Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de gezamenlijke openbare vergadering van de raadscommissies openbare werken en sociale voorzieningen en financiën en onderwijs, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 21 september 1999, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitters,

secretarissen,
leden:

de heer J. Knukkel / mevrouw mr. P.C.E. de Munnik - Blank de heer N. Kegelaar
de heer J.W.T.M. Slagter
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer T. de Geus (RPF/SGP)
de heer C.H. Boland (D66)
de heer N.P. Dol (VL / GL)
de heer J.S. Tesselaar (EB)
de heer J.G. Langbroek (EB)
mevrouw M.E. Oosters - van der Poel (VVD)
de heer J.W. Hekkert (VVD)
de heer K.P. van der Veen (PvdA)
de heer H. Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

mevrouw L. Schuitemaker, projectsecretaris veranderproces de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris de heer H.F. van Driel, hoofd dienstverlening bevolking mevrouw J.A. van Rouwendal - van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Hart (vervangen door de heer Langbroek), de heer J. Franx (vervangen door de heer Tesselaar) mevrouw E.F. Dangermond - Hilderink (vervangen door de heer Hekkert)


1. Opening
De heer Knukkel opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Beschikbaarstellen krediet t.b.v. het veranderproces De voorzitter zegt dat dit onderwerp is door de gemeenteraad terugverwezen naar de commissies voor nadere toelichting. Bij de presentatie van het collegeprogramma in 1998 heeft het college toegezegd de cultuur van de ambtelijke organisatie aan te zullen passen en de structuur ter discussie te stellen. De waarnemend gemeentesecretaris de heer Beentjes heeft een aantal 'verwonderpunten' aangedragen. Nadat het beleidsprogramma is vastgesteld, is een aanvang gemaakt met het veranderproces. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. De projectgroep Veranderproces wordt ondersteund door een externe projectsecretaris. Er is een plan van aanpak gemaakt door de projectsecretaris, er is na de raadsvergadering een toelichting gegeven en er is een aparte bijeenkomst gehouden. De heer Boland heeft verzocht tot splitsing in onderdelen; de voorzitter zal deze suggestie doorgeven aan de raad.
De heer Tesselaar begrijpt niet wat het veranderproces precies inhoudt en verzoekt om nadere uitleg.
De heer Van der Veen denkt dat het de anderen wel duidelijk is en wenst geen uitgebreide toelichting.
De heer Van Huffelen geeft een toelichting. Het nagaan of een organisatie nog voldoet aan de eisen des tijds moet in alle organisaties gebeuren. Nadat zijn voorganger de 'verwonderpunten' heeft aangedragen is begonnen met het veranderproces. Binnen de organisatie is gekozen voor een sectorenmodel. Nagegaan wordt of deze structuur nog voldoet. Dit wordt morgen en op 5 oktober besproken in het MT. Elke organisatie heeft zijn eigen cultuur. Er moet worden geanalyseerd en geëvalueerd of de samenwerking, communicatie en het elkaar op doelstellingen afrekenen nog voldoet. De communicatie moet bedrijfsmatiger en zakelijker. Als met meer plezier wordt gewerkt, wordt de efficiëntie vergroot. Het MT heeft een cursus gevolgd om de eigen cultuur in kaart te brengen; gehoopt wordt dat veranderingen binnen het MT olievlekachtig werken. Een aantal instrumenten moet worden verbeterd; hiervan is een inventarislijst vervaardigd waarbij is aangegeven wat wordt beoogd.
De heer Hekkert is blij met deze duidelijke uitleg en staat achter het veranderproces, maar vindt het nog niet duidelijk waar de 4 ton aan zal worden uitgegeven. De heer Langbroek vindt dat de bedrijfscultuur wordt opgelegd door de leiding en vraagt zich af waarom dit in een kleine organisatie 4 ton moet kosten. De heer De Geus mist eveneens een onderbouwing van de bedragen en vraagt of mevrouw De Munnik een nadere specificatie kan geven. Hij heeft het idee een blanco cheque te geven. De heer Dol wil het voorstel graag veranderd zien in een aantal separate voorstellen. Hij vindt het veranderproces ondoorzichtig en vraagt waar het geld voor nodig is. Hij gaat akkoord met het bedrag maar wenst een terugkoppeling voor welk onderdeel geld wordt uitgetrokken, liefst als een uitgezet traject zodat hij kan zien wat in de toekomst kan worden verwacht. De heer Boland vindt de noodzaak van het proces helder maar dringt ook aan op uitsplitsing. Hij begrijpt dat een externe secretaris kosten met zich mee brengt, maar de deelnemers aan de werkgroepen maken niet meer uren. Voor opleidingen en trainingen is een bestaand budget. Het loket bouwen en wonen kan uit Nieuw Beleid worden bekostigd. De beveiliging door Schaaf bevreemdt hem. Het millenniumprobleem en de invoering van de Euro staan los van het veranderproces.
Mevrouw Oosters denkt dat de kerntakendiscussie gevolgen kan hebben voor het veranderproces en dat beide onderwerpen daarom tegelijk behandeld moeten worden.
De heer Van Huffelen zegt de heer Hekkert toe dat er een onderbouwing zal komen. Het proces is begonnen bij het MT; de externe ondersteuning heeft kosten met zich mee gebracht. De afdelings-chefs zullen hetzelfde traject gaan volgen. Een aantal zaken (euro, millennium) zou ook zonder het veranderproces ingevoerd worden. Er zijn aanknopingspunten, maar indien gewenst kunnen hiervoor aparte voorstellen komen.
Inzake de kerntakendiscussie is een aantal pilots uitgewerkt ; dit heeft geleid tot een ander collegestandpunt. De OR zal hierover een nieuw advies uitbrengen. Het is mogelijk dat het gevolg een wijziging van de structuurorganisatie zal zijn. De kerntakendiscussie wordt apart van deze discussie behandeld omdat het een niet op het ander moet wachten, maar is wel een onderdeel van het veranderproces.
De kosten van de werkgroepen bestaan o.a. uit het gaan kijken elders, het deskundig advies inwinnen en het opvragen van informatie.
De heer Slagter licht toe dat voor de permanente organisatie-ontwikkeling geen bedrag is gereserveerd in de begroting. Er moet nu 'achterstallig onderhoud' worden ingelopen. Het totale bedrag van 4 ton is gesplitst over 6 à 7 onderdelen, zoals het salaris van de projectsecretaris, de budgetten voor de diverse werkgroepen voor bijv. de ondersteuning door deskundigen, opleidingen, ondersteunende computerprogramma's. Voor het loket Bouwen en wonen worden kosten gemaakt voor inrichting, computerprogramma's, aantrekken van deskundigen. Het loket wordt gepromoot door de overheid maar wordt niet opgelegd. Mevrouw Oosters en de heren De Geus en Langbroek vragen of er aanvullende verzoeken kunnen worden verwacht vanuit de verschillende werkgroepen. De voorzitter zegt dat de kosten voor de werkgroepen binnen de 4 ton moeten vallen. De heer Slagter antwoordt dat niet is te voorzien welke kosten de voorstellen van de diverse werkgroepen met zich mee zullen brengen. In de begroting zou een permanente post voor het onderhoud van de organisatie moeten worden opgenomen. De heer Dol constateert dat de voorzitter en de heer Slagter niet op één lijn zitten. De heer Slagter zegt dat het juiste bedrag van de kosten van de beveiliging door firma Schaaf tijdens de avond-openstelling f14.000 is. De heer Langbroek merkt op dat de voorzitter van de commissie AB/EZ heeft gezegd dat er geen beveiliging door de firma Schaaf zou komen.
De heer Van Driel licht toe dat het grootste deel van het veranderproces intern is, maar Loket 2000 is extern. Er wordt gekeken of aan de verwachtingen van het publiek kan worden voldaan en of de medewerkers bereid zijn te veranderen. De rijksoverheid heeft hiervoor het initiatief genomen. Per organisatie treden verschillen op. Als binnen twee jaar het loket Bouwen en wonen verplicht wordt, kan de ervaring wellicht worden verkocht. De heer Van Driel zegt dat bij bouwvergunningen ook bijv. informatie gegeven kan worden over kap- en milieuvergunningen. Dit valt nu onder verschillende sectoren. Er zullen mensen opgeleid moeten worden. Er is een centrale balie of centrale huisvesting voor nodig. Met de Woningbouwvereniging is contact opgenomen. Na brainstorming bleek dat zij met hetzelfde bezig zijn. Mogelijk kunnen er twee loketten komen. Het genoemde bedrag van f150.000 moet voldoende zijn. In het verleden zijn al proeven genomen met avondopenstelling en verlengde openstelling van de dienstverlening bevolking. De laatste proef was gedurende de zomer; als het van de winter vroeg donker wordt moeten vooral de vrouwen bereid zijn tot medewerking. Ook van de zomer heeft Schaaf al hangjongeren weggejaagd. Er hebben 600 personen gebruik gemaakt van de avondopenstelling gedurende de proefperiode van 15 weken. De heer Van der Veen denkt dat de voorstellen niet absoluut losgekoppeld hoeven te worden. Hij gaat ook akkoord als het wel gebeurt. De heer Boland blijft erbij dat de zaken apart moeten worden behandeld omdat veel wordt versluierd. Bijv. de avondopenstelling kan te duur worden doordat de hanggroepen niet in de hand kunnen worden gehouden. De voorzitter zal op aparte behandeling aandringen. EB en de heer Dol sluiten zich aan bij de heer Boland. Er is de heer Dol veel duidelijk geworden; dit had voor de raadsvergadering moeten gebeuren. De groep raads- en commissieleden wordt vergeten bij het veranderproces. Zij moeten het veranderproces bijbenen en daarom van de stand van zaken op de hoogte worden gehouden. De heren Weijens en Hekkert sluiten zich hierbij aan. De voorzitter zal dit terugkoppelen naar het college. De heer Van Hufffelen denkt aan een raadsafvaardiging in de stuurgroep. De voorzitter zal ook dit terugkoppelen. De commissie adviseert het veranderproces verder in gang te zetten. De heer Tesselaar houdt fractieberaad voor. Hij heeft veel opgestoken van de discussie en vindt het het belangrijkste dat het college het snapt. De heer Van der Veen merkt op dat dit getuigt van vertrouwen in het college.

3. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.25 uur.

N.Kegelaar, secretaris

Deel: ' Verslag raadscommissies sociale voorzieningen Enkhuizen '
Lees ook