Provincie Utrecht

Persbericht

Verslag ruimtelijk beleid 2001 provincie Utrecht

11-06-2002
Wat heeft de provincie het afgelopen jaar gedaan op het gebied van de ruimtelijke ordening? In het 'Verslag gevoerd Ruimtelijk Beleid 2001' wordt antwoord gegeven op deze vraag. Dit jaarverslag is op 11 juni door gedeputeerde staten vastgesteld. Net als voorgaande jaren is het verslag niet bedoeld als beleidsevaluatie, maar om provinciale staten en andere belangstellenden inzicht te geven in de ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

In het verslag over 2001 worden twee belangrijke lijnen zichtbaar. Enerzijds de lijn van reguliere beleidsvorming en uitvoering. Anderzijds (het uitzetten van) nieuwe lijnen naar de toekomst.

In beide lijnen opereert de provincie niet als zelfstandige actor. Op vrijwel alle gebieden is er een nauwe samenwerking met andere overheden en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking beperkt zich niet alleen tot het provinciaal grondgebied. Ook de contacten buiten de provincie worden in het kader van de toenemende schaalvergroting steeds intensiever. Dit zijn contacten met onze randstadpartners, maar ook in toenemende mate met de provincie Gelderland en de aan Utrecht grenzende Gelderse gemeenten. Ook speelt op internationaal niveau de discussie om tot een meer afgestemd Europees ruimtelijk ordeningsbeleid te komen en voeren we tegelijkertijd ook concrete projecten in een Europese context uit.

Een aantal ruimtelijke vraagstukken die in 2000 al speelden kregen in 2001 een vervolg, zoals: de partiële herzieningen van het streekplan, de streekplanuitwerking voor windturbines en de strategische gebiedsperspectieven.

Het jaar 2001 stond verder vooral in het teken van de weg naar een nieuw beleid. Het huidige streekplan (uit 1994) bereikt zijn uiterste houdbaarheidsdatum waardoor het zetten van de eerste stappen op weg naar een integrale herziening van dat streekplan zijn gezet.

Het 'Verslag gevoerd Ruimtelijk Beleid 2001' zal in augustus in gedrukte vorm beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar aanvragen bij de afdeling verkoop van de provincie Utrecht op telefoonnummer 030 - 258 2228 of via e-mail
verkoop@provincie-utrecht.nl.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Verslag ruimtelijk beleid 2001 provincie Utrecht '
Lees ook