Gemeente Rotterdam


Raadsvergadering van 16 september 1999

Vragenhalfuurtje
Hoewel de gedachte aan een 'geweldloze zone' sympathiek te noemen is heeft het college van B. en W. toch de nodige twijfels. Dit heeft Burgemeester mr. I.W. Opstelten geantwoord op vragen van het raadslid Manuel Kneepkens (Stadspartij). Van de introductie van een geweldloze zone gaat de suggestie uit - ongewild - dat buiten de zone de normer losser zijn of dat de handhaving minder strak zal zijn. Rotterdam wil geen onderscheid tussen veilige en minder veilige gebieden, maar de hele stad veiliger maken, zoals is neergelegd in het collegeprogramma.

Herziening begroting werkfonds
De Gemeenteraad is akkoord gegaan met de herziening van de begroting van het Werkfonds 1999. Er wordt dit jaar meer geld ingezet voor scholing van werklozen dan de bedoeling was. Het doel van de verschuiving is de toeleiding van werklozen naar de arbeids-markt te verbeteren. Ook is in de nieuwe begroting meer geld uitgetrokken voor kinderopvang.

Meer aandacht voor middenkader gemeentelijke organisatie De Gemeenteraad heeft besloten dat er meer gericht moet worden geïnvesteerd in deskundigheid en vaardigheden van het middenkader in de gemeentelijke organisatie. Directeuren van diensten moeten daarvoor concrete voorstellen doen. Samen met de andere grote steden wil Rotterdam een traineeprogramma voor pas afgestudeerden ontwikkelen. Er wordt gewerkt aan meer inzicht in 'schaarstefuncties' (waarvoor moeilijk mensen te krijgen zijn) om daarvoor gericht te werven. Aanleiding tot het besluit was de motie Kiebert (VVD) die onder meer verzocht om een programma op te stellen dat zich specifiek richt op het bevorderen van doorstroming en roulatie van het middenkader. De nieuwe maatregelen komen naast de al bestaande initiatieven, zoals de Loopbaanwinkel, trainingen en opleidingen en het interculturele personeelsbeleid.
Criteria vastgesteld voor bosaanleg
De Gemeenteraad heeft criteria vastgesteld voor locaties waar bos aangeplant kan worden. Op grond van de motie-Aubert is er ter bestrijding van het broeikaseffect tot 2010 jaarlijks 250.000 gulden beschikbaar voor bosaanplant in het Rijnmondgebied en eenzelfde bedrag voor bosbouwprojecten in tropische gebieden. Bij bosaanplant in het Rijnmondgebied komen vooral die locaties in aanmerking die binnen of zo dicht mogelijk bij een stedelijk woongebied liggen. Bij de selectie van bosbouwprojecten in tropische gebieden wordt bij voorkeur gekozen voor landen waarmee de gemeente reeds connecties heeft. Vooralsnog wordt gedacht aan bosaanplant in de Oranjebuitenpolder en in een later stadium de Schiebroekse Polder, de Schieveense Polder en het Zuiderpark. Voor de tropische gebieden wordt overlegd met experts van FACE en van de Carbon Storage Trust in Oxford.

Meer geld voor sportrolstoelen
De Gemeenteraad heeft besloten het standaardbudget dat gehandicapten kunnen ontvangen voor de aanschaf van een sportrolstoel, te verhogen van 4000 tot 5000 gulden. Dit bedrag is inclusief 1000 gulden voor onderhoud van de rolstoel. In de afgelopen jaren is gebleken dat gehandicapten gemiddeld meer dan het beschikbare bedrag voor een sportrolstoel uitgeven. Dit heeft te maken met de recente technische ontwikkelingen van de speciale rolstoelen voor diverse sporten. Sinds 1994 zijn er in Rotterdam, op basis van de Wet Voorzieningen Gehandicapten, 57 sportrolstoelen toegekend.

Sociaal statuut 'SoZaWe Aan Zet'
De Gemeenteraad heeft het Sociaal Statuut vastgesteld voor de reorganisatie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Het statuut regelt de belangrijkste gevolgen van de ingrijpende reorganisatie, zoals is vastgelegd in het 'Plan van Aanpak SoZaWe Aan Zet'. Met de vakorganisaties is overeenstemming bereikt over het sociaal statuut.

Wolfert van Borselenpenning en koninklijke onderscheiding voor A.D. den Braber
De heer A.D. den Braber (S.G.R.) is bij zijn afscheid als lid van de Gemeenteraad benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook is hij onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning van de Gemeente Rotterdam. Burgemeester mr. I.W. Opstelten heeft hem de onderscheidingen uitgereikt aan het eind van de laatste raadsvergadering van de heer Den Braber. Hij is 25 jaar lid geweest van de Gemeenteraad, eerst als eenmansfractie voor de SGP, vanaf 1978 als eenmansfractie voor de combinatie SGP/RPF en vanaf 1982 als eenmansfractie voor de combinatie SGP/GPV/RPF (S.G.R.)

Deel: ' Verslag raadsvergadering Rotterdam 16 september 1999 '
Lees ook