Universiteit Utrecht

Verslag Solis Symposium

Het Solis symposium ter introductie van het Ontwikkelingsplan Solis, het elektronisch informatiesysteem van de Universiteit Utrecht, vond plaats op 17 december 1998 in het W. van Unnikgebouw in de Uithof.

SOLIS, troetelkind of zorgenkind ?

Op 17 december 1998 vond in het W. van Unnikgebouw een symposium plaats ter introductie van het Ontwikkelingsplan Solis. Bij de opening van het symposium sprak Mw. Dr. B.E. Van Vucht Thijssen, die zich als lid van het College van Bestuur onder meer over ICT-zaken ontfermt, haar betrokkenheid bij Solis uit. De veelzijdigheid en de gebruiksmogelijkheden van Solis als intern en extern communicatiemiddel werden belicht en tevens de noodzaak tot voordurende aandacht voor dit medium. Ondanks de introductie van een compleet nieuwe huisstijl in 1996 is het na 3 jaar noodzakelijk opnieuw te bekijken of deze aan revisie toe is.

De bibliothecaris van de Universiteit Utrecht, (Drs. J.S.M. Savenije) , presenteerde vervolgens het ontwikkelingsplan Solis en lichtte de zgn. call for tenders-procedure toe.

Solis is erop gericht de informatievoorziening van de Universiteit Utrecht te optimaliseren en biedt daarvoor de infrastructuur. In de eerste plaats zou meer doelgroepgericht gewerkt moeten gaan worden. In plaats van louter pagina's te vullen t.b.v. representatie is het belangrijk een structuur en ordening te bieden waarbinnen informatie kan worden gegeven en communicatie kan plaatsvinden. Een herkenbare huisstijl en andere hulpmiddelen kunnen dit ondersteunen.

Om deze ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren zet de UU Solis in als strategisch middel voor het:

* bevorderen van de digitale informatievoorziening over de UU (intern en extern)

* stimuleren van faculteiten en diensten om de bestaande mogelijkheden te gebruiken

* 'incasseren' van (schaal)voordelen om bepaalde maatregelen, investeringen en exploitatie op universitair niveau te doen

* bedienen van verschillende doelgroepen

* bieden van relevante instrumenten voor een breed scala van algemene en specifieke informatievoorziening en communicatie

* standaardiseren van de informatieproductie en -uitwisseling

* professionaliseren/ opleiden van de medewerkers en studenten in het gebruik van moderne digitale communicatiemiddelen.

Het ontwikkelingsplan is dus geschreven vanuit de invalshoek van het bedienen van verschillende doelgroepen. Door middel van een heldere navigatiestructuur komen deze verschillende doelgroepen bij voor hen relevante informatie terecht. Zo kan onderscheid gemaakt worden tussen openbare, afgeschermde en beveiligde informatie. Verwachte knelpunten zijn met name de continuïteit in de informatievoorziening. Het bijhouden van een informatiesysteem kost tijd en aandacht, en dus geld.

Verder zijn zaken als opleiding/ training van informatieleveranciers van belang. Er moet bekeken worden in hoeverre het aanbieden van standaarden eenheid in de aangeboden informatie kan brengen. Wellicht moet afgestemd worden welke basisinformatie minimaal geleverd moet worden.

Een ander knelpunt vanuit doelgroepzijde is de bereikbaarheid van de informatie. Heeft de doelgroep de mogelijkheid de informatie te bekijken?

Call for tenders procedure

De beheersraad Solis stelt in 1999 in totaal f 300.000 ter beschikking voor het uitvoeren van innovatieve projecten in faculteiten en diensten. Om te voorkomen dat een zeer ongelijksoortig aanbod van projecten en onderwerpen ontstaat, heeft de beheersraad Solis uit het grote aantal potentiële projecten een aantal onderwerpen/ terreinen gedefinieerd waaraan prioriteit wordt gegeven voor in te dienen voorstellen.

De faculteiten en diensten worden uitgenodigd om voor 1999 projectvoorstellen in te dienen in het kader van de zgn. 'call for tenders'.

Er is geld beschikbaar voor verschillende projecten met een maximum tegemoetkoming van f 30.000,- per project. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. Er is dus sprake van een joint venture tussen faculteiten/ diensten enerzijds en centraal niveau anderzijds.

Prioriteit hebben universiteitsbrede projecten die de navigatiestructuur verbeteren en de wijze van presenteren laten aansluiten bij de beoogde doelgroep. Verder dient de huisstijl te worden gemoderniseerd en uitgebreid met meer grafische elementen en mogelijkheden.

De bestaande algemene informatie moet vernieuwd en verbeterd worden. Het maken van webpagina's moet worden vereenvoudigd (b.v. door middel van formulieren of stylesheets) zodat het maken van persoonlijke homepages vergemakkelijkt wordt.

En de mogelijkheden voor het inpluggen van meer ingewikkelde gegevensbestanden moeten uitgebreid worden.

Na een selectieprocedure in voorjaar 1999 zullen de geselecteerde projecten in april van start kunnen gaan.

Na de introductie en het toelichten van de call for tenders procedure werd aansluitend getoond wat er onder meer onder Solis te vinden is.

Henk Penning (webmaster Wiskunde & Informatica) is reeds sinds 1983 actief gebruiker en maker van informatiepagina's. Zijn lezing luidde: Lecture Notes: WWW/Usenet/Email.

Jan Kooistra en Kees Hopstaken, resp. verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en het NISSO zijn de ontwikkelaars van de cursus: 'Omgaan met wetenschappelijk materiaal'

Natalia Grygierczyk toonde als projectleider innovatieve projecten UBU, welke mogelijkheden wetenschappers hebben voor het digitaal publiceren van hun wetenschappelijke publicaties. Hieronder een aantal voorbeelden:

* Proefschriften

* Elektronisch tijdschrift

* College 'Meten in de Fysica

* Afzonderlijke artikelen op een persoonlijk homepage: artikel 1 artikel 2

Deel: ' Verslag Solis Symposium Universiteit Utrecht '
Lees ook