Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 26 augustus 1999

Toespraak Burgemeester mr. Ivo Opstelten aardbeving Turkije Burgemeester mr. Ivo Opstelten heeft aan het begin van de raadsvergadering een toespraak gehouden naar aanleiding van de aardbeving in Turkije. Hij memoreerde het feit dat velen uit de Rotterdamse Turkse gemeenschap afkomstig zijn uit het rampgebied. Ook meldde hij de maatregelen en hulpacties die in Rotterdam zijn en worden ondernomen. De Gemeenteraad heeft op voorstel van B. en W. besloten dat het Rotterdamse stadsbestuur een bijdrage van fl. 1 miljoen overmaakt op het landelijk gironummer voor Turkije.

Personalia
De Gemeenteraad heeft de heer H.G. Walgenbach benoemd als directeur van het Historisch Museum Rotterdam. Het Historisch Museum Rotterdam omvat de musea het Schielandshuis, de Dubbelde Palmboom en het Zakkendragershuisje. Walgenbach (1945) was sinds 1991 directeur van het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam. De raadsleden M.A. Knol en P.J.H.M. van Dijk (beiden PvdA) wisselen van commissie: mevrouw Knol wordt nu lid van de Commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (ROG) en de heer Van Dijk van de Commissie Sociale Zaken, Arbeidsmarkt, Deelgemeenten en Regionale Samenwerking (SAR). Mw. E.M. Hellwig-Kuipers en het burgerraadslid P.J. Esselbrugge zijn teruggetreden uit de commissie ROG.

Aanvullende garantie voor Diergaarde Blijdorp
De Gemeente stelt zich garant voor een aanvullende lening van fl. 38,3 miljoen voor de uitvoering van het Masterplan Blijdorp. Voorwaarde is dat het totale plan niet meer dan fl. 87,4 miljoen gaat kosten. De aanleg van het Oceanium, belangrijk onderdeel van het Masterplan, wordt duurder dan verwacht door inflatie en door een aanzienlijk duurder uitgevallen waterzuiveringsinstallatie. De overschrijding van de verwachte totale kosten leidde tot problemen bij het aantrekken van particulier kapitaal. Banken stellen zodanige voorwaarden dat de gemeente in een achtergestelde positie zou worden gemanoeuvreerd. Daarom verdient, aldus de Gemeenteraad, een aanvullende gemeentegarantie de voorkeur. Een motie van de Stadspartij om hamerhaaien in het Oceanium te vervangen door dolfijnen kreeg alleen de steun van de Stadspartij en de SGR en werd dus verworpen.

Gronduitgifte Horecapaviljoen Skatepark
De Gemeenteraad is akkoord gegaan met de uitgifte in erfpacht van een perceel grond van 157 m2 aan de firma Art Constructions, Architectuur en Projectrealisatie voor de bouw van een horecapaviljoen in de middenberm van de Westblaak. In de middenberm van de Westblaak wordt een skatepark aangelegd. Het is de bedoeling dat zowel het skatepark als het horecapaviljoen voor de zomer van 2000 in gebruik worden genomen.

Krediet voor herhuisvesting parkeerwinkel
De Gemeenteraad heeft een krediet van fl. 298.000,- beschikbaar gesteld voor nieuwe huisvesting van de parkeerwinkel van District Centrum-Oost. Deze parkeerwinkel zat eerst in het Centraal Kantoor van het Parkeerbedrijf Rotterdam (PBR) aan de Bredestraat en is sinds 1 juli jl. aan de Goudsewagenstraat 11 gevestigd. De vrijkomende ruimte op de Bredestraat wordt voor andere activiteiten heringericht.

Jaarrekening 1998 vastgesteld
Na een uitvoerige discussie heeft de Gemeenteraad, met de stem van de Stadspartij tegen, de jaarrekening 1998 van de gemeente Rotterdam vastgesteld. De discussie ging met name over de positie van de Commissie Onderzoek Rekening, over de situatie bij de Dienst Gemeentelijke Belastingen (DGB) en over WVG-gelden. Een motie van D66 kreeg alleen steun van D66, Stadspartij en SP en haalde het dus niet. De motie wilde dat het College de Rekenkamer Rotterdam zou verzoeken de gang van zaken bij de Dienst Gemeentelijke Belastingen samenhangend met de invoering van de Wet Onroerende Zaak Belasting (1995) te onderzoeken. De rekening sluit met een positief exploitatiesaldo van fl. 31,5 miljoen. Daarmee is een budgettair gezien bewogen jaar afgesloten. Medio 1998 maakte het College met de Zomerbrief de noodzaak bekend om tegenvallers op te vangen en ruimte te creëren voor nieuw beleid. De Zomerbrief was de basis voor een doelmatigheidsoperatie die uiteindelijk circa fl. 35 miljoen voor 1999 en fl. 50 miljoen voor de komende jaren zou opleveren. Het College hecht er veel waarde aan, dat de concernfinanciën op zo korte termijn konden worden bijgestuurd. De meerjarenraming vertoont nu een stabiel beeld, maar een strakke discipline blijft noodzakelijk. De doelmatigheidsoperatie wordt daarom voortgezet als onderdeel van het zgn. 12de programma van de gemeente, de versterking van de bedrijfsvoering.

Bedrijfsplan Gemeentearchief vastgesteld
De Gemeenteraad heeft het Bedrijfsplan 199 - 2002 van het Gemeentearchief Rotterdam vastgesteld. Het Bedrijfsplan heeft als prioriteiten het veiligstellen van oude en nieuwe media, een professionele sturing van selectie en verwerving van archiefstukken, het inspelen op de gewijzigde verwachtingen van het publiek, voorlichting en educatie en verbetering van de dienstverlening. Het daarvoor benodigde personeel komt vrij door tot 2002 de achterstand in de toegankelijkheid van de archieven niet verder in te lopen.

Voldoende mogelijkheden voor 'incentives' gemeentepersoneel Er zijn voldoende mogelijkheden om ambtenaren voor extra prestaties extra te waarderen, zowel in financiële als in immateriële zin (z.g. 'incentives'). De directeuren van gemeentelijke diensten krijgen een brief waarin nog eens wordt gewezen op de mogelijkheden en het beleid tot verstrekken van incentives aan het personeel, in het licht van behaalde doelstellingen uit de doelmatigheidsprogramma's. De Gemeenteraad heeft dit besloten naar aanleiding van de motie-Cremers (PvdA), waarin werd verondersteld dat de gemeente in vergelijking met het bedrijfsleven te weinig mogelijkheden heeft voor incentives. De instrumenten zijn echter (behalve aandelenopties en winstdeling) vergelijk-baar met de particuliere sector.

Verhoging afkoopsommen parkeerplaatsen
De Gemeenteraad heeft besloten om de afkoopsommen voor parkeerplaatsen fors te verhogen. Deze afkoopsommen moeten bouwers of ontwikkelaars in het parkeerfonds storten, indien men zelf niet om technische of fysieke gronden kan voldoen aan de eis in de Bouwverordening om bij nieuwbouw op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen te creëren. Het is overigens geen recht van de bouwer/ontwikkelaar om de parkeereis af te kopen. De afkoopsom per parkeerplaats voor de A-zone (Centrum, Zuidplein, Kop van Zuid) wordt
fl. 35.000,-, B-zone (overige woongebieden) fl. 15.000,- en voor de C-zone (industriegebieden) fl.10.000,-. De huidige afkoopregeling dateert nog uit begin 1974. Aanpassing heeft slecht een keer plaatsgevonden, namelijk in 1985 toen het bedrag in het centrum op fl. 17.500,- is vastgesteld. De Gemeenteraad wil de hoogte van de bedragen meer in overeenstemming brengen met de huidige kosten van aanleg van (gebouwde) parkeerplaatsen.

Meer kinderopvang in wooncomplexen voor ouderen De Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting gaan waar mogelijk kinderopvang creëren in wooncomplexen voor ouderen. Reden daarvoor is de motie van mevrouw P.J. Overhand (Unie 55+) die op 11 februari dit jaar is aangenomen. Kinderopvang en ouderenhuisvesting zijn goed te combineren in één complex. Er kunnen daarbij tussen ouderen en kinderen relaties en contacten ontstaan die een meerwaarde aan hun bestaan geven. Kinderopvang zal echter alleen op die plekken in de stad worden gerealiseerd waar daar behoefte aan is. Dit zal niet altijd sporen met locaties voor ouderenhuisvesting. Bovendien is en blijft de opvang en verzorging van kinderen de verantwoordelijkheid van specifiek personeel.

Deel: ' Verslag raadsvergadering R'dam 26 augustus 1999 '
Lees ook