Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn en ruimtelijke ordening, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 18 oktober 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

Mevrouw Th. Dekker
de heer D. Rood
de heer F.C. Jans (EB)
de heer J van Keulen (D'66)
de heer K.E. Koeman (PvdA)
de heer K. Kooiman (RPF / SGP)
mevrouw J.A. Leek - de Boer (CDA)
mevrouw W.H.J. Lok-Hörnemann (VL / GL)
de heer S.M. Takken (EB)

Afwezig met kennisgeving: de heer W. Haentjens (VVD)

Tevens aanwezig:

De heer E. Baan, hoofd afdeling Welzijn

De heer H. Nauta, projectleider Stichting Woondiensten Enkhuizen


1. Opening en Algemene Inspraakronde.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Zij biedt de volgende personen de mogelijkheid om in te spreken over het bouwplan Kwakershof (agendapunt 5). De heer Karel (Westerstraat 262), vindt het bouwplan te massaal en te dicht op de woningen aan de Westerstraat staan. Het is mogelijk dat de bewoners van het Kwakershof schaduwhinder ontvangen van de bomen aan het Kwakerspad. Spreker wil graag dat daarmee rekening wordt gehouden om te voorkomen dat later de bomen worden gekapt voor het woongenot van de bewoners Kwakershof. Hij wil bovendien gewaarborgd zien dat via het plan een achterom vanuit zijn erf wordt gerealiseerd. Hij heeft hierover een toezegging ontvangen. De heer Van den Berg (Westerstraat268) vindt het plan ook te massaal en te dicht op de erven van de Westerstraat. Vanuit zijn woning, ingericht op de noordzijde omdat de bomen aan de Westerstraat al geen zonlicht in zijn woning toelaten, zal het uitzicht sterk worden verminderd door het bouwplan. Het bouwplan zal verder moeten worden opgeschoven.
Dhr. Broertjes (Westerstraat 256) ziet zijn privacy sterk aangetast omdat vanuit het bouwplan op zijn tuin kan worden gekeken. Het bouwplan komt te dicht op zijn garage te staan. Door het bouwplan trapsgewijs uit te voeren (lager aan de Westerstraat
-zuidzijde en hoger aan de noordzijde) kan naar zijn mening een deel van de bezwaren worden weggenomen. Bovendien kan de afstand tussen de Westerstraat en het bouwplan worden vergroot door de weg tot het parkeerterrein en de ingang van het bouwplan niet noordelijk maar zuidelijk van het bouwplan te realiseren. Hij ziet ook in dat het bouwplan een goede woonkwaliteit oplevert voor de bewoners maar wil ook dat de bewoners aan de Westerstraat een goede woonkwaliteit behouden.

2. Presentatie van de ambulant jongerenwerker/preventiemedewerker de heer M. Boufassil en zijn eerste bevindingen in Enkhuizen. De voorzitter meldt dat de presentatie is uitgesteld totdat een duidelijker beeld is verkregen.

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 20 september 1999.
De heren Jans, Takken en mw. Lok vinden de wijze van notulering te kort en te bondig waardoor niet alles wat naar voren is gebracht wordt genotuleerd. In andere commissies wordt veel uitgebreider genotuleerd.
Het streven van de voorzitter is om de concrete adviezen en de hoofdlijnen in de notulen vast te leggen. Zij vindt dit voor een commissievergadering, waar het om de uiteindelijke advisering gaat, heel goed werkbaar. De heer Van Keulen onderschrijft dit standpunt.
Met inachtname van de volgende wijzigingen wordt het verslag vastgesteld.
Punt 2, (vaststelling verslag 19 juli 1999) wordt bij bouwplan Hoornseveer/Zuider Boerenvaart aangevuld met." Mw. Lok voelt zich op het verkeerde been gezet nu blijkt dat er geen overeenstemming is bereikt tussen de fam. Van der Veer en de Woningbouwvereniging. De voorzitter verduidelijkt dat zij ook in de veronderstelling verkeerde dat het overleg tot een positief resultaat had geleid. Maar dat is voor haar niet doorslaggevend geweest. Wel dat voorzitter het bezwaar zelf niet onderschrijft. Bij agendapunt 3c wordt de naam "dhr. Jans" vervangen door " dhr. Takken" omdat laatst genoemde het woord voerde. Aan agendapunt 7 wordt toegevoegd. "In antwoord op de vraag van dhr. Jans merkt de voorzitter op dat zij niet op de hoogte is van de inhoud van een intentieverklaring tussen de VVV Enkhuizen de overige VVV's in de regio. Indien dit bekend is zal de informatie in de leesmap ter inzage worden gelegd"
Bij de Rondvraag heeft niet dhr. Takken een vijftal vragen gesteld maar dhr. Jans waarbij laatstgenoemde ook nog heeft gevraagd om nadere informatie over de stand van zaken van de ontwikkeling van Enkhuizer Zand.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.

a. Voornemen van college om subsidieaanvraag voor tumblingbaan van Gymnastiekvereniging V.E.K. - W.I.K. af te wijzen. De commissie
kan zich stilzwijgend in de afwijzing vinden. b. Principebesluit van college tot medefinanciering van een op te zetten wijksteunfunctie in de nieuwbouw van verzorgingshuis Overvest.
De commissie
onderschrijft het principe standpunt en het nut van een wijksteuncentrum. Het uiteindelijk financieel plaatje kan pas worden ingevuld wanneer Overvest de financiële onderbouwing geheel heeft uitgewerkt en ook de provincie heeft aangegeven wat haar bijdrage zal zijn. In hoeverre er voor de exploitatie een beroep op de gemeente zal worden gedaan is nog onduidelijk maar wordt door de commissie niet uitgesloten.
De commissie is van mening dat uit de oprichting van dit wijksteunpunt nog maar eens blijkt dat het provinciaal beleid inzake de inkrimping van verzorgingsbedden en ouderenzorg in het algemeen zeer te wensen overlaat.
c. Collegebesluit tot bijdrage in de kosten van voortzetting van de aanstelling van een interim-manager bij de St. Algemeen Maatschappelijk Werk in Oostelijk West-Friesland (AMW). De commissie
neemt het besluit voor kennis aan.
d. Verzoek om het portefeuillehoudersoverleg MaDiVo op hoofdlijnen in te stemmen met het voorstel van AMW tot liquidatie van AMW. Ter beantwoording van de vraag van dhr. Jans deelt de voorzitter mede dat zij van het college het mandaat heeft gekregen om in te stemmen met de liquidatie aan de hand van de bevindingen tijdens het portefeuillehoudersoverleg. Uiteraard zou spreekster de financiële aspecten terugkoppelen naar het college ter besluitvorming.
e. Voortgangsrapportage AMW.
De voorzitter
meldt, in antwoord op de vraag van mw. Lok, dat bij de voorgenomen liquidatie wordt gehandeld alsof het AMW een geldende gemeenschappelijke regeling is. Er wordt voorbijgegaan aan de discussie of deze vastgestelde maar niet afgekondigde regeling wel of niet juridisch van kracht is.
Stede Broec heeft bekostiging van het AMW beschouwd als een subsidieverstrekking en deze subsidie stopgezet middels een afbouw. Stede Broec heeft daarom ook geen binding meer met het AMW en is geen partij meer bij een liquidatie van het AMW. De overige 12 SOW gemeenten zijn wel partij. Voor het personeel zal een Sociaal Statuut gelden als ware er een gemeenschappelijke regeling.
De 6 gemeenten (Hoorn doet niet mee) oostelijk van de snelweg A7 zijn in overleg met de Omring die toegezegd heeft de voormalige diensten van het AMW te kunnen verlenen. Hiervoor zullen productafspraken worden gemaakt en op basis van detachering zal het huidig AMW personeel werkzaam zijn gedurende het eerste kwartaal van 2000. Dan zal een duidelijker beeld zijn verkregen over de concrete werkwijze en inschakeling van de Omring. Er wordt getracht om de dienstverlening voor de cliënten van het AMW naadloos voort te zetten.
f. Collegebesluit om niet in te gaan op de suggestie van Enkhuizer Belang om verenigingen/stichtingen te ondersteunen door middel van het lidmaatschap.
Dhr. Jans vindt de argumentatie van het college goed en staat achter de principiële houding van het college. De overige commissieleden zijn deze mening ook toegedaan. g. Rapport Kiezen voor West-Friesland II. Verantwoording investeringsdoelstellingen Platform Woningbouwcorporaties West-Friesland over 1995-1998 en intentieverklaring voor 1999-2000.
De commissie
kan zich in de verantwoording en intentieverklaring vinden. h. Brief van Zorg Innovatie Platform West-Friesland met aanbieding van de evaluatie plan verzorging en verpleging 1997 t/m 2000.

De gehele commissie onderschrijft de evaluatie en de uitkomst, meer verzorgingsplaatsen, volledig. Zij is van mening dat hieruit blijkt dat de provincie heeft gesaneerd zonder een goed alternatief voorhanden te hebben gehad. De ouderenzorg slibt daardoor dicht. Dit is nog eens nijpender door de leeftijdsopbouw in de regio en in het bijzonder in Enkhuizen (veel ouderen). De commissie adviseert om een brandbrief naar de provincie en minister te zenden. Wethouder Dekker zegt dit toe.

1. Vrijstellingen/uitwerkingen bestemmingsplan.

a. bouwplan ouderenwoongemeenschap Kwakershof.

Dhr. H. Nauta van de Stichting Woondiensten Enkhuizen licht het plan door middel van een maquette toe.

Ter aanvulling merkt de voorzitter op dat het aantal van 36 woningen het minimum is voor een ouderenwoongemeenschap. Als er aan het plan geschaafd wordt zal dit aantal toch gehaald moeten worden. Om die reden acht zij een getrapte uitvoering, waarbij de bebouwing aan de zuidzijde mogelijk 2 lagen hoog wordt niet passend. Dit zou immers betekenen dat het bouwplan ook 4 bouwlagen zou moeten bevatten en dat is op deze lokatie niet wenselijk.

Dhr. Rood merkt nog op dat de gemeente en Woondiensten Enkhuizen hebben aangegeven een inspanning te zullen doen om een achterontsluiting te realiseren voor de fam. Karel. Deze inspanning wordt ook geleverd maar 100% garantie kan niet worden gegeven omdat ook medewerking van derden noodzakelijk is.

De commissie
onderschrijft de woorden van de voorzitter dat het aantal van 36 woningen het minimum is voor een ouderenwoongemeenschap.

Dhr. Van Keulen vindt het een goed plan en vindt de hoogte en aantal aanvaardbaar. Hij vraagt zich af of door het plan te spiegelen aan de wensen van de bewoners van de Westerstraat tegemoet kan worden gekomen. Dan zal de ontsluitingsweg aan de zuidkant, tussen de Westerstraat en het bouwplan, komen te liggen.

Dhr. Jans vindt het plan hoog maar vindt het toch acceptabel. Hij blijft het betreuren dat de bibliotheek gehandhaafd moet blijven want hij had graag een verdubbeling van het aantal ouderenwoningen op deze locatie gezien.

Mw. Lok en de heer Kooiman
vinden het plan ook passend maar verzoekt de suggestie van dhr. Van Keulen te bekijken.

Dhr. Koeman
kan zich in het plan vinden terwijl mw. Leek het een goed uitgangspunt voor verdere discussie.

De voorzitter
constateert dat de commissie het plan positief beoordeelt. Zij zal de redenen waarom voor deze opstelling is gekozen nog duidelijk maken waardoor ook duidelijk wordt of het alternatief wenselijk is. De afstand tussen het bouwplan en de woningen aan de Westerstraat wordt door het alternatief maar beperkt vergroot.

1. Verzoek om planschadevergoeding ex. artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van W.N. Lasage, Brejeland 19 en collegevoorstel om een vergoeding van f 7.000,-- toe te kennen. Mw. Leek
vindt de toekenning een logische zaak omdat dhr. Lasage in dezelfde situatie verkeert als de voormalige buurman dhr. Broer aan wie ook een planschadevergoeding is toegekend. De heren Kooiman, Koeman en Jans onderschrijven dit. Dhr. Jans voegt er nog aan toe dat hoe onrechtvaardig het misschien ook over mag komen de fam. Lasage gebruik maakt van de wettelijke rechten. Ook mw. Lok is akkoord maar dan meer uit het idee dat een weigering met daaraan gekoppelde procedure meer kost, en geen kans op slagen biedt, dan de vergoeding. Het zou de aanvragers sieren om de vergoeding aan een charitatieve instelling door te geven omdat zij het onrechtvaardig blijft vinden. Dhr. Van Keulen vindt de toepassing en interpretatie van de wet asociaal. De vermeende waardedaling is nog geen 2% van de waarde van de woning terwijl die waarde door de markt als weer sterk gestegen is. Hij gelooft niet in onafhankelijke bureau's omdat deze vaak hun eigen werk creëren. Hij wil de vergoeding weigeren en de procedures aangaan.
De voorzitter
constateert dat de meerderheid van de commissie het voorstel ondersteunt.

2. Krediet voor preventiemedewerker/ambulant jongerenwerker. Dhr. Baan
geeft in antwoord op vragen van dhr. Jans en Koeman aan dat de gevraagde f 30.000,-- alleen het salaris incl. werkgeverslasten. De kosten voor 2000 zijn in de ontwerpbegroting verwerkt. Bij de benoeming van de jongerenwerker is de gemeente als vertegenwoordiger in de sollicitatiecommissie betrokken. De jongerenwerker is in dienst van en aangesteld door de Stichting Participatiewerk Enkhuizen.
De commissie stemt in met het voorstel.

3. Aanbieding begroting 2000.
Dhr. Kooiman
beperkt zich tot de complimenten voor de inbreng van de organisatie die mede tot deze sluitende begroting heeft kunnen leiden met ruimte voor nieuw beleid.
Dhr. Koeman
vindt dat de activiteiten niet altijd logisch over de taakvelden zijn verspreid.
Mw. Lok
vindt het onjuist dat bij de kosten voor de coördinatie van Peuterspeelzaalwerk een bedrag is genoemd. Naar haar mening had dit een PM post moeten zijn omdat de uiteindelijke bijdrage te maken heeft met de inkomsten en een onderzoek naar de hoogten van de ouderbijdragen.
Dhr. Jans
is teleurgesteld dat het college grote bedragen uit de reserves heeft moeten putten om de begroting sluitend te maken. Dhr. Van Keulen sluit zich aan bij de woorden van dhr. Kooiman. Hij vindt dat het aantal kengetallen nog magertjes in de begroting zijn vertegenwoordigd. Hij zal de toezegging van het college dat de begroting 2002 90% van de uiteindelijke kengetallen zal bevatten, scherp in de gaten houden.
De voorzitter
meldt dat vanaf 2000 de ouderbijdrage voor het peuterspeelzaalwerk onder de loep wordt genomen. Verder constateert zij dat de commissie geen andere opmerkingen over het beleid welzijn en ruimtelijke ordening heeft gemaakt maar het kruit droog houdt voor de begrotingsraadsvergadering.

4. Rondvraag.
In antwoord op de vraag van dhr. Van Keulen meldt de voorzitter dat er gesprekken gaande zijn met een projectontwikkelaar voor woningbouw op de lokatie Constructiebedrijf Bruin aan de Hoogstraat. Zij zegt toe dat de stedenbouwkundige randvoorwaarden in de leesmap ter inzage worden gelegd.
Bij de sanering van de grond van deze lokatie wordt , in antwoord op de vraag van dhr. Takken, de bodem van de haven niet betrokken. Bruin vestigt zich op Schepenwijk omdat op Krabbersplaat geen terrein beschikbaar is.
Het is spreekster niet bekend, vraag mw. Lok, wanneer het bouwplan Breedstraat 1 t/m 4 wordt gerealiseerd door Woondiensten Enkhuizen. Er wordt nog gewerkt aan een bouwvergunningaanvraag. Afsluitend geeft de voorzitter nog een toelichting over de tuinen en erven regeling bij het Hemeltje en zegt toe de beleidsregels ten aanzien van Noorderweg-Oranjestraat in de leesmap ter inzage te leggen.

5. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.50 uur.

D.Rood, secretaris

Deel: ' Verslag raadscommissie welzijn en r.o. Enkhuizen '
Lees ook