Provincie Utrecht


Persbericht
20 juli 1999

VERSLAG RUIMTELIJK BELEID 1997/1998

De woningbouw in de provincie Utrecht gaat echt op gang komen. Werd er de afgelopen jaren vooral buiten de VINEX-locaties gebouwd, vanaf nu komt er tempo in de ontwikkeling van Leidsche Rijn, Houten en Vathorst. Het beleid van de overheid dat zich richt op grootschalige woningbouw nabij de grotere steden begint daarmee vruchten af te werpen. Dit is een van de conclusies uit het Verslag Ruimtelijk Beleid 1997/1998, waarin Gedeputeerde Staten van Utrecht zich verantwoorden voor het gevoerde beleid en ook een beetje vooruitblikken. Tegenover het concentratiebeleid van woningbouw in de stadsgewesten voert de provincie een terughoudend beleid voor woningbouw in de omliggende gebieden: in die gemeenten mag in meer bescheiden omvang en in een gelijkmatig tempo worden gebouwd.

De ontwikkeling van bedrijventerrein op de VINEX-locaties ijlt iets na, maar dat is niet ongebruikelijk. Ook hier zal het ontwikkelingsprogramma tot 2005, zoals aangegeven in het provinciale streekplan, in grote lijnen gehaald worden. Wel blijft er, over de gehele provincie gemeten, een grote behoefte aan terreinen die ook goed per openbaar vervoer bereikbaar zijn. De bereikbaarheid van de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort voor de auto dreigt ook een probleem te worden. Er zal volgens Gedeputeerde Staten flink in het rijkswegennet genvesteerd moeten worden, waarbij tevens goed gekeken moet worden naar de mogelijkheden om doorgaand en regionaal verkeer te ontmengen (via parallelstroken, zoals op de A12 tussen Oudenrijn en Lunetten). Het provinciale streekplan blijkt, getuige de feitelijke ontwikkelingen, vrij evenwichtige en realistische keuzen te bevatten over de wijze waarop landbouw, natuur en recreatie kunnen samengaan in het landelijk gebied.

De gemeenten bieden hun bestemmingplannen ter goedkeuring aan bij de provincie die deze toetst aan haar eigen ruimtelijk beleid. Steeds vaker reiken die gemeentelijke plannen voorbij het jaar 2005, de horizon van het streekplan. Daarom start de provincie volgend jaar met de voorbereiding van een nieuw streekplan. Daarin zal zeker meer aandacht worden geschonken aan ontwikkelingen in en beheer van het bestaand stedelijk gebied, want uitbreidingen mogen niet ten koste gaan van de investeringen die de kwaliteit van binnensteden kunnen waarborgen. En ook zal bij nieuwe ruimtelijke keuzen het belang van water, dat ons land in bepaalde opzichten sterk ordent, zwaarder gewogen worden.
(Voor informatie: Chris Rademaker, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 48)

Deel: ' Verslag ruimtelijk beleid Provincie Utrecht 1997/1998 '
Lees ook