Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn en ruimtelijke ordening, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 24 januari 2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter, mevrouw Th. Dekker

secretaris, de heer D. Rood

leden: de heer F.C. Jans (EB)

de heer S.M. Takken (EB)

de heer J. van Keulen (D66)

de heer K.E. Koeman (PvdA)

de heer K. Kooiman (RPF/SGP)

de heer W. Haentjens (VVD)

mevrouw J.A. Leek - de Boer (CDA).

Voorts aanwezig: de heer E. Baan, hoofd afdeling Welzijn,

mevrouw A. Muskee, notulist

Afwezig: mevrouw W.H.J. Lok-Hörnemann (VL/GL).

Insprekers: mevrouw Suyk, bewoonster Patrimonium.
1. Opening en algemene inspraakronde
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij stelt de insprekers in de gelegenheid van de algemene inspraakronde gebruik te maken.
Mevrouw Suyk
spreekt in namens de buurtvereniging van het Patrimonium die zeer content is met de herbouwplannen van de Stichting Woondiensten Enkhuizen. Zij hoopt dat de gemeente zal bijdragen in de realisering van parkeergelegenheid buiten het Patrimonium zodat de straat weer de oude uitstraling verkrijgt die past bij de woningen.
De voorzitter stelt de notuliste aan de aanwezigen voor en deelt mee dat de stijl van notuleren kort en krachtig blijft. Punt 8 van de agenda is vervallen. De heer Jans deelt mee dat de benodigde stukken voor punt 5 zich niet in de commissiemap bevonden. De voorzitter meldt dat stukken die aan de commissie en raad worden voorgelegd normaliter in de raadsmap aanwezig zijn. De secretaris zegt voortaan kopieën ter inzage te leggen of een verwijzing te maken. Omdat het agendapunt 5 , bouwplan Breedstraat
1 t/m 7, al eerder in de commissie is behandeld wordt besloten het agendapunt te handhaven.

2. Voornemen van burgemeester en wethouders om:


a. Het verzoek van West-Friese Zorggroep De Omring Stichting Westflinge om aanvullende subsidie in nadelig exploitatiesaldo van Tafeltje Dekje en Open Tafel voor het jaar 1998 af te wijzen. Er kan niet ingestemd worden met een hogere doorbelasting van kosten dan oorspronkelijk was berekend.

De heer Haentjens merkt op dat de bijdrage van Enkhuizen extreem hoger is t.o.v. de gemeentes Stede Broec en Hoorn. Ook de prijsstelling van de maaltijden ligt hier hoger. Hij wenst meer duidelijkheid in de cijfers. De heer Van Keulen steunt zijn standpunt volledig en vraagt zich af of samenwerking met Stede Broec niet kostenbesparend werkt.

De heer Baan zegt in zijn toelichting dat de raadscommissie van enkele jaren geleden de rapportage van de accountant als correct heeft weergegeven. Daarbij is heel helder aangegeven hoe de kosten zijn opgebouwd. Men streeft naar een goede samenwerking met De Omring met misschien in de toekomst een andere en lagere kostprijsberekening. Het college zal hieraan nadrukkelijk aandacht schenken.

De commissie
gaat voorts akkoord.


3. Raadsvoorstel tot toekenning verzoek om planschadevergoeding van dhr. J. Mazereeuw, Brejeland 15. (voorstelnr. 10) De heer Takken hoopt dat dit de laatste aanvraag is als gevolg van de brug en ontsluitingsweg. De heren Van Keulen en Haentjens willen de aanvraag afwijzen omdat naar hun mening door de ontwikkelingen de woningen ook in waarde zijn gestegen. Dhr. Kooiman is van mening dat een eventuele waardevermindering uit de Onroerende Zaakbelasting waardering zou moeten blijken dit is niet het geval. Naar zijn mening is er meer sprake van een emotionele waardedaling. Maar gelet op de onderbouwing en de eerdere toekenningen voor de percelen Brejeland 17 en 19 stemt hij met het voorstel in.
De meerderheid van de commissie
kan zich in het collegevoorstel vinden.

4. Presentatie door Stichting Woondiensten Enkhuizen van de plannen voor de vervangende nieuwbouw aan het Patrimonium. De heer Nauta van de Stichting Woondiensten Enkhuizen presenteert de plannen waarin zoveel mogelijk de oorspronkelijke woonsituatie van 1929 is nagestreefd. Woondiensten is zeer tevreden op de wijze waarop overleg heeft plaatsgevonden met de bewoners, Oud Enkhuizen en de Menno Coehoornstichting. Daarbij is Woondiensten zich bewust van de extra inspanningen die bouwen in een binnenstad vergen. De heer Nauta deelt mee dat de Stichting Woondiensten met 3 mensen in onderhandeling is over de parkeergelegenheid oostelijk van de Patrimoniumstraat om zo het oude straatbeeld te kunnen herstellen. De heer Takken vindt het bouwplan mooi en vraagt wie de kosten van de parkeergelegenheid betaalt. De heer Nauta antwoordt dat de herinrichting van de straat voor de gemeente is, maar dat de Stichting Woondiensten de parkeerplaats voor zijn rekening zal nemen. Over de onderhandeling voor de parkeergelegenheid kan hij nog geen uitsluitsel geven, waarbij de voorzitter opmerkt dat de plannen dus nog duidelijk een wens zijn. De heer Koeman meldt dat een autoluwe straat alleen gehandhaafd kan blijven door veel inspanning van bewoners en gemeente. De heer Jans verzoekt de heer Nauta de commissie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen inzake de parkeergelegenheid. De voorzitter meldt dat dit eveneens nodig is voor de bestemmingsverandering.
De commissie
vindt het een fantastisch plan en ziet graag nadere informatie van het college tegemoet over de herinrichting van de straat. De voorzitter wenst de Stichting Woondiensten veel succes.
5. Bouwplannen waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan benodigd is:


1. Woningbouwplan Breedstraat 1 t/m 7 door Stichting Woondiensten Enkhuizen.

Het plan dat reeds een positief welstand advies heeft gekregen en reeds eerder in de commissie ter tafel is geweest, wordt door de heer Nauta gepresenteerd. De belangrijkste verandering na het advies van de Welstandscommissie is het aantal appartementen dat is verlaagd van
7 naar 5, waardoor het straatbeeld minder massaal is.

De commissie
vindt dit een goede verbetering en stemt met het plan instemmen.
6. Voorbereidingsbesluiten voor opwaardering Koperwiekplein en woningbouwplan Breedstraat 1 t/m 7. (voorstelnrs. 24 en 21)

In verband met het verlopen van de huidige voorbereidingsbesluiten en de verdere vrijstellings- en bouwvergunningsprocedure wordt er opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen.

De commissie
gaat hiermee akkoord.

7. Ontwerp bestemmingsplan Schepenwijk. Een planologische vastlegging van de bestaande bedrijvigheid en omvang van Schepenwijk. De heer Takken vraagt wat de consequenties zijn indien de provincie geen ontheffing verleend voor de geluidsbelasting op de woningen op Schepenwijk. Tevens pleit hij voor een spoedige aanleg van een fietspad langs de vaarroute, vanuit Stede Broec door Schepenwijk tot aan het fietspad langs de provinciale weg. De heer Haentjens vraagt in hoeverre woningen op bedrijventerreinen een belemmering kunnen zijn en of hierover iets is vastgelegd. Hij wenst graag meer duidelijkheid op de bestaande industrie- en bedrijventerreinen. De heer Van Keulen merkt op dat het bestemmingsplan van Krabbersplaat nog niet bekend is en vraagt hoe met bedrijfswoningen wordt omgegaan.
De heer Rood antwoordt op de vragen door te beginnen dat op korte afstand van de bedrijfswoningen op Schepenwijk lichtere bedrijven toegestaan zijn. Dat is een beperking die ook niet door een provinciale ontheffing wordt weggenomen.
De provinciale ontheffing is van betekenis voor bedrijven op Krabbersplaat waar zware geluidsproducerende bedrijven (A-inirchtingen )zijn toegestaan. Deze kunnen zoveel geluid veroorzaken dat de bedrijfswoningen op Schepenwijk meer geluid zouden ontvangen dan is toegestaan. Met een ontheffing kunnen de A-inrichtingen gewoon functioneren. Gelet op het vooroverleg is de kans groot dat de provincie de ontheffing verleent. Op de vraag of de aanleg van het fietspad reeds in planning is gezet zal hij een antwoord ter inzage leggen in de leesmap. Het bedrijventerrein Krabbersplaat heeft inderdaad nog geen actueel bestemmingsplan maar bij de art. 19 WRO-procedures zijn in het verleden de A-inrichtingen toegestaan. De locatie is daar ook uitstekend geschikt voor. Er zal via de leesmap inzichtelijk worden gemaakt welke bedrijfswoningen thans op Krabbersplaat aanwezig zijn en welke gevolgen dit heeft voor de bedrijfsvoering op dit industrieterrein.

De commissie kan zich in het voorontwerp bestemmingsplan vinden en wacht de ontheffing van de provincie af.

8. Inventarisatienota 1999
Dit agendapunt is vervallen. Het voorstel zal op een later moment in behandeling worden genomen.

9. Ingekomen stukken en mededelingen:


a. Brief van de heer Ir. J.A. Vonk uit Den Helder met ontwerp voor Enkhuizerwaard-polder ten zuiden van de dijk Enkhuizen-Lelystad voor o.a. luchthaven en natuurgebied. Mededeling aan de heer Vonk dat dit niet binnen het gemeentelijk beleid past. De heer Van Keulen blijft erbij dat hij en zijn fractie het nog steeds een fantastisch plan vinden en het moet ook vooral fantasie blijven. Daarop stemt de commissie in met het voorgestelde antwoord aan de heer Vonk.

b. Voortgang besprekingen aanbod product algemeen maatschappelijk werk door De Omring Hoorn.

Naar aanleiding van de notitie d.d. 20 januari van de heer Burema van de afdeling Welzijn deelt de voorzitter mee:

* dat er productbeschrijvingen worden gemaakt, waarmee kengetallen worden bereikt;

* dat er is een sociaal plan in de maak is voor de overname van het bestaande personeel;

* dat op de opstelling van het plan van aanpak in maart de definitieve besluitvorming volgt;

* dat het geheel van de besprekingen een goed verloop heeft met de 7 gemeentes in West Friesland.


a. Verslag van het overleg op 13 december jl. met de Stichting Verantwoord Wonen inzake de financiële positie. De heer Takken verzoekt het belang van de huurders in de gaten te houden en hen op de hoogte te houden. De voorzitter deelt mee dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting de financiële aspecten en de levensvatbaarheid toetst en volgens de nieuwe rekenmethode de Stichting niet voldoet aan de normen. Alleen op lange termijn zouden er mogelijke financiële problemen kunnen ontstaan, waardoor men nu reeds op zoek is naar een fusiepartner. De Stichting heeft goed contact met de huurders en verzorgt de informatie naar de huurders.


d. Mededeling inzake de ontwikkelingen rondom de opwaardering van het Koperwiekplein.

De voorzitter deelt mee dat de eigenaar van het Koperwiekplein, onenigheid heeft met de projectontwikkelaar. Zij heeft de heer Ooms van de Generali (eigenaar) meegedeeld dat de gemeente zo weinig mogelijk vertraging wenst. De heer Haentjens deelt mee dat bij de ondernemers van het Koperwiekplein veel onduidelijkheid heerst over de toekomst. De voorzitter meldt dat de gemeente contact heeft met de ondernemers maar dat alleen de eigenaar duidelijkheid kan geven aan de ondernemers. Zij deelt voorts mee dat de Witte Duif wordt verkocht en de gemeente een vinger aan de pols zal blijven houden.


10 Vaststelling van het verslag van de vergadering van 20 december
1999.

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag worden de volgende vragen gesteld.

Pag. 3, 1d
: De heer Jans zegt de notulen van een B&W vergadering te hebben gelezen en vraagt of er voor de financiële bijdrage van f. 2000,= voor het Bach Festival een raadsvoorstel komt. De voorzitter antwoordt ontkennend en deelt mee dat er momenteel beleidsregels worden geformuleerd voor een jaarlijkse pot, waarvan verschillende organisaties gebruik kunnen maken. In de volgende raadsvergadering zal dit onderwerp aan de orde komen. De heer Haentjens zegt ontstemd te zijn over het feit dat de notulen van B&W wel naar Raadsleden worden verzonden en niet naar commissieleden. De voorzitter zegt kennis te hebben genomen van de opmerkingen en adviseert dhr. Haentjens om zijn wens via zijn fractie in de raad of het seniorenoverleg nogmaals voor te leggen.

Pag. 4, 3b
: De heer Jans vraagt of er al een beslissing is genomen over het opstellen van nieuwe regels voor de nieuwe begunstigde van de Opsteker. De heer Rood meldt dat de afdeling Welzijn hier mee bezig is. De voorzitter zegt dat de situatie juridisch gezien juist is en merkt op dat de onenigheid met de Stichting Welzijn ruis in de onderlinge verhoudingen/werkwijze betrof en reeds is opgelost.

Pag
. 5, 5: De heer Van Keulen vraagt of de berekeningen van het Recreatieschap voor de herinrichting van het Enkhuizer Zand reeds voorhanden zijn. De voorzitter deelt mee dat het gaat een bedrag tussen de 5 en 20 miljoen en dat op 8 februari a.s. een gesprek plaatsvindt met een afgevaardigde van het SOW.

11. Rondvraag

De heer Kooiman vraagt welke bouwplannen van het Hemeltje bij Gedeputeerde Staten zijn ingediend. De voorzitter antwoordt dat absoluut de goede, laatste plannen (zonder aanbouwen in de tuinen) zijn ingediend en daarop ook de verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is gebaseerd.

De heer Jans informeert naar de stand van zaken rond de culturele manifestaties. De voorzitter antwoordt dat dit conform de wensen is geregeld en in de leesmap ter inzage ligt.

De heer Jans heeft n.a.v. gesprekken met bewoners van De Baan de indruk gekregen dat Stichting Woondiensten de bewoners duwt om ze weg te krijgen en leegkomende woningen niet meer verhuurt. De voorzitter antwoordt dat de Stichting Woondiensten de bewoners van de Baan eerder dan de politiek op de hoogte heeft willen stellen over de voorgenomen opwaardering van de Baan. Dit om te voorkomen dat de bewoners het uit de krant zouden vernemen. Woondiensten is inmiddels tot de conclusie is gekomen dat het oorspronkelijke plan niet het juiste is heeft het plan daarom ingetrokken. Zij heeft zij geen enkele aanwijzing dat de Woonstichting niet aan de verplichtingen voldoet ten aanzien van de zittende huurders.

De heer Jans verzoekt de voorzitter er op toe te zien dat noodzakelijk onderhoud gepleegd blijft worden en dat de bewoners op de hoogte worden gesteld van de gewijzigde visie van Woondiensten. De voorzitter vindt dit een verantwoordelijkheid van Woondiensten en wil die verantwoordelijkheid daar ook laten.

De heer Van Keulen vraagt wanneer het brugwachtershuisje in de Oosterhaven wordt gebouwd. De voorzitter antwoordt dat dit een vraag is voor wethouder Knukkel maar zegt toe een antwoord in de leesmap te vermelden.

12. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.

D. Rood, secretaris

Deel: ' Verslag raadscommissie ruimtelijke ordening Enkhuizen '
Lees ook