EU - Republic of Uzbekistan : Cooperation Council / 1. Meeting

Brussels (13-09-1999) -Nr. 10848/99 (Presse 264)


Brussel, 13 september 1999

10848/99 (Presse 264)

EERSTE ZITTING VAN DE SAMENWERKINGSRAAD

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE REPUBLIEK OEZBEKISTAN

De Samenwerkingsraad tussen de Europese Unie en de Republiek Oezbekistan is voor het eerst bijeengekomen op maandag 13 september 1999. De zitting werd voorgezeten door de heer Kimmo SASI, minister van Buitenlandse Handel en Europese Aangelegenheden van Finland en fungerend voorzitter van de Raad van ministers van de Europese Unie. De delegatie van Oezbekistan stond onder leiding van de heer Abdulaziz KAMILOV, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Oezbekistan. De Europese Commissie was vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BROEK, Commissielid.

De eerste zitting vond plaats terwijl de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en de Republiek Oezbekistan nog maar twee maanden oud was, hetgeen getuigt van het belang dat de EU aan de betrekkingen met de landen in Centraal-Azië hecht. Deze overeenkomst is het begin van een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen tussen de EU en Oezbekistan: ze vestigt een nieuw institutioneel kader en biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op allerlei terreinen. De partijen kwamen overeen alles in het werk te stellen om ten volle te profiteren van de mogelijkheden die de PSO biedt en erkenden de sleutelrol die de Samenwerkingsraad in dezen zal spelen. Zij zagen de eerste zitting van de Samenwerkingsraad als een historische gebeurtenis in de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Republiek Oezbekistan en spraken de hoop uit hun partnerschap te kunnen versterken.

De partijen benadrukten het belang dat zij hechten aan de democratische waarden, de mensenrechten en de beginselen van de markteconomie. Zij bevestigden andermaal dat zij zich ertoe verbonden hebben om hun banden op politiek, economisch, financieel en cultureel vlak nauwer aan te halen en de in Oezbekistan aan de gang zijnde democratische hervormingen alsmede de overgang naar de markteconomie te ondersteunen en bespraken hoe zij dit doel het best kunnen bereiken. De Samenwerkingsraad verklaarde dat naarmate de uitbreiding van de EU wordt voort-gezet, de banden met Centraal-Azië aan belang zullen winnen en dat vrede en stabiliteit in de regio steeds belangrijker zullen worden voor de veiligheid van Europa als geheel. In die context werd benadrukt dat bedreigingen van de stabiliteit moeten worden afgeweerd zonder te raken aan de gemeenschappelijke waarden en beginselen die aan de PSO en de OVSE ten grondslag liggen.

De Samenwerkingsraad vertrouwt erop dat de uitvoering van de PSO voor meer samenhang zal zorgen tussen de verschillende aspecten van de betrekkingen tussen de EU en Oezbekistan, zoals de politieke dialoog over kwesties van wederzijds belang in het buitenlands beleid, democratie en de mensenrechten, samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel, handelsbetrekkingen en economische samenwerking, bijstand zoals in TACIS-verband en regionale samenwerking. De Samenwerkingsraad benadrukte dat de PSO een steeds belangrijker rol zal spelen voor de uitbreiding van handel en investeringen.

De voorzitter van de Samenwerkingsraad concludeerde meer bepaald dat de samenwerking in 1999/2000 vooral moet worden toegespitst op maatregelen om handel en investeringen te vergemakkelijken, waarbij moet worden nagegaan hoe de regionale samenwerking in Centraal-Azië kan worden bevorderd, met name via TRACECA (Transportcorridor Europa-Caucasus-Centraal-Azië) en INOGATE (grensoverschrijdend olie- en gasvervoer naar Europa), het opstellen van een samenwerkingsprogramma voor de verdere ondersteuning van het democratiseringsproces en nauwe samenwerking bij de bestrijding van de drugshandel.

De ministers hielden tijdens hun diner een nuttige gedachtewisseling over kwesties van wederzijds belang in het buitenlands beleid, meer bepaald over de recente ontwikkelingen in Centraal-Azië.

_________________


/newsroom/press/c/10848.nl9.htm

Deel: ' Verslag samenwerkingsraad EU en Republiek Oezbekistan '
Lees ook