Ingezonden persbericht

Gemeente heeft Totaalvisie Montfoort 2030 gepresenteerd

Op donderdag 22 september 2011 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de Totaalvisie Montfoort 2030. Alle inwoners van de gemeente waren uitgenodigd. Tijdens de inloopavond presenteerde de gemeente de visie.

De Totaalvisie Montfoort 2030 is opgesteld ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De totaalvisie is de leidraad bij de beoordeling van nieuwe plannen en initiatieven, maar ook voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen en planologische afwijkingen. De totaalvisie van de gemeente dient als een actueel ruimtelijk kader voor de verschillende beleidsterreinen en geeft een ruimtelijke vertaling van het huidige beleid en de ambities. Het hoofddoel is het formuleren van de beleidskeuzes op hoofdlijnen met als eindbeeld 2030. Belangrijk is te vermelden dat de reikwijdte van de totaalvisie zich beperkt tot beleidsuitgangspunten en oplossingsrichtingen. De gemeente streeft niet naar een blauwdruk van de toekomst, maar naar een leidraad op basis waarvan de gemeente enerzijds zelfstandig strategische ruimtelijke ontwikkelingen kan initiëren en anderzijds klantgericht, consistent en constructief kan anticiperen op particuliere initiatieven.

Tijdens de inloopavond was onder andere te zien wat de gemeente op korte, middellange en lange termijn wil, het zogenaamde uitvoeringsprogramma. Hieronder zijn enkele punten opgesomd, het volledige uitvoeringsprogramma is te downloaden op www.montfoort.nl/montfoort2030.

Korte termijn (heden - 5 jaar)

· Doorstroming hoofdwegennet bevorderen (N204, N228), veiligere oversteekplaatsen in Linschoten

· Kleinschalige woningbouwprojecten in Montfoort en Linschoten (o.a. Hofdijk, Johan de Ridderlaan, voormalige Timtoheüsschool)

· Visie op kernrandzones rond de kernen van Montfoort en Linschoten

· Onderzoek naar de mogelijkheid van een jachthaven ten noorden van de binnenstad van Montfoort

Middellange termijn (5 -10 jaar)

· Verbeteren van het fiets- en wandelnetwerk

· Verbeteren van de oeverzone van de Hollandse IJssel aan de noordwestelijke kant van Montfoort, ten behoeve van de pleziervaart

· Inbreidingsmogelijkheden onderzoeken voor woningbouw in Montfoort, in samenhang met de mogelijke verplaatsing van sport en/of onderwijsvoorzieningen van de wijk Hofland naar de locatie de Bleek, ten westen van de wijk Hofland

Lange termijn ( >10 jaar)

· Herziening wegennet bij realisatie Rijnenburg

Gehele structuurvisieperiode 2011-2030

· Beschermen van de structuur van de bebouwingslinten

· Ontwikkelingen in het landschap uitvoeren volgens de richtlijnen van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en Linten in de leegte

· Stimuleren van gebruik van duurzame energie

Tijdens de avond zijn ook de diverse visiekaarten gepresenteerd. Deze visiekaarten en de overige panelen die tijdens de avond te zien waren, zijn te downloaden op www.montfoort.nl/montfoort2030.

Als gemeente zijn wij geïnteresseerd in de mening van de inwoners. Tot en met 5 oktober heeft u de tijd om middels het digitale reactieformulier te reageren op de totaalvisie (te downloaden op www.montfoort.nl/montfoort2030) Ook kunt u schriftelijk uw reactie geven door een brief te sturen naar de gemeente: Postbus 41, 3417 ZG Montfoort of info@montfoort.nl, onder vermelding van 'Reactie Totaalvisie Montfoort 2030'. De gemeente zal de reacties nauwkeurig bekijken en gebruiken bij de verdere planvorming. Uw reacties kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van de voorlopige ontwerpen.

Deel: ' Verslag presentatie Totaalvisie Montfoort 2030 '


Lees ook