Gemeente Borsele


Nieuw telefoonnummer gemeente Borsele
(0113) 238383

Raadsvergadering 4 november 1999

Op 4 november j.l. heeft de vergadering plaatsgevonden van de gemeenteraad van Borsele. Wat is er nu eigenlijk besloten in die vergadering? We hebben de belangrijkste besluiten voor u op een rijtje gezet.

Begroting 2000
De raad heeft financieel technische aanpassingen uit de kadernota 2000-2003 opgenomen in de begroting 2000. Nieuw beleid is opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2000.

Onderwijs
Het onderwijshuisvestingsprogramma en het
onderwijshuisvestingsoverzicht voor het jaar 2000 zijn vastgesteld. Het huisvestingsprogramma vermeldt de voorzieningen die door de in de gemeente gevestigde schoolbesturen zijn aangevraagd en zijn goedgekeurd, zoals bijvoorbeeld onderhoud van de schoolgebouwen. Het huisvestingsoverzicht vermeldt de voorzieningen die wel zijn aangevraagd, maar die (nog) niet noodzakelijk zijn geacht. Voor het jaar 2000 is er budget vastgesteld voor de uitvoering van de voorzieningen die vermeld staan in het huisvestingsprogramma.

Onderwijs - GOA gelden
In het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan, vastgesteld in 1998, is aangegeven dat in de gemeente enkele projecten zouden worden uitgevoerd ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Bij de voorbereidingen van de projecten bleek echter dat voor een goede uitvoering van de projecten en voor een passend vervolg daarop, onvoldoende gelden beschikbaar waren. Besloten is voor dit doel extra voor 3 jaar telkens f 37.000,- beschikbaar te stellen. Inmiddels is de start van een tweetal projecten in gang gezet.

Ambulancedienst Bevelanden
De Ambulancedienst Bevelanden is een gemeenschappelijke regeling. Deze Ambulancedienst heeft een tekort op de jaarrekening 1998. Volgens de gemeenschappelijke regeling moeten de gemeenten het tekort 1998 betalen. Besloten is een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen aan de Ambulancedienst Bevelanden. en een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te handhaven.

Uitbreiding basisschool
Er is een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel Kalootstraat 2 te Borssele om op korte termijn medewerking te kunnen verlenen aan het uitbreiden van het schoolplein en aan de uitbreiding van de basisschool met twee lokalen.

Planschade
Aan Maatschap Goeree, Trenteweg 7 te Driewegen is als gevolg van het bestemmingsplan WOV een schadevergoedingsbedrag toegekend.

OLAZ
De raad heeft wethouder drs. A.F.R. van Opdorp aangewezen als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering.

_________________________________________________________________

Werkzaamheden Stelleweg

In november starten waterschap Zeeuwse Eilanden en de gemeente Borsele met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Stelleweg en de Noordlandseweg. Er worden drie plateaus aangelegd op de kruispunten en de bermen worden versterkt met doorgroeistenen. De gemeente en het waterschap verwachten dat de werkzaamheden voor de kerstdagen gereed zijn. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen afgesloten voor het verkeer. Aanwonenden ontvangen vooraf bericht over de exacte data en de duur van de werkzaamheden.
_________________________________________________________________

Deel: ' Verslag Raadsvergadering Borsele '
Lees ook