Impressies uit de ALV van 15 december 1999

30 december 1999

Mededelingen van het bestuur

* Minister Borst heeft zich in de Tweede Kamer en in de media uitgelaten over de invoering van een basisverzekering op termijn. Deze gedachte is over het algemeen positief ontvangen in het veld. Het onderwerp gaat binnenkort dus zeker spelen. De Orde moet zich daarop voorbereiden.

* Voormalig staatssecretaris Simons heeft ideeën gepresenteerd over een patiëntgebonden gezondheidsbudget dat door huisartsen beheerd zou moeten worden. De huisartsen zouden op basis van dat budget zorg moeten gaan inkopen voor individuele patiënten. Op die ideeën is in het veld - met name door huisartsen - minder positief gereageerd.
* In opdracht van ZN heeft voormalig minister Wijers - nu van de Boston Consulting Group - een rapport opgesteld over de geneesmiddelenvoorziening. Centraal in het rapport staan aanzetten om de marktwerking in de zorg te versterken.

* Het College voor de Zorgverzekeringen heeft inmiddels een modelovereenkomst voor de relatie ziekenhuis-ziekenfonds gepresenteerd. Dat was nodig omdat er geen uitkomst van overleg (UVO) kon worden afgesloten.

* Kahn heeft in MC zijn onderzoek gepubliceerd onder ziekenhuisdirecties en Raden van Bestuur, naar disfunctioneren van medisch specialisten in Nederland. De Orde heeft daarop een pittige reactie gegeven in MC.

Meerjarenafspraken Curatieve Somatische Zorg
Directeur Dillmann zegt toe dat over de kwaliteitsprojecten aparte informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten zullen worden georganiseerd. Het project 'Distrct op Orde' is begin november gestart met 4 proefregio's. Daarnaast heeft de Orde inmiddels ook gesprekken gevoerd met kandidaten voor de tweede fase, waaronder Alkmaar, Zwolle en Eindhoven.
Over de FTTO-plannen heeft het ministerie van VWS nog geen oordeel uitgesproken, mede vanwege de nieuwe rapporten rondom het geneesmiddelenbeleid.

Rondvraag

- Een van de aanwezigen waarschuwt de collega's dat bij een verkeerde verstrekking van een geneesmiddel door de ziekenhuisapotheek de aansprakelijkheid toch blijft liggen bij de medisch specialist, zo blijkt uit een recente uitspraak. Daar moet men goed op letten.
- Een van de andere aanwezigen vraagt zich af of voor de ziekenfondsdeclaraties een constructie te bedenken is waardoor de medisch specialist niet BTW-plichtig wordt. Het bestuur geeft aan, dat zowel de BTW-afdracht als de afkoop van het debiteurenrisico nog onderwerp van overleg met de fiscus zullen zijn.
- Er wordt gevraagd om bestuurlijke aandacht voor de AGIO-problematiek en dan met name de kosten daarvan. De directeur laat weten dat het onderwerp de aandacht van de Orde heeft; er is inmiddels een aparte werkgroep.

- Een andere vraag betreft de relatie Orde-LAD. Er is in het veld behoefte aan betere afstemming tussen Orde en LAD, met name waar het in de beeldvorming gaat over de verschillen en de overeenkomsten met de Kamers Dienstverband en Academische Specialisten. De voorzitter meldt dat daarover reeds gesprekken worden gevoerd met de LAD.
- Er wordt gewezen op de problematiek qua termijn van invoering van het geïntegreerd declareren. De voorzitter geeft aan dat het probleem in dat geval zit bij de medisch specialist èn bij het ziekenhuis, omdat het ziekenfonds de aparte rekeningen straks niet meer accepteert. Beide partijen hebben in dat geval een probleem, dus hebben ook beide partijen belang bij een spoedige oplossing van die problematiek.
Na deze laatste vraag dankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun inbreng en wenst iedereen een plezierige thuisreis.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Verslag van de algemene ledenvergadering Artsen Orde '
Lees ook