Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie financiën en onderwijs, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 21 oktober 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig:

Voorzitter:
secretaris

mevrouw mr. P.C.E. de Munnik - Blank
de heer L. Tiesinga

leden:

de heer C.H. Boland (D66)
de heer H.P.F. Bode (PvdA)
mevrouw M.E. Oosters - van der Poel (VVD)
de heer J. Franx (EB, vervanger J. Hart)
de heer D. Wiersma (CDA)
de heer Th. de Geus (RPF/SGP)
de heer N. Dol (VL/GL, vervanger W.M. Rieuwerts)

Voorts aanwezig

de heer J.W.Th.M. Slagter
mevr A. Muskee-Jeltes, notuliste
de heer Ramaker
mevrouw Rothe

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Hart
de heer W.M. Rieuwerts

Spreekrecht

De heer Kok van de bewonerscommissie Noorderweg deelt mee blij te zijn met het plan zoals het er nu ligt. Hij bedankt de voorzitter voor het spreekrecht, waarvan hij op dinsdagavond tijdens de raadscommissie Openbare Werken en Sociale Voorzieningen al gebruik heeft gemaakt.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom.

2. Verslag van de gezamenlijke vergadering met de Raadscommissie Openbare Werken en Sociale Voorzieningen d.d. 21 september 1999 Zonder wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. Verslag van de vergadering van 23 september 1999 Zonder wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen

A. Evaluatie over proefneming met de verruiming openstelling Dienstverlening Bevolking.
De heer Franx deelt mee verheugd te zijn met het project dat EB graag wil voortzetten. EB wenst wel te weten waarom er gekozen is voor een bewakingsdienst en hoe vaak hiervan gebruik gemaakt is. De heer Wiersma vindt het plan goed, alhoewel het jammer is van de f. 65.000 en de aanstelling van extra personeel. Waarom geen middagopenstelling? Hiermee kunnen de kosten van avondopenstelling worden bespaard. De heer Dol sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Franx. Ook hij ziet graag een alternatief voor de bewakingsdienst. Ook de heer Bode gaat hierin mee. Mevrouw Oosters steekt liever geld in duurzame middelen dan in een bewakingsdienst. De heer Boland vraagt waarom er niet geschoven is met personeel. Hij vindt het een hoge prijs voor een dienstverlening die echter wel fantastisch is. De heer De Geus sluit zich bij deze mening aan. Misschien is het een overweging om alleen gedurende bepaalde periodes (bijvoorbeeld wanneer veel paspoorten worden aangevraagd) in een extra openstelling te voorzien. De voorzitter deelt mee dat de vragen en opmerkingen zullen worden geëvalueerd, zonder besluitvorming hieraan te verbinden. Er wordt op teruggekomen met een raadsvoorstel.


4. Statutenwijziging en grondverkoop Stichting Jachthaven Enkhuizen (voorstelnr. 91)

De heer Franx deelt mee dat EB tegen verkoop is. De haven is karakteristiek en moet dus eigendom blijven van Enkhuizen. De prijs is een weggevertje en het moet niet zo zijn dat de gemeente bezittingen gaat verkopen om de begroting sluitend te krijgen. De heer Wiersma vindt de prijs per vierkante meter erg weinig en vraagt naar de totstandkoming ervan. Waar ligt de grens van de invaart naar het museum? De voorzitter antwoordt dat deze vraag behandeld is in de commissie ABEZ. De heer Dol deelt mee lid te zijn van de Stichting Jachthaven en zich daarom politiek gezien niet over dit punt zal uitlaten. De heer De Geus wenst meer helderheid in de totstandkoming van de prijs. Hij behoudt fractieberaad voor. De heer Boland vindt niet terug in het besluit en raadsvoorstel wat er met het saldo gebeurt. Wat zijn de financiële risico's van de baggerproblematiek? Ook de werkhavens komen niet terug in het voorstel. Mevrouw Oosters zet ook vraagtekens bij de prijs. Er wordt gesproken over een gefixeerd bedrag. Is dat wel realistisch? Is de afkoopsom reeds ontvangen en blijven de parkeervoorzieningen op de Oosterhaven gratis? De VVD zet vraagtekens bij de financiering c.q. het bankieren van de gemeente. De heer Bode vraagt ook waarom de gemeente de aankoop financiert. Dit past niet in het beleid. Het integreren van de jachthaven kan de PvdA billijken, maar gaan er dan van uit dat de taxatie goed gedaan is.
De heer Slagter geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de vragen. Zowel de gemeente als de Stichting Jachthaven hebben een taxatie laten uitvoeren, maar de taxatiebedragen liepen nogal uiteen. Na vele discussies en onderhandelingen in de afgelopen jaren is het gemeente taxatierapport, dat een marktconforme prijs weergeeft, gehandhaafd als uitgangspunt. De Stichting ging hiermee akkoord indien de gemeente hen een lening voor de aankoop zou verstrekken. De gemeente heeft hiertoe besloten omdat het een verkoop van een bedrijfsonderdeel betreft. Dezelfde besluitvorming heeft plaatsgevonden bij verkoop van de kabel en het gemeentelijk woningbedrijf. Alle lopende leningen met de Stichting Jachthaven zijn losgekoppeld. Het onderhoud is afgekocht door het Rijk en is terug te vinden in de staat van reserves. De heer Slagter geeft toe dat het raadsvoorstel voor wat betreft het financiële aspect onderbelicht is gebleven. Het raadsvoorstel wordt aangepast met een betere financiële onderbouwing en tevens een toelichting over de invaart van het Zuiderzeemuseum. Het restant van de koopsom gaat naar de algemene reserves. De heer Slagter is van mening dat de Stichting Jachthaven als eerste gerechtvaardigd is tot overname, maar indien men niet tot overeenstemming komt zal de gemeente uitkijken naar andere gegadigden op de markt. De heer De Geus vraagt zich af of de prijzen werkelijk marktconform zijn. De prijzen van boxen in de haven van Medemblik liggen veel hoger. Hij vindt dat de gemeente de grond en het water niet voor een vriendenprijsje moet verkopen. De heer Bode merkt op dat er in het raadsvoorstel duidelijk weergegeven dient te worden dat het om een financiering gaat. De heer Dol vindt de opbrengst van f. 50.000 per jaar op een verkoopprijs van 4,8 miljoen erg weinig. De heer Wiersma vraagt welke invloed de financiering heeft op de verkoop en adviseert om eens verder te kijken op de markt. De heer Franx blijft tegen verkoop, maar deelt mee dat indien er toch tot verkoop moet worden overgegaan, EB de grond en het water liever voor meer geld van de hand doet. Hij adviseert de gemeente verder de markt op te gaan. De heer Bode wijst EB erop dat de Stichting Jachthaven een gewortelde Enkhuizer organisatie is. De heer Dol waarschuwt de heer Franx dat de boxen in dat geval alleen bestemd zullen zijn voor `rijke Enkhuizers', wat toch niet de bedoeling van EB kan zijn?
De heer Slagter wijst er nogmaals op dat 4,8 miljoen geen vriendenprijsje genoemd kan worden, omdat hiervoor alleen de grond en het kale water wordt overgedragen en niet de steigers of de boxen. Deze faciliteiten zijn in de afgelopen jaren door de Stichting aangelegd en zelf gefinancierd. Aan het parkeren op de Oosterhaven verandert er niets. Die afspraak staat los van deze transactie en blijft overeind staan. Het baggeren blijft een zaak van de gemeente Enkhuizen. Voor de vluchthaven (werkhaven) wordt een afspraak over de beheerskosten gemaakt. Het water is zo danig op diepte, dat baggeren vermoedelijk de eerste 30 jaar niet nodig is. Als de gemeente Enkhuizen geen financiering zou verstrekken zou het verschil in rente voor de Stichting +/- 2% zijn, waardoor de opbrengst ook minder zou zijn. De totale geldlening heeft geen overwaarde. De opbrengst van f. 50.000 per jaar is extra boven de f. 150.000 die al in de begroting van 1999 was opgenomen.


5. Verkoop grond achter woning Sebastiaan Centenweg 73 (voorstelnr. 121)
Voor kennisgeving aangenomen.

6. Definitief krediet rotonde/fietsvoorzieningen (voorstelnr. 122) De voorzitter deelt mee dat de gemeente nu op de definitieve lijst is geplaatst voor een subsidie uit de Gebundelde Doel Uitkering (GDU) 1999. Als het raadsbesluit wordt aangenomen krijgt de gemeente dit jaar nog 8 ton subsidie uitgekeerd. In dat geval zal de 6 ton van de post Stadsuitleg niet worden gebruikt. Er wordt gewacht met aanpassing van het besluit totdat het subsidiegeld schriftelijk binnen is. De heer Bode kan zich vinden in het voorstel, mits de 2 ton meer subsidie in mindering op de investeringskosten wordt gebracht. Mevrouw Oosters kan zich ook vinden in het besluit, mits de bocht bij het tankstation BP daadwerkelijk wordt aangepast. Op de tekening is dit namelijk niet goed zichtbaar. De heer Boland vindt dat voor de aanpassing van de riolering in de Noorderweg de post Riolering aangesproken moet worden. De bochten bij de T-kruising op de Nelson Mandeladreef / Piet Smitstraat worden ruimer, wat de automobilist alleen maar aanspoort om harder te rijden, terwijl het een fietsvriendelijke situatie zou moeten worden. De heer De Geus heeft dezelfde opmerking over de T-kruising en vraagt of een ambtenaar hier nog eens naar kan kijken. Verder gaat hij akkoord met het voorstel. De heer Dol bedankt de bewoners van de Noorderweg voor hun inzet om de problemen op de Noorderweg op te lossen. De bewoners zijn erg blij met de fundering. Zelf had de heer Dol niet voor snelheidsremmers gekozen. Hij mist een aanpassing van het wegdek van de Prins Bernhardlaan dat vergelijkbaar is met een golfbaan. Ook hij had liever de posten Onderhoud en Riolering willen aanspreken in plaats van de Verkeerspot. De heer Wiersma zegt tevreden te zijn over het verloop van de plannen. Hij vraagt zich wel af of de rotonde groot genoeg is voor lang vrachtverkeer. Tevens adviseert hij de oprit naar het plateau zodanig te maken dat het ook daadwerkelijk een verkeersdrempel is. Het plateau in de Lijsterbesstraat heeft volgens hem weinig effect. De heer Franx is verheugd dat de problematiek voor de bewoners van de Noorderweg is opgelost. Ook hij vindt het wegdek van de Prins Bernhardlaan te slecht. Hij adviseert dat de fietsers beter rechtstreeks over het plateau geleid kunnen worden met een fietspad. Tevens pleit hij voor een plateau op de Sebastiaan Centenweg / Gerard Brandweg of nog beter, als er nog geld over is, is een rotonde. De voorzitter antwoordt dat het krediet dat voor de riolering in dit voorstel is opgenomen, buiten het Gemeentelijk Rioleringsplan valt. De fundering is extra aan het plan toegevoegd omdat het niet in een onderhoudsplan is opgenomen. Volgens de voorzitter zijn de bochten op het plateau fietsveilig en wordt de rotonde volgens de laatste verkeerstechnieken uitgevoerd. Zij gaat ervan uit dat ook lange vrachtwagens er langs kunnen. Het onderhoud in de Prins Bernhardlaan is in dit voorstel nog niet opgenomen. Zij komt hier op terug. De voorzitter bedankt het overlegcomité van de Noorderweg en de heren ambtenaren de Winter en Kippers. Het overleg is van beide kanten als vruchtbaar ervaren. De heer De Geus vraagt wanneer de opwaardering van het Emmaplein gaat plaatsvinden. De voorzitter antwoordt dat de plannen in voorbereiding zijn, maar dat zij op dit moment niet voldoende informatie voorhanden heeft wanneer de uitvoering is gepland.
7. Begroting 2000 RSG Enkhuizen (voorstelnr. 123) Voor kennisgeving aangenomen.

8. Benoeming bestuurslid stichting RSG Enkhuizen (voorstelnr. 124) Voor kennisgeving aangenomen.

9. Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2000 (voorstelnr. 125)
Mevrouw Oosters vraagt waarom de Hoeksteen wordt uitgebreid met een permanent lokaal. De heer Wiersma vraagt of de vervanging van de noodlokalen te bekostigen is met f. 140.000. De heer Dol heeft dezelfde vraag. De voorzitter merkt op dat het recht op een lokaal een overheidsbeslissing is. De ambtenaar van de afdeling onderwijs, Mevrouw Rothe, geeft uitleg op het raadsvoorstel. In de bijlage staat welke aanvragen wel en niet worden gehonoreerd. De voorzitter leest de bijlage voor. Het raadsvoorstel zal worden herschreven en de bijlage wordt toegevoegd. 10. Definitieve herinrichting voorplein vml. Op=Op winkel aan de Sebastiaan Centenweg (voorstelnr. 126)
De heer De Geus vindt het een prima plan. De tekening ziet er goed uit en hij hoopt op een snelle uitvoering. De heer Franx is blij, maar minder blij met nog steeds de houten schotten voor de ramen. De heer Wiersma vindt dat het allemaal veel te lang geduurd heeft en adviseert onmiddellijke uitvoering.
11. Aanbieding begroting 2000 (voorstelnr. 127) De heer De Geus houdt fractieberaad voor. De heer Franx complimenteert de gemeente voor de lef om de begroting op deze manier te presenteren. Hij wacht de algemene beschouwingen van de raadsvergadering af. De heer Bode vindt de 13% OZB verhoging hoog maar wijst op het nivellerende effect ervan voor de burgers. De heer Dol is het hier helemaal mee eens. Mevrouw Oosters wijst op de toename van de post energie bij het taakveld "Binnensport "en "Buitensport". Heeft dit soms te maken met de Ecotax? Zij vraagt of het mogelijk is nog te bezuinigen op de post opleidingen. Tevens vraagt zij de voorzitter naar de situatie rond de convenants. Kom hier iets positiefs uit voort? De heer Boland is van mening dat het bedrag van f. 70.000 voor de verkiezingen in de meerjarenbegroting opgenomen zou moeten zijn. Het is een post die je met zekerheid weet en derhalve in de meerjarenbegroting thuishoort. Hij vindt te weinig cijfers terug in de meerjarenbegroting. Hoe staat het met het percentage beeldende kunst en is de vermakelijkhedenretributie in de begroting opgenomen?
De heer Slagter legt uit dat de post opleidingen is gekoppeld aan de loonsom en niet aan het aantal personeelsleden. Er is uitgegaan van de landelijke norm van 2%. Wat betreft het verkiezingsbedrag van f. 70.000 is hij het met de heer Boland eens en spreekt van een omissie. De beeldende kunst is in het kader van het subsidieprogramma niet meer opgenomen, maar moet wel beschikbaar zijn, vandaar dat hiervoor een voorziening is getroffen. De hoge energiepost zou inderdaad te maken kunnen hebben met de Ecotax. De heer Slagter zal dit verder schriftelijk beantwoorden. De voorzitter geeft nadere uitleg omtrent de situatie rond de vermakelijkhedenretributie. Met Sprookjeswonderland is de gemeente nog steeds in gesprek, maar zij gaan ervan uit dat het op een convenant zal uitkomen. Aan het Zuiderzeemuseum zal ook een bedrag worden gevorderd, hetzij privaatrechtelijk hetzij publiekrechtelijk. Het Zuiderzeemuseum wilde dat de gemeente de risicodrager zou zijn, anders zagen zij geen opening tot het convenant. In de komende weken zal bekend worden gemaakt of er toeristenbelasting (privaatrechtelijk) of
vermakelijkhedenretributie (publiekrechtelijk) zal worden geheven. Het is de insteek dat het opgenomen bedrag aan vermakelijkhedenretributie wel degelijk geïnd zal worden. De voorzitter verwacht wel dat het Zuiderzeemuseum hiertegen een procedure zal voeren.
12. Bromfietsers op de rijbaan/aanpassen bebouwde komgrenzen (voorstelnr. 129)
De heer Boland wenst een nadere toelichting op het raadsvoorstel. Hij merkt op dat het niet zo kan zijn dat door aanpassing van de bebouwde komgrenzen de Randweg een 80 km weg wordt. De heer De Geus ziet ook de Randweg als een heikel punt. In de ABEZ commissie heeft hij vragen gesteld over de bebording. Mevrouw Oosters wijst erop dat het extra benodigde krediet van f. 25.500 plus de ter beschikking gestelde subsidie het bedrag aan maatregelen overschrijdt. De heer Wiersma zou graag wat meer toezicht zien op het rijden van bromfietsers zonder helm. Deze vraag wordt door de voorzitter verwezen naar de commissie ABEZ. Interim ambtenaar, de heer Ramaker, geeft een toelichting op het raadsvoorstel. Volgens de nieuwe wettelijke regelgeving mogen de bromfietsers gebruik maken van de rijbaan, maar in Enkhuizen is om reden van veiligheid gekozen voor een bromfietspad als uitzondering op de regel. De heer Ramaker legt uit dat Enkhuizen vooral hiertoe heeft besloten in verband met de provinciale kruisingen, waarvan de bromfietser gebruik zal moeten maken als hij op de rijbaan rijdt. De Randweg zal een 60 km weg worden als komgrens veranderd. De heer De Geus vraagt naar de regelgeving voor auto's met een bromfietsmotor. De heer Ramakers antwoordt dat hiervoor dezelfde regels gelden als voor bromfietsers. De heer Boland vraagt waarom bromfietsers op de Gouw gebruik moeten maken van de fietspaden, terwijl het toch logischer zou zijn ze op de rijbaan te laten rijden. De heer Tiesinga deelt mee dat het lijstje met kosten van de maatregelen niet compleet is. Een post voor onvoorziene uitgaven ontbreekt waarmee het totaal komt op afgerond f. 65.000. Hiervoor zal een aanpassing van het raadsvoorstel komen. De voorzitter concludeert dat de bromfietsers voor het grootste gedeelte gebruik zullen gaan maken van de rijbaan. De vraag over de bebording zal schriftelijk worden beantwoord of zal in de raadsvergadering worden toegelicht. 13. Wijziging verordening onroerende zaakbelastingen (voorstelnr. 130) De heer Franx merkt op dat aan de ene kant door de regering een lastenverlichting wordt gegeven (Zalmsnip) terwijl aan de ander de andere kant een lastenverzwaring door de gemeente teweeg wordt gebracht met de OZB verhoging. EB komt hierop terug in de Raad. 14. Preventiemedewerker (voorstelnr. 132)
De heer Boland merkt op dat het hier gaat om menskracht en niet om hardware. Hij vraagt of het wel om een eenmalig bedrag gaat, want het lijkt hem meer een structurele zaak. Waaruit wordt de betaling op langere termijn gedaan? Mevrouw Oosters vraagt of de f. 30.000 onder het bedrag van f. 100.000 valt waarvoor men eerder heeft ingestemd ten laste van reserve Stadsuitleg. De voorzitter antwoordt dat het bedrag met ingang van 2000 ten laste van het subsidieprogramma komt. In 1999 komen de kosten ten laste van de reserve Stadsuitleg. De heer Boland voegt nog toe dat hij er moeite mee heeft dat deze kosten uit reserve Stadsuitleg worden betaald. De voorzitter legt uit dat de kosten worden gezien als een bovenwijkse voorziening.
15. Rondvraag
De heer Franx informeert naar het plaatsen van een bord in de Venuslaan. De toezegging hiervoor is nu al een jaar geleden gedaan. Alhoewel dit geen vraag voor deze commissie betreft, zegt de voorzitter toe dit intern te bespreken. Mevrouw Oosters vraagt of de gemeente geen kosten had kunnen besparen door te wachten met onderhoud aan het voetpad langs de Nelson Mandeladreef. De heer Bode deelt mee dat het verkeersgedrag bij de nieuwe situatie in de Westerstraat/Klopperstraat erg onduidelijk is. Hij vraagt de voorzitter na te gaan of het mogelijk is om het verkeer uit de Westerstraat richting de Koepoort éénrichtingsverkeer te laten worden. De voorzitter antwoordt dat zich nog geen ongelukken hebben voorgedaan en dat de opstoppingen veel minder zijn geworden. Waarschijnlijk is de situatie onduidelijk omdat het een gewijzigde situatie is.
16. Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.35 uur.

L. Tiesinga, secretaris.

Deel: ' Verslag raadscommissie financiën en onderwijs Enkhuizen '
Lees ook