Nieuwsflits 03/99

Themabijeenkomst geïntegreerde indicatiestelling

Op 15 december jongstleden organiseerde het Trimbos-instituut samen met de Cliëntenbond in de GGZ, de LPR en de NPCF een themamiddag voor GGZ-cliënten over geïntegreerde regionale indicatiestelling. De middag was vooral bedoeld voor cliënten die actief betrokken zijn bij de invoering van de modelprocedure van het Indicatie Overleg GGZ (IOG). Aan de orde waren de kansen en bedreigingen die deze nieuwe procedure voor cliënten biedt. De animo voor deze dag was groot, de discussies waren levendig. Er is, zo bleek, een grote behoefte onder cliënten om te participeren in de voorbereiding van de modelprocedure. Zij kunnen daardoor de mogelijkheden voor vraaggestuurde zorg, die de nieuwe procedure biedt, optimaal helpen invoeren.

Bij de uitwisseling van ervaringen met de Regionale Indicatieoverleggen bleek echter ook dat de cliëntenparticipatie tot nu toe onvoldoende tot haar recht komt. Zorgkantoren zijn vaak nog traag bij het betrekken van cliënten in het overleg over de nieuwe procedure. Verder blijkt dat de ondersteuning voor cliënten te kort schiet. De drie landelijke organisaties hebben naar aanleiding van de bijeenkomst het IOG een brief gestuurd waarin gepleit werd voor een betere ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld voorlichting en scholing, faciliteiten voor onderlinge uitwisseling tussen regio's, inhoudelijke en secretariële ondersteuning en instrumenten om de kwaliteit van de indicatiestelling te toetsen vanuit het cliëntenperspectief.

Karel Geelen (030) 297 11 00

Nieuwsflits 03/99
03|99 Nummer 3, maart 1999

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction


Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Verslag themabijeenkomst over indicatiestelling in GGZ '
Lees ook