Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 22 juni 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
plv. secretaris,
leden:

de heer J. Knukkel
de heer H. de Vries
mevrouw E.F. Dangermond-Hilderink (VVD)
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer A.F.J. Maas (D66')
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J. Franx (EB)
de heer J. Domburg (PvdA)
de heer H. Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

de heer H. Meester, hoofd plantsoenen
de heer J. Voogt, hoofd weg- en waterbouw
de heer E. Swagerman, afd. Welzijn
mevrouw J.A. van Rouwendal-van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

K.P. van der Veen (PvdA), vervangen door de heer J. Domburg

N. Kegelaar (secretaris), vervangen door de heer H. de Vries


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Verslag van de vergadering van 18 mei 1999 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
Pag. 8 punt 2: Mevrouw Dangermond vraagt naar de frequentie waarmee het drijfvuil wordt verwijderd. Dit is de voorzitter niet bekend.
Pag. 9 punt 5: De geluidmetingen zijn verricht. Geconstateerd is, dat -indien de steiger een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer zou zijn, de normen zouden worden overschreden. Er wordt een voorstel voorbereid om de stroomtoevoer te versterken en tegelijkertijd de lozing op het oppervlaktewater aan te pakken. De heer Domburg vraagt zich af of tot die tijd boten moeten worden toegestaan daar dit het woongenot schaadt. De voorzitter antwoordt dat de contracten voor een jaar zijn afgesloten en er weinig andere mogelijkheden zijn. De overlast is niet dagelijks. Met de gebruikers en havendienst zal worden overlegd om de aggregaten zo weinig mogelijk te gebruiken.

3. Ingekomen stukken en mededelingen:

a. wijziging bijdragen Verordening woonlastenfonds gemeente Enkhuizen 1999
De commissie neemt hiervan kennis.
b. verzoek van Woningbouwvereniging Enkhuizen om een bijdrage voor de plaatsing van liftvoorzieningen bij de bejaardenwoningen aan de Baan en bij de seniorenwoningen Hoornse Veer en Zuider Boerenvaart Het voorstel is in de commissie RO teruggetrokken omdat men het niet eens was over de plaats waar de liften moeten komen. In ieder geval komen er liften. De commissie gaat akkoord met het voorstel onder voorbehoud dat de voorzieningen uit de Wet Voorzieningen Gehandicapten betaald wordt i.p.v. uit de pot Armoedebestrijding. De voorzitter zal in de volgende vergadering een toelichting geven. Als er een surplus in de pot Armoedebestrijding is, zou toestemming gegeven kunnen worden. Mevrouw Dangermond heeft een brief aan de heer Draaisma gezien gedateerd vóór de commissievergadering waarin toezeggingen werden gedaan. De voorzitter zal dit meenemen.
c. jaarverslag 1998 van het Buro Sociaal Raadsvrouw Enkhuizen De heren Franx en Weijens complimenteren met de duidelijkheid van het verslag. De heer Weijens merkt op dat het CDA vindt dat het invullen van belastingbiljetten en formulieren voor huursubsidie doorverwezen moet worden naar de vakvereniging of Helpende Handen. Er zijn speciaal opgeleide mensen voor en men hoeft geen lid van de vakbond hoeft te zijn. De voorzitter antwoordt dat alleen mensen met lage inkomens een beroep kunnen doen op hulp van de sociaal raadsvrouw. Wanneer zij met meerdere zaken door de sociaal raadsvrouw worden geholpen, kunnen deze formulieren worden meegenomen maar wanneer zij enkel voor deze formulieren komen, kunnen zij worden doorverwezen. Hij zal de aandacht van de sociaal raadsvrouw hierop vestigen.
d. samenvatting vergadering milieucommissie d.d. 12 mei 1999

De heer Domburg informeert naar het agendapunt met betrekking tot het realiseren van een kringloopwinkel. De voorzitter antwoordt dat in de milieucommissie een presentatie is verzorgd door o.a. de stichting Welzijn Enkhuizen. Van deze is ook het initiatief. Het valt niet onder verantwoorde- lijkheid van de gemeente. In den lande bestaat interesse van commerciële ondernemingen. Behalve een startsubsidie krijgen zij verder geen bijdragen. Uit de presentatie is duidelijk geworden dat een gebied van ten minste 60.000 mensen vereist wordt, wil het opzetten van een kingloopwinkel kans van slagen hebben. Voorstellen van Stichting Welzijn, wellicht het CAW en anderen worden afgewacht.

De heer Van Pijkeren vraagt naar de visie van de milieucommissie op de groenbestrijding op de verharding. Hij heeft de indruk dat sommige plekken worden overgeslagen. De heer Meester antwoordt dat dit door het DSW gebeurt d.m.v. borstelen. Vorig najaar heeft de heer Van Pijkeren deze vraag al gesteld. Door tijdgebrek heeft hij de conceptnotitie nog niet af kunnen ronden. Mevrouw Dangermond merkt op dat met borstelen staal vrijkomt (milieu-aapect) en het straatwerk er niet beter van wordt. De voorzitter voegt hieraan toe dat in een eerder stadium al is gebleken dat ook brand- apparaten niet goed voldoen. Een route is niet bekend. Op sommige plaatsen kan men niet komen met de borstel of het brandapparaat. De huidige middelen kunnen het onkruid eerst bestrijden als het er staat. Preventieve middelen zijn verboden. De rapportage van de afdeling Plantsoenen zal in de in september a.s. te houden vergadering van de milieucommissie worden gepresenteerd.

Mededelingen

De millenniumproef is goed geslaagd. Op één, zelf vervaardigd, pakket na bleek alles millenniumbestendig. Wel deden zich problemen voor met de moedercomputer in Lelystad.

In september zal van 22.00 tot 1.00 uur een nationale proef worden gedaan. Er is geen zekerheid t.a.v. telefoon- of stroomstoringen; wel zullen storingen binnen 8 uur worden hersteld. De gemeente heeft daarom een aggregaat gehuurd.

1. Bomenplan fietspad Lindenlaan-Nelson Mandeladreef In het oorspronkelijke voorstel zouden 70 bomen moeten worden gekapt. In het nieuwe voorstel wordt de weg naar de zuidkant verlegd en komt het fietspad langs de weg te lopen, waardoor er 30 bomen moeten verdwijnen. Er zullen er meer voor terug worden geplaatst. Voor de zuidzijde wordt gedacht aan knotwilgen. Als het financiële gedeelte is uitgewerkt, komt het hier terug. Inhoudelijk wordt het plan in de commissie FO behandeld. De linden en abelen zijn niet herplantbaar, alleen de boom (een iep) bij de flat zal elders worden herplant. De levensduur van abelen is ca. 80 jaar. De twee essen op de Noorderweg moeten eveneens wijken voor een fietspad; zij zijn niet herplantbaar. Ze zouden waarschijnlijk nog zo'n 20 jaar mee kunnen gaan. De kosten voor verplanten kunnen variëren van f100 tot f10.000, afhankelijk van de soort en van de kabels en leidingen; voor de boom bij de flat komt het op f3.000 à f4.000. Het verplanten van de vier bomen op de Melkmarkt heeft f15.000 gekost. Deze staan op de kwekerij en zullen waarschijnlijk op het speeleiland in Kadijken worden geplaatst.
De heer Weijens informeert wie beslist welke bomen waar worden geplaatst; telkens hoort hij dat de verkeerde boom op de verkeerde plaatst staat. De heer Meester antwoordt dat uitgegaan wordt van de aanwezige kennis bij de afdeling en van informatie van de kwekers. Er wordt veel geëxperimenteerd met nieuwe cultuurvariëteiten. Deze kunnen na een aantal jaren een model krijgen dat niet bij de standplaats past, waardoor achteraf blijkt dat de soort niet de juiste is.
De heer Franx merkt op dat afgevallen bladeren van bomen op de rotondes gevaar kunnen opleveren. Het doorzicht kan verminderen en men kan doorschieten en op de boom knallen. De heer Meester antwoordt dat hij de opmerking over de bladeren bij de keuze voor de markante bomen zal meenemen. De bomen worden opgekroond t.b.v. het zicht. Ook als er palen staan, kan men er tegenaan rijden. De heer Maas gaat akkoord met het voorstel, al heeft hij er wel moeite mee dat nog zoveel bomen moeten verdwijnen. De heer Dol blijft broeden op een alternatief. De heer Domburg zegt dat de PvdA dit plan beter vindt dat het vorige.

2. Vaststellen verordening wet inschakeling werkzoekenden loonkostensubsidie 1999
De heer Maas denkt dat op pag. 57 "van dienstbetrekking naar werkervaringsplaats" andersom geformuleerd moet worden. De heer Swagerman antwoordt dat het correct staat vermeld. Een dienstbetrekking is een arbeidscontract met de gemeente. Als men genoeg werkervaring heeft, kan men naar een werkervaringsplaats. De heer Franx merkt op dat alles valt of staat met goede begeleiding. Hij vraagt of er een opleiding is voor leermeesters of begeleiders. De heer Swagerman antwoordt dat ingekocht wordt bij Stichting Rentree, die de begeleiding doet. Voor de werkervarings-plaatsen bestaat een loonkostenverordening; deze geldt niet voor dienstbetrekkingen. De voorzitter merkt op dat vanuit Rentree 60 - 65 % doorstroomt naar werk uit de groep 3 - 4 moeilijk bemiddelbaar. In het begin moeten zij vooral wennen aan het uren maken. Dit geeft voldoende zekerheid dat er voldoende ondersteuning is. De heer Franx vraagt of bij de gemeente ook plaatsen worden aangeboden. De doorstroming is inherent aan de situatie op de arbeidsmarkt. De heer Swagerman antwoordt dat moet worden gekeken of er werk voor is. Er zijn haast geen jongeren meer in de WIW. De vaste kern blijft over. Soms kunnen zij terecht in een Melkertbaan. De voorzitter merkt op dat bij onvoldoende begeleiding een klacht kan worden gedeponeerd bij Rentree. Na aanvankelijke kinderziektes draait Rentree nu goed.
3. Jaarrekening 1998

De heer Franx maakt de volgende opmerkingen:

* blz. 12 punt 6 sociale voorzieningen. Na een opknapbeurt is de huuropbrengst f30.000 lager. Echter huur is huur. De voorzitter zal voor de raadsvergadering een antwoord geven.
* pag. 16. Heeft de adviseur ook baten? De voorzitter antwoordt bevestigend.

* pag. 113 i.v.m. heestervorming wordt 26 x gemaaid i.p.v. 13 x. De heer Meester antwoordt dat dit niet juist is, er wordt 13 x gemaaid. Hij heeft dit al doorgegeven. Misschien is er ruimte in het extra budget, maar dit is nog niet duidelijk.
* pag. 121 kermissen. De portefeuillehouder staat verkeerd vermeld en moet zijn mevrouw De Munnik.

* pag. 166. Het verschil tussen de bedragen van huren en pachten is wel erg groot. De voorzitter zal de vraag meenemen.

De heer Maas informeert:

* wat gebeurd indien gepland werk niet wordt uitgevoerd. De voorzitter antwoordt dat het dan niet automatisch naar het volgende jaar opschuift, alleen als er een bedrag is vastgesteld.
* of er onderzoek wordt gedaan n.a.v. de vele mutaties bij het personeel. De voorzitter antwoordt dat de secretaris gesprekken voert met de vertrekkenden. Enkhuizen verkeert in een moeilijke positie i.v.m. de loonschalen. Vaak stroomt men door naar een andere gemeente omdat men zich kan verbeteren. Vooral in de technische hoek is sprake van een overspannen markt. Bij tijdelijk inhuren moeten vaak verdubbelde bedragen worden betaald. Uit de gesprekken is niet gebleken dat het veranderproces een reden is. Wellicht is de kerntakendiscussie een reden, maar dit is evenmin uitgesproken. Ook bij de beter gesalarieerde plaatsen treden veranderingen op door positieverbetering. E.e.a. is de keerzijde van het aantrekken van de arbeidsmarkt.

De heer Dol vraagt waarom bijv. op pag. 10 punt 2 wegen, bruggen en parkeren samen worden behandeld. Hij vindt dit onduidelijk. Het vinden van de juiste plaats in de begroting via de leeswijzer leverde ook problemen op. Hij zou graag óf een betere leeswijzer, óf verwijzingen naar de pagina's zien. De voorzitter neemt deze opmerking mee.
1. Baggerwerken
De heer Weijens heeft het nagezonden stuk niet ontvangen. De heer Domburg mist het verzoek om te baggeren in het Snouck van Loosenpark. De vermelding 4000 ml is niet juist, dit moet zijn 4000 m².
De voorzitter antwoordt dat hij het college erop heeft geattendeerd dat in het kader van de inspraak toezeggingen zijn gedaan. De heer Franx is blij dat het baggerdepot in andere handen overgaat. Hij vestigt de aandacht op de grachten in de nieuwbouw, waar onlangs een kind vastzat in de bagger. Hij vraagt wanneer een meerjarenplanning wordt gepresenteerd. Mevrouw Dangermond wijst op het gevaar voor botulisme. De voorzitter merkt op dat Enkhuizen de enige plaats in West Friesland is met een baggerdepot. Als het vol is, moet de bagger inklinken. Vervolgens kan het worden leeggehaald. Na de overdracht wordt het depot voor heel oostelijk West Friesland gebruikt voor vervuiling 2. Het oplossen van de problemen hangt af van de mogelijkheden. De heer Voogt zegt dat het depot momenteel vol is. Vervuilde bagger klasse 3 en 4 wordt afgevoerd. De opmerkingen in de wijkavonden moeten nog worden verwerkt. Vervolgens kan een planning worden gemaakt. Hij denkt dat dit in het laatste kwartaal in deze commissie behandeld kan worden. Het baggeren zal worden gecombineerd met werk aan de beschoeiingen.

2. Vervanging riolering Oude Gouw 2e fase
De heer Dol vraagt of het mogelijk is een bomenwacht in het leven te roepen voor wijken waarin de riolering wordt vernieuwd. De heer Voogt antwoordt dat het riool meestal in de as van de weg ligt. Wanneer er een boom in de weg staat, wordt altijd contact opgenomen met de groenafdeling en worden de belangen afgewogen; als het mogelijk is, wordt om de boom heen gewerkt. Mevrouw Dangermond vraagt voor wie de kosten van de aansluiting van de hoofdriolen op de huizen zijn. Het antwoord luidt de Woningbouwvereniging.

3. Aanvraag krediet inzake nieuw meubilair en aanpassingen in het stadskantoor
De commissie stemt in met het voorstel.

4. Rondvraag
De heer Franx vraagt of de ernstig vervuilde grond aan de Vissersdijk gevaar oplevert voor de volksgezondheid, of er iets kan worden gedaan aan de wateroverlast aan de Wortelmarkt, of er maatregelen worden genomen tegen de "Luizenpoep", of het personeel van de Witte Duif mee verhuist en of er meerdere gevallen zijn waarbij de pensioenpremie gedurende een aantal jaren niet is afgedragen.
De heer Maas informeert naar de stand van zaken bij het CWI. Hij vraagt of de wrijving tussen het college en de milieucommissie en de cliëntenraad kan worden weggenomen.
De heer Dol vraagt of de brief van het Sociaal Beraad die hij vandaag heeft ontvangen op de agenda wordt gezet voor de volgende vergadering.
De heer Van Pijkeren vraagt of de twee schuiten bij de brug Zuider Boerenvaart/Klopperstraat verwijderd kunnen worden, informatie over de sterfte in het hertenkamp, of de dam in de sloot bij Mac Donalds tijdelijk is en hoe de stand van zaken is betreffende het fietspad naar Andijk.
Mevrouw Dangermond vraagt of het college was uitgenodigd toen de eerste spade voor het Naviduct de grond in ging, of er in de Berkenlaan berken geplant kunnen worden i.p.v. linden en, alhoewel het niet de juiste commissie is maar wel van groot belang, of de Veermanskade kan worden vermeld in het wegenplan van brandweer en politie.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen hun vragen te stellen aan de desbetreffende ambtenaren. Deze kunnen waarschijnlijk snel antwoorden, terwijl hijzelf het antwoord vaak niet weet. Als het antwoord onbevredigend is, kan het hier worden behandeld. Hij verwijst voor de Wortelmarkt naar Weg- en waterbouw, voor de bomen naar de plantsoenendienst voor de pensioenproblemen naar P&O. De heer Franx zegt dat hij de vraag hier heeft gesteld omdat hij al 1½ maand op antwoord wacht. Hij zal het dossier na de vergadering aan de voorzitter geven.
De voorzitter antwoordt verder dat het CWI in Stede Broec zou komen. Zij kunnen niet tijdig voor een gebouw zorgen, daarom zal het tijdelijk in het arbeidsbureau in Enkhuizen worden gevestigd. Nu de kabinetscrisis is opgelost, zal het CWI doorgang vinden en in 2000 gerealiseerd moeten worden.
De cliëntenraad is opgeheven. Hiervoor in de plaats komt het Sociaal Beraad. Er zijn geen adviescommissies meer. Dit met uitzondering van de adviesgroep Milieu die de portefeuillehouder milieu adviseert. Verslagen van de betreffende adviesgroep komen aan de orde tijdens verhadering van deze commissie. De voorzitter weet het antwoord niet op de vragen van de heer Van Pijkeren over de brug en de dieren. De secretaris meldt dat het slootje bij MacDonalds is uitgebaggerd. Bepaalde hoeken zullen morgen worden vergroot zodat ook grote schuiten er langs kunnen. Ook komt er een goede verwijzing.
De voorzitter antwoordt dat wat betreft het fietspad wordt gewacht op een voorstel van de uitvoerder.
Bij het Naviduct was de burgemeester aanwezig. Over het personeel van de Witte Duif is overleg gaande. Welke bomen in de Berkenlaan komen weet hij niet. Over de Vissersdijk zal een stuk ter inzage worden gelegd. In dergelijke situaties wordt zoveel mogelijk openbaarheid gegeven. Er zal worden nagegaan of de buren op de hoogte zijn gebracht.
Tenslotte deelt de voorzitter mede dat op de Melkmarkt het materiaal uit de voegen is verdwenen en daardoor de stenen wat zijn gaan schuiven. Er wordt een proef gedaan met ander materiaal, waarna de straat opnieuw zal worden gevoegd.
5. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

De secretaris.

Deel: ' Verslag raadscommissie openbare werken Enkhuizen '
Lees ook