting, maar een afronding van het debat in het algemeen overleg.


**

De heer Crone (PvdA): Ik bied u mijn nederige excuses aan, voorzitter.

De voorzitter: Het gaat bijna te ver, mijnheer Crone! Ook hiervoor zal ik de Kamer later een voorstel doen.

Het woord is aan de heer Van den Akker.


**

De heer Van den Akker (CDA): Ik wil alleen zeggen dat mijn fractie het verzoek van de heer Crone ondersteunt.

De voorzitter: Waarvan akte.

Wij gaan nu over tot de stemmingen. Mevrouw Van Ardenne heeft mij verzocht de stemmingen in verband met de vaststelling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken aanstaande donderdag te houden. Dat betekent, dat wij vandaag wel kunnen stemmen over de moties die zijn ingediend bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken, en daar beginnen wij dan ook mee.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over 33 moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken, te weten:


- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over steun aan het democratisch proces in Indonesië (26800-V, nr. 34);


- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over kindsoldaten (26800-V, nr.
35);


- de motie-Eurlings c.s. over het instellen van deellidmaatschappen bij de EU (26800-V, nr. 36);


- de motie-Eurlings c.s. over samenwerkingsrelaties met niet-EU-landen in Europa (26800-V, nr. 37);


- de motie-Koenders c.s. over conflictpreventie (26800-V, nr. 38);


- de motie-Koenders/Hoekema over de NAVO en nucleaire wapenbeheersing (26800-V, nr. 39);


- de motie-Koenders c.s. over het gemeenschappelijk Europees defensiebeleid (26800-V, nr. 40);


- de motie-Koenders c.s. over de doodstraf (26800-V, nr. 41);


- de motie-M.B. Vos over economische sancties tegen Servië (26800-V, nr. 42);


- de motie-M.B. Vos c.s. over de neveneffecten van omvangrijke economische sancties (26800-V, nr. 43);


- de motie-M.B. Vos over het verwijderen van kernwapens uit Nederland (26800-V, nr. 44);


- de motie-M.B. Vos over de top te Helsinki (26800-V, nr. 45);


- de motie-M.B. Vos over co-decisie van het Europees Parlement bij het landbouwbeleid (26800-V, nr. 46);


- de motie-Van den Doel c.s. over de financiële bijdragen aan internationale organisaties (26800-V, nr. 47);


- de motie-Wilders c.s. over de situatie in het Midden-Oosten (26800-V, nr. 48);


- de motie-Wilders c.s. over de bestrijding van het terrorisme (26800-V, nr. 49);


- de motie-Wilders c.s. over het moslim-extremisme (26800-V, nr. 50);


- de motie-Hoekema c.s. over het project klantvriendelijke visumverlening (26800-V, nr. 51);


- de motie-Hoekema c.s. over een nationaal mensenrechteninstituut (26800-V, nr. 52);


- de motie-Van den Berg c.s. over waterbeheer als onderdeel van internationale hulp (26800-V, nr. 53);


- de motie-Van Middelkoop over het Europees veiligheids- en defensiebeleid (26800-V, nr. 54);


- de motie-Van Middelkoop/Van den Berg over een historisch onderzoek naar de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea (26800-V, nr. 55);


- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Ter Veer over het mandaat van het Centrum voor importbevordering (26800-V, nr. 59);


- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over het ORET-Miliev-programma (26800-V, nr. 60);


- de motie-Dijksma c.s. over stedelijke armoedebestrijding (26800-V, nr. 61);


- de motie-Ter Veer c.s. over het beschikbaar stellen van HIV-aids-vaccins (26800-V, nr. 62);


- de motie-Karimi/Van Middelkoop over het financieren van milieudoelstellingen met ontwikkelingsgelden (26800-V, nr. 63);


- de motie-Karimi c.s. over voldoende inspanningen op het terrein van het milieu (26800-V, nr. 64);


- de motie-Karimi over Honduras (26800-V, nr. 65);


- de motie-Karimi over het Jan Vrijmanfonds (26800-V, nr. 66);


- de motie-Hessing c.s. over het bevorderen van onder meer de lokale economie (26800-V, nr. 67);


- de motie-Remak c.s. over het belang van basisonderwijs voor de armoedebestrijding (26800-V, nr. 68).

(Zie vergadering van 9 december 1999.)

De voorzitter: De motie-Van Ardenne-van der Hoeven (26800-V, nr. 34) en de motie-Koenders/Hoekema (26800-V, nr. 39) zijn ingetrokken en maken derhalve geen onderdeel meer uit van de stemmingen.


**


*M

De motie-Van Ardenne-van der Hoeven (26800-V, nr. 35) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt: verzoekt de regering het daarheen te leiden dat het bijbehorende optioneel protocol tegen kindsoldaten volgens de 18/18 formule door Nederland getekend kan worden.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Van Ardenne-van der Hoeven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. xx (26800-V).


**


*M

De motie-Koenders c.s. (26800-V, nr. 40) is in die zin gewijzigd, dat de woorden "Europees leger" zijn vervangen door de woorden "Europese militaire capaciteit".

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Koenders, Eurlings en Hoekema. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. xx (26800-V).


**


*M

De motie-M.B. Vos (26800-V, nr. 42) is in die zin gewijzigd, dat aan het dictum is toegevoegd de zinsnede: en het niet verlenen van visa aan leden van het regime en hun familie.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid M.B. Vos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. xx (26800-V).


**


*M

De motie-Van den Berg c.s. (26800-V, nr. 53) is in die zin gewijzigd, dat de alinea's beginnende met de woorden "van oordeel" en "tevens van oordeel" zijn geschrapt.

De voorzitter: Deze gewijizigde motie is voorgesteld door de leden Van den Berg, Van Ardenne-van der Hoeven, Ter Veer, Van Middelkoop en Karimi.

Zij krijgt nr. xx (26800-V).

Deze gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

Ik geef het woord aan mevrouw Van Ardenne die daarom heeft gevraagd.


**

Mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven: Voorzitter! Ik wil graag namens mijn fractie de gewijzigde motie over kindsoldaten (26800-V, was nr.
35) aanhouden, omdat vanmiddag deze kwestie uitgebreid aan de orde komt tijdens het debat over de Defensiebegroting. Wellicht kan de motie later deze week nog in stemming gebracht worden.

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Van Ardenne stel ik voor, haar gewijzigde motie (26800-V, was nr. 35) van de agenda af te voeren.


**

Daartoe wordt besloten.

De heer Van Middelkoop (GPV): Mevrouw de voorzitter! De heer Van den Berg en ik hebben in onze motie op stuk nr. 55 gevraagd om een historisch onderzoek naar de overdracht van Nederlands Nieuw Guinea. Minister Van Aartsen heeft daar vorige week zodanig positief op gereageerd, dat ik de motie nu kan intrekken.

De voorzitter : De motie-Van Middelkoop/Van den Berg op stuk nr. 55 is ingetrokken en maakt derhalve geen onderdeel meer uit van de stemmingen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


**

Het woord voeren de leden Hoekema, M.B. Vos en Koenders.

In stemming komt de motie-Eurlings c.s. (26800-V, nr. 36).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Eurlings c.s. (26800-V, nr. 37).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Koenders (26800-V, nr. 38).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de gewijzigde motie-Koenders c.s. (28600-V, nr. xx, was nr. 40).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Koenders c.s. (26800-V, nr. 41).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De gewijzigde motie-M.B. Vos (26800-V, nr. xx, was nr. 42) wordt van de agenda afgevoerd.


**

In stemming komt de motie-M.B. Vos (26800-V, nr. 43).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-M.B. Vos (26800-V, nr. 44).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-M.B. Vos (26800-V, nr. 45).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-M.B. Vos (26800-V, nr. 46).

De voorzitter: Ik constateer, dat de deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Van den Doel c.s. (26800-V, nr. 47).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (26800-V, nr. 48).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (26800-V, nr. 49).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (26800-V, nr. 50).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Hoekema c.s. (26800-V, nr. 51).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Hoekema c.s. (26800-V, nr. 52).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Berg c.s. (26800-V, nr. xx, was nr. 53).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Van Middelkoop (26800-V, nr. 54).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven/Ter Veer (26800-V, nr. 59).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven (26800-V, nr.
60).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (26800-V, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Ter Veer c.s. (26800-V, nr. 62).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (26800-V, nr. 63).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Karimi c.s. (26800-V, nr. 64).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Karimi (26800-V, nr. 65).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Karimi (26800-V, nr. 66).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Hessing c.s. (26800-V, nr. 67).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Remak c.s. (26800-V, nr. 68).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over 3 moties, ingediend in het debat over gasboringen in de Waddenzee, te weten:


- de motie-Van der Steenhoven over verdere proef- of winningsboringen (26431, nr. 12);


- de motie-Poppe over uitvoering van de motie-Witteveen-Hevinga (26431, nr. 5) (26431, nr. 13);


- de motie-Witteveen-Hevinga/Augusteijn-Esser over een langetermijnwerking van de nieuwe PKB (26431, nr. 14).

(Zie vergadering van 9 december 1999.)

De voorzitter: Mij is zojuist gemeld, dat deze drie moties van de agenda zijn afgevoerd.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over 4 moties, ingediend in het notaoverleg over de nota Belvedere , te weten:


- de motie-Schoenmakers c.s. over de aanstelling van landschapsintendanten (26663, nr. 4);


- de motie-Geluk/Schreijer-Pierik over afwegingen over aanwijzingen van Belvederegebieden (26663, nr. 5);


- de motie-Ravestein/Schoenmakers over een wettelijke regeling van een CHER (26663, nr. 6);


- de motie-Stellingwerf/Schoenmakers over "het vergeten randmeer" (26663, nr. 7).

(Zie notaoverleg van 29 november 1999.)


*M

De motie-Schoenmakers c.s. (26663, nr. 4) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening:

dat de Nota Belvedere zijn kracht ontleent aan de geïntegreerde visie gebaseerd op historisch-(steden)bouwkundige-, historisch geografische- en archeologische kwaliteitscriteria;

dat de implementatie van deze visie naar alle bestuurlijke geledingen en actoren in het vormgevingsproces van de ruimtelijke ordening beslissend is voor het slagen ervan;

dat met behulp van experimenten ervaring kan worden opgedaan ten behoeve van de verdere uitwerking van onderhavige visie;

verzoekt de regering over te gaan tot de aanstelling van landschapsintendanten, met de opdracht het opstellen van een programma van eisen waarmee ontwerpteams ontwerpen kunnen maken teneinde inzicht te verkrijgen in de realiseringskansen van het in de Nota Belvedere beoogde ruimtelijk kwaliteitsniveau;

verzoekt de regering tevens op basis van deze ervaringen het instrumentarium te ontwikkelen voor de beoogde ruimtelijke kwaliteit en zonodig voorstellen te doen tot

aanvulling van de regelgeving in de ruimtelijke ordening,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Schoenmakers, Ravestein, Stellingwerf en Geluk. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. xx (26663).

Ik neem aan dat wij nu over deze gewijzigde motie kunnen stemmen.


**

In stemming komt de gewijzigde motie-Schoenmakers c.s. (26663, nr. xx, was nr. 4).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Geluk/Schreijer-Pierik (26663, nr. 5, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Schoenmakers (26663, nr. 7, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Ravestein/Schoenmakers (26663, nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen.

De uitslag is onduidelijk. Wij zullen daarom hoofdelijk moeten stemmen.


**

Tegen stemmen de leden: Niederer, Oplaat, Örgü, Passtoors, Patijn, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Schutte, Snijder, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Visser-van Doorn, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weekers, Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Van Baalen, Balemans, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Brood, Buijs, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Eisses-Timmerman, Essers, Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing, Hillen, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop en Mosterd.

Voor stemmen de leden Van Nieuwenhoven, Noorman-Den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Van Vliet, M.B. Vos, Waalkens, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bos, Bussemaker, De Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich, Duivesteijn, Dijkers, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Hermann, Herrebrugh, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Kalsbeek, Kant, Koenders, Kortram, Kuijper, Marijnissen, Melkert en Middel.

De voorzitter: Ik cconstateer, dat de motie met 71 tegen 70 stemmen is verworpen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over 9 moties, ingediend in het wetgevingsoverleg over het onderdeel Visserij van de begroting van LNV, te weten:


- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over registratie van handel in zoetwatervis (26800-XIV, nr. 53);


- de motie-Hermann/O.P.G. Vos over aquacultuur (26800-XIV, nr. 54);


- de motie-Hermann/Augusteijn-Esser over vangst- en dodingsmethoden van vissen (26800-XIV, nr. 55);


- de motie-O.P.G. Vos c.s. over quota als beheersmaatregel (26800-XIV, nr. 56);


- de motie-O.P.G. Vos c.s. over vangstregulerende maatregelen voor schepen onder buitenlandse vlag (26800-XIV, nr. 57);


- de motie-Augusteijn-Esser over aanlanding van bijvangsten (26800-XIV, nr. 58);


- de motie-Augusteijn-Esser/Hermann over de mechanische kokkelvisserij (26800-XIV, nr. 59);


- de motie-Van der Vlies c.s. over visstroperij (26800-XIV, nr. 60);


- de motie-Van der Vlies c.s. over visstandbeheersplannen (26800-XIV, nr. 61).

(Zie wetgevingsoverleg van 6 december 1999.)

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Augusteijn-Esser stel ik voor, haar motie (26800-XIV, nr. 58) van de agenda af te voeren. Op verzoek van de heer O.P.G. Vos stel ik voor, zijn motie (26800-XIV, nr. 57) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Hermann stel ik voor, haar motie (26800-XIV, nr. 55) van de agenda af te voeren.


**

Aldus wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


**

Het woord voert het lid Herrebrugh.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. (26800-XIV, nr. 53).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Hermann/M.B. Vos (26800-XIV, nr. 54).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie O.P.G. Vos c.s. (26800-XIV, nr. 56).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser/Hermann (26800-XIV, nr.
59).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige leden ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (26800-XIV, nr. 60).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (26800-XIV, nr. 61).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over 4 moties, ingediend in het notaoverleg over LNV-beleidsprogramma Kracht en kwaliteit , te weten:


- de motie-Waalkens over clustering van intensieve veehouderijbedrijven (26446, nr. 4);


- de motie-Schreijer-Pierik over voorlichting over (subsidie)regelingen op sociaal-economisch terrein (26446, nr. 6);


- de motie-M.B. Vos over een brede sterkte- en zwakteanalyse (26446, nr. 7);


- de motie-Stellingwerf over het welzijn van dieren (26446, nr. 8).

(Zie notaoverleg van 6 december 1999.)

In stemming komt de motie-Waalkens (26446, nr. 4).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van

de overige fracties ertegen zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schreijer-Pierik (26446, nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


**

In stemming komt de motie M.B. Vos (26446, nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Stellingwerf (26446, nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000 (26800-XIV).

(Zie vergadering van 13 oktober 1999.)

De artikelen 1 t/m 9 worden zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10.01 t/m 12.01 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Th.A.M. Meijer (stuk nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.


**

In stemming komt het gewijzigde amendement-Waalkens c.s. (stuk nr. 66, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het GPV en de RPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 66 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Artikel 12.02 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 12.03 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Stellingwerf c.s. (stuk nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 12.04, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Stellingwerf c.s., wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 12.05 t/m 16.09 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, de begrotingsstaat Agentschap LASER, de begrotingsstaat Agentschap Bureau Heffingen, de begrotingsstaat Agentschap Plantenziektenkundige Dienst en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel

De voorzitter: Ik stel vast dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2000 (26800-F).

(Zie vergadering van 13 oktober 1999.)

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, de begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik stel vast, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het notaoverleg over de nota Ruimtelijk economisch beleid, te weten:


- de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over experimenten met corridors (26570, nr. 2).

(Zie notaoverleg van 22 november 1999.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.


*B


*!Grote projecten*!

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat houdende het voorstel het Project Mainport Rotterdam en de HSL-Oost aan te wijzen als groot project (24691, 22026, nr. 15).

De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie te besluiten.


**

Daartoe wordt besloten.


*B


*!Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad*!

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad in verband met de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake zelfstandige bestuursorganen alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van wetstechnische en van ondergeschikte aard (26870).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. Voorzitter: Weisglas


*B


*!Gewasbeschermingsmiddelen*!

Aan de orde is de heropening van het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 18 november 1999 over
gewasbeschermingsmiddelen.

Hierbij zijn tevens aan de orde:


- de motie-Eisses-Timmerman c.s. over biologische middelen (26800-XIV, nr. 42);


- de motie-Eisses-Timmerman c.s. over de buxusteelt (26800-XIV, nr.
43);


- de motie-Geluk c.s. over stoffen die expireren (26800-XIV, nr. 44);


- de motie-Geluk c.s. over de onmisbaarheidsregeling (26800-XIV, nr.
45);


- de motie-M.B. Vos over alternatieven voor middelen die onder het kanalisatieregime vallen (26800-XIV, nr. 46);


- de motie-M.B. Vos over certificering bij het gebruik van middelen die onder het kanalisatieregime vallen (26800-XIV, nr. 47);


- de motie-M.B. Vos over een milieuwinst van 90 tot 95% (26800-XIV, nr. 48);


- de motie-Feenstra over de toelatingsperiode voor onmisbare middelen (26800-XIV, nr. 49);


- de motie-Feenstra c.s. over voortgangsbewaking bij convenanten (26800-XIV, nr. 50).

(Zie vergadering van 30 november 1999.)


*M

De motie-Eisses-Timmerman c.s. (26800-XIV, nr. 42) is in die zin gewijizgd, dat het dictum thans luidt: verzoekt de regering om de toelatingsprocedures voor bedoelde middelen te vereenvoudigen en te versnellen en hierover met voorstellen naar de Kamer te komen.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Eisses-Timmerman, Geluk en Van der Vlies. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. xx (26800-XIV).


**


*M

Van de motie-Eisses-Timmerman c.s. (26800-XIV, nr. 43), die nu is ondertekend door de leden Eisses-Timmerman en Van der Vlies, is een herdruk verschenen.


*M

De motie-M.B. Vos (26800-XIV, nr. 46) is in die zin gewijzigd,dat het dictum thans luidt: verzoekt de regering als één van de voorwaarden voor het gebruik van deze middelen te hanteren dat de sector binnen 3 maanden een vervangingsplan opstelt.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid M.B. Vos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. xx (26800-XIV).


*M

De motie-M.B. Vos (26800-XIV, nr. 47) is in die zin gewijzigd,dat het dictum thans luidt: verzoekt de regering:


- een certificatieschema op basis van bestaande systemen zoals KPA, MBT en MPS met bijbehorende eisen op te stellen voor aanvang van het teeltseizoen;


- toepassing van kanalisatiestoffen die niet voldoen aan het Besluit toelating bestrijdingsmiddelen alleen toe te staan aan bedrijven die zich laten certificeren volgens dit certificatieschema en bijbehorende eisen.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid M.B. Vos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. xx (26800-XIV).


*M

De motie-M.B. Vos (26800-XIV, nr. 48) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt: verzoekt de regering jaarlijks te rapporteren of
90 tot 95% milieuwinst is gerealiseerd.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid M.B. Vos. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. xx (26800-XIV).


*M

De motie-Feenstra (26800-XIV, nr. 49) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Meerjarenprogramma Gewasbescherming gericht is op het realiseren van een permanent proces van innovatie, zowel ten gunste van minder milieu-belastende chemische middelen en van biologische en mechanische methoden, als van rassenkeuze en rassenveredeling;

constaterende, dat nu voor de zogenaamd onmisbare middelen wordt voorgesteld onder strikte voorwaarden een toelatingsperiode van 2 jaar toe te staan, eventueel te verlengen met wederom een periode van 2 jaar;

verzoekt de regering, waar de beoogde innovatie reeds gerealiseerd wordt middels de voorgestelde toelatingsperiode en de beslisboom-systematiek, het voorstel voor een eventuele verlenging van de toelatingsperiode voor de onmisbare middelen in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Feenstra, Geluk en Augusteijn-Esser. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. xx (26800-XIV).


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de toepassing van triazofos per 1 januari 2000 beeindigd wordt;

overwegende, dat voor de meerjarige buxusteelt momenteel geen alternatief voor de

bestrijding van mijten beschikbaar is;

constaterende, dat de sector heeft aangegeven binnen een jaar een vervangingsplan

voor het ontwikkelen van duurzame alternatieven gereed te hebben;

verzoekt de regering de beëindiging van de toepassing van triazofos voor de

buxusteelt te laten ingaan op 1 jan 2001,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Geluk, Augusteijn-Esser en Feenstra. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. xx (26800-XIV).

De beraadslaging wordt heropend.

Het woord voert het lid Eisses-Timmerman.

De heer Feenstra (PvdA): Dan zou ik graag van de ruimhartige bui van de staatssecretaris gebruik maken om te zeggen dat ik geacht wens te worden, deze motie mede te hebben ondertekend.

De voorzitter: Dat begrijp ik niet helemaal. Als u geacht wenst te worden, de motie te hebben medeondertekend, zult u een gewijzigde motie moeten indienen waar uw naam onder staat.


**

De heer Feenstra (PvdA): Dat verzoek is bij dezen geformuleerd.

De voorzitter: Dan zal uw naam zonder verdere toelichting aan de motie op stuk nr. 42 (oud) worden toegevoegd. De aangepaste motie zal nog een keer worden rondgedeeld.


**

Het woord voeren de leden Geluk, Van der Vlies, M.B. Vos, Feenstra, staatssecretaris Faber en minister Pronk.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande donderdag over de ingediende moties te stemmen.


**

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.


*B


*!Defensie*!

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:


- het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000 (26800-X).

(Zie vergadering van 9 december 1999.)

De algemene beraadslaging wordt hervat.

Het woord voert minister De Grave.

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Het woord voert minister De Grave.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Voorzitter: Biesheuvel

Het woord voert staatssecretaris Van Hoof.

De vergadering wordt van 19.14 uur tot 20.45 uur geschorst.

Het woord voert het lid Van der Knaap.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat militairen steeds vaker worden uitgezonden voor deelname aan crisisbeheersings/vredesoperaties;

constaterende, dat het huidige uitzendschema van een half jaar uitzending en een jaar thuis (1 op 3) een te zwaar beroep doet op zowel de militair als zijn/haar familie c.q. dierbaren;

constaterende, dat door het huidige schema veel militairen in persoonlijke problemen geraken;

verzoekt de regering de huidige uitzendfrequentie voor deelname aan crisisbeheersings/vredesoperaties te wijzigen in een half jaar uitzending en anderhalf jaar thuis (1 op 4),

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Knaap, Stellingwerf en Van den Berg. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (26800-X).


**

Het woord voert het lid Van der Knaap.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de F-16 squadrons een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de luchtaanvallen op Kosovo;

overwegende, dat het voortzettingsvermogen van de F-16 's door het afschaffen van een squadron in het geding komt;

constaterende, dat er rekening dient te worden gehouden met toekomstige vredesverliezen;

verzoekt de regering dan ook het 6de squadron F-16 's te Volkel te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: De motie is voorgesteld door de leden Van der Knaap, Stellingwerf en Van den Berg. Naar mij blijkt wordt ze voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21 (26800 X).

Het woord voert het lid Zijlstra.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse regering bij de onderhandelingen voor het facultatief protocol bij het VN-verdrag voor de rechten van het kind tot dusver heeft vastgehouden aan de leeftijdsgrens van 17 jaar voor vrijwillige rekrutering;

overwegende, dat het niet ondertekenen van het protocol door de Nederlandse regering niet bijdraagt aan een wereldwijde uitbanning van het rekruteren en inzetten van kindsoldaten;

overwegende, dat voorkomen dient te worden dat jongeren onder de 18 jaar een arbeidsovereenkomst aangaan bij de krijgsmacht met militaire status en daarmee onder de krijgstucht vallen;

overwegende, dat het wenselijk is dat 17-jarigen die het voortgezet onderwijs (VBO en MAVO) verlaten tijdig kennis kunnen maken met de defensieorganisatie, en dat dit kan geschieden door defensieparticipatie in opleidingstrajecten via de regionale opleidingscentra dan wel een stageovereenkomst met Defensie;

verzoekt de regering de leeftijdsgrens voor vrijwillige rekrutering te verhogen naar 18 jaar, en zich bij de eerstvolgende onderhandelingen voor het facultatief protocol actief in te zetten voor een wereldwijde acceptatie van deze leeftijdsgrens;

verzoekt de regering tevens om defensie gerelateerde opleidingstrajecten voor jongeren onder de 18 jaar verder te ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Zijlstra en Van 't Riet. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22 (26800-X).

Het woord voert het lid Harrewijn.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het onwenselijk is dat ex-bewindslieden de eerste jaren nadat zij deel hebben uitgemaakt van de regering werkzaam zijn op terreinen die nauw gerelateerd zijn aan dossiers, die zij als bewindspersoon behartigden;

van mening, dat elke schijn van belangenvermenging of het oneigenlijk beïnvloeden van processen binnen departementen en van de politieke besluitvorming vermeden dient te worden;

verzoekt de regering tot een nadere integriteitsregeling voor bewindslieden in deze te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Harrewijn. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (26800).


**

Het woord voert het lid Harrewijn.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in het kader van het Non-Proliferatieverdrag gehouden is, bij te dragen aan de verdere terugdringing van nucleaire wapens;

van mening dat de Kamer om ontwikkelingen op dit gebied ten volle te kunnen controleren, geïnformeerd dient te zijn over de mogelijke aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied en/of over verdragen die mededelingen daarover bemoeilijken of onmogelijk maken;

verzoekt de regering, die stappen te nemen die nodig zijn om de Kamer binnen een jaar zo volledig mogelijk te informeren over de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied en over verdragen die de mededelingen daarover bemoeilijken of onmogelijk maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Harrewijn. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 24 (26800-X).

Het woord voeren de leden Harrewijn, Balemans en Van Bommel.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er binnen de NAVO afspraken zijn gemaakt die verhinderen dat het Nederlands parlement kan beschikken over informatie betreffende de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied;

overwegende, dat de situatie in de wereld ernstig is veranderd en kernwapens daarom een andere betekenis hebben gekregen;

roept de regering op om binnen de NAVO overleg te voeren met als doel openheid van zaken naar het parlement omtrent de aanwezigheid van kernwapens in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Bommel. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25 (26800-X).


**

Het woord voert het lid Van Bommel.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Regionale Opleidingscentra jongeren vanaf zestienjarige leeftijd in staat stellen, een oriëntatiejaar Koninklijke landmacht te volgen;

overwegende, dat jongeren daarmee in een traject terechtkomen, waarvan de gewenste uitkomst rekrutering door de krijgsmacht is;

van mening, dat jongeren van die leeftijd niet de keuze moet worden geboden voor een opstap naar een militaire loopbaan;

verzoekt de regering, de minimumleeftijd voor het volgen van het oriëntatiejaar Koninklijke landmacht te verhogen tot 18 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Bommel. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 26 (26800-X).


**

Het woord voert het lid Van Bommel.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederland in het kader van het wapenexportbeleid criteria heeft opgesteld, aan de hand waarvan een besluit tot het afgeven van vergunningen wordt genomen;

overwegende, dat deze criteria niet geldig zijn voor militaire infrastructurele projecten;

overwegende, dat het niet wenselijk is dat Nederlandse bedrijven bijdragen aan de opbouw van militaire infrastructurele projecten in landen die niet voldoen aan de criteria van het Nederlandse wapenexportbeleid, of waartegen een wapenembargo is afgekondigd;

verzoekt de regering, de huidige wetgeving aan te passen, zodat landen waartegen een wapenembargo is ingesteld geen steun krijgen in het opbouwen van militaire infrastructurele projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Van Bommel. Naar mij blijkt, wordt zij in voldoende mate ondersteund.

Zij krijgt nr. 27 (26800-X).


**

Het woord voert het lid Van 't Riet.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Waddenzee een internationaal natuurgebied is, waarvoor strenge milieudoelstellingen moeten gelden, conform internationale richtlijnen en verdragen;

voorts constaterende dat zowel de Koninklijke Marine als de Koninklijke Luchtmacht dit natuurgebied als oefenterrein gebruiken, meer specifiek voor schietoefeningen op de Razende Bol en voor laagvliegoefeningen op de Vliehorst;

van mening dat het gebruik van de Waddenzee als oefenterrein voor de Nederlandse krijgsmacht in strijd is met de milieudoelstellingen die voor dit gebied moeten gelden en niet in overeenstemming is met zorgvuldig beheer van de Waddenzee;

verzoekt de regering te bevorderen dat het gebruik van het Waddengebied als oefenterrein wordt beëindigd en de Kamer een plan van aanpak te presenteren voordat de nieuwe PKB Waddenzee wordt behandeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van 't Riet en Harrewijn. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 28 (26800-X).


**

Het woord voeren de leden Van 't Riet en Stellingwerf.

De vergadering wordt van 21.47 uur tot 21.52 uur geschorst.

Het woord voert minister De Grave.

De voorzitter: Op verzoek van de heer Van der Knaap stel ik voor, zijn motie (268000-X, nr. 21) van de agenda af te voeren


**

Daartoe wordt besloten.

Het woord voeren minister De Grave en staatssecretaris Van Hoof.

De voorzitter: Op verzoek van de heer Van der Knaap stel ik voor, zijn motie (268000-X, nr. 20) van de agenda af te voeren


**

Daartoe wordt besloten.

Het woord voert staatssecretaris Van Hoof.

De voorzitter: Op verzoek van de heer Van Bommel stel ik voor, zijn motie (268000-X, nr. 27) van de agenda af te voeren


**

Daartoe wordt besloten.

Het woord voert staatssecretaris Van Hoof.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, donderdag over de amendementen, het wetsvoorstel en de moties te stemmen.


**

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 23.02 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslag plenaire vergadering Tweede Kamer 14 december 1999 '
Lees ook