Rechtszekerheid in de Informatiemaatschapij


Verslag van een informatief symposium, met twee lustrums als feestelijke aanleiding. Thema: hoe beschermen en waarderen we intellectueel eigendom in de huidige informatiemaatschappij? Het IT-notariaat biedt uitkomst, versterkt door de onafhankelijk informatica-deskundigen van de NVBI.

UTRECHT, 20171114 -- De Stichting IT-notaris bestaat in 2017 vijf jaar en de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) dertig jaar. Beide organisaties vierden dit met een symposium op dinsdag 7 november 2017 in de Jaarbeurs Utrecht. Thema van het symposium: ‘Rechtszekerheid in de Informatiemaatschappij; Waarderen en beschermen van intellectueel eigendom’. Een goedbezocht symposium dat veel nieuwe product-markt combinaties oplevert.

De urgentie van het thema

Het digitale tijdperk kent een hoge mate van abstractie: big data, software, internet of things, virtual reality, domotica en robotica. Deze digitale ontwikkelingen worden nog complexer door de daarmee samenhangende rechten, zoals het intellectueel eigendom. De digitale ontwikkelingen zijn zó abstract en gaan zó snel dat de rechtspositie van belanghebbenden bij deze digitale ontwikkelingen vaak niet duidelijk in beeld is, laat staan geborgd. Daarin kunnen de normen en richtlijnen van de IT-notaris (Norm software-escrow IT-notaris), de NVBI (Protocol Taxatie van software en Model Taxatierapport) en de NEN (NPR 5325) een belangrijke rol spelen.

Sprekers en onderwerpen

Hoe zorg je ervoor dat het intellectueel eigendom én de resultaten van een samenwerking bij de geëigende partijen blijven? Welke rol kunnen de IT-notaris en de Beëdigd Informaticadeskundige daar bij spelen? Deze en aanverwante vragen kwamen tijdens het symposium aan bod. De dagvoorzitter Jan Douwe Kroeske opende het symposium met praktijkvoorbeelden van intellectuele eigendomsrechten waar hij in zijn dagelijkse werkzaamheden mee te maken heeft. Mr. N. van Buitenen, notaris en bestuursvoorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) sprak in zijn inleiding over de digitalisering binnen het notariaat. Prof. dr. ir. J.C. Wortmann sprak over het beperken van risico’s van informatietechnologie en mr. dr. J.J. Dijkstra over het vastleggen en beschermen van intellectueel eigendom. Drs. Gert-Jan Jordaan RA ging in op het waarderen van immateriële vaste activa en de taxatie van software.

3 nieuwe normen en richtlijnen

Het symposium heeft verschillende nieuwe product-markt combinaties opgeleverd. Basis daarvoor zijn de drie nieuwe normen en richtlijnen die tijdens het evenement zijn gepresenteerd. Alle betrokkenen waren het er over eens dat binnen tien jaar onze kostbaarste bezittingen merken, domeinnamen, softwarecodes, databestanden en daaraan gerelateerde producten zijn. Om daar op een wijze mee om te gaan, die aan alle belanghebbenden recht doet, vergt naast specialisatie ook transparantie en wijd verspreide kennis over de beschikbare infrastructuur. Een belangrijke bijdrage aan die infrastructuur en transparantie kan geleverd worden door normen en richtlijnen. De bezoekers van het symposium waren representatief voor de vele nieuwe product-markt combinaties. Zo waren van de marktzijde diverse banken vertegenwoordigd (o.m. pandrecht op software), verzekeraars (cyber risk), investeerders (zekerheid auteursrecht en overdragen software) en vertegenwoordigers van veel brancheorganisaties zoals Smart Industry en overheden.


Deel: ' Verslag symposium Rechtszekerheid in de Informatiemaatschapij '
Lees ook