Ministerie van Buitenlandse Zaken

http:\www.minbuza.nl\content.asp?Key=421962


---

Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 15 oktober 2001 Auteur G.A. Beschoor Plug
Kenmerk DIE/530/01 Telefoon 070-3485819
Blad 1/7 Fax 070-3486381
Bijlage(n) Concept Raadsconclusies E-mail die@minbuza.nl Betreft Verslag Algemene Raad van 8 en 9 oktober 2001 Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij aan te bieden het verslag van de Algemene Raad van 8 en 9 oktober 2001.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Algemene Raad van 8 en 9 oktober 2001

Westelijke Balkan

Hoge Vertegenwoordiger Solana leidde dit agendapunt in met een verslag van het bezoek dat hij daags tevoren met Commissaris Patten aan Macedonië had gebracht. Hij wees er op dat de internationale gemeenschap de aandacht voor Macedonië en Kosovo niet mag verliezen, ondanks de grote aandacht die thans wordt besteed aan terrorismebestrijding. In Macedonië spelen drie problemen: de (snelheid van de) parlementaire behandeling van de grondwetswijzigingen van het Framework Agreement, de amnestiekwestie en de terugkeer van militaire politie-eenheden. Commissaris Patten gaf een toelichting op het besluit om de donorconferentie ten behoeve van Macedonië uit te stellen. Deze zal pas kunnen plaatsvinden als het Framework Agreement volledig is geïmplementeerd en er een overeenkomst tussen Macedonië en het IMF is gesloten. In het licht van de beperkte voortgang op het politieke spoor gaf de Raad een krachtig signaal af jegens Macedonië: de toenadering tot de Unie wordt in gevaar gebracht indien het Framework Agreement niet volledig wordt geïmplementeerd.

Ten aanzien van de ontwikkelingen in Kosovo schetste HV Solana een relatief positief beeld. Tot nu toe hebben zich circa 170.000 Serviërs geregistreerd voor de verkiezingen in november. Indien zij één lijst vormen, bestaat er een goede kans dat de Serviërs significante invloed in het parlement kunnen uitoefenen.

Speciaal Coördinator Hombach gaf in de Raad een presentatie over het Stabiliteitspact. Hij vroeg onder andere aandacht voor de regionale conferentie die eind deze maand in Boekarest zal plaatsvinden. Naar zijn mening gaat het hierbij om enerzijds het versterken van de regionale samenwerking en anderzijds het opnieuw definiëren van de ondersteuning door de internationale gemeenschap. Tijdens de Algemene Raad van 29 oktober zal nader worden gesproken over de relatie tussen het Stabiliteitspact en de verschillende andere instrumenten die de Unie ter beschikking staan.

EU-Afrika en Grote Meren regio

De Raad sprak kort over de inzet van de Unie bij de aanstaande Ministeriële Conferentie EU-Afrika (11 oktober), waarbij ook aandacht zal worden besteed aan het terrorismevraagstuk. Het Belgische voorzitterschap merkte op dat en marge van de EU-Afrika top zal kunnen worden gesproken met de vertegenwoordigers van Eritrea en Zimbabwe over de zorgwekkende situatie in deze twee landen (zie hieronder).

De Raad sprak kort over de Grote Meren regio en de noodzaak tot een goede afstemming van de verschillende instrumenten die de EU ter beschikking staan, met name als het gaat om de twee vredesprocessen in de regio (het Lusaka-proces en het Arusha-proces). Het voorzitterschap zal samen met HV Solana en Commissaris Patten medio oktober een bezoek brengen aan de regio. Zoals bekend kon een eerder gepland bezoek (eerst voorzien voor juli en vervolgens voor september 2001) helaas geen doorgang vinden.

Midden Oosten Vredesproces

In een verklaring heeft de Raad haar grote ongerustheid uitgesproken over de zich verslechterende situatie in het Midden Oosten. De Raad ondersteunt de dialoog tussen Peres en Arafat, die tot een duurzame politieke oplossing moet leiden. De Raad heeft de verklaring van president Bush over het Palestijnse recht op een eigen staat verwelkomd en nogmaals het belang benadrukt van een intensieve betrokkenheid van de VS bij het Midden Oosten en een nauwe samenwerking tussen de EU en de VS hierbij.

Turkije

Tijdens de lunch sprak de Raad over de relatie met Turkije, in het bijzonder over het EVDB, Cyprus, de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en de grondwetshervormingen die recentelijk door het Turkse parlement werden aangenomen. Ten aanzien van de hervormingen benadrukte de Raad het belang van een snelle en volledige implementatie hiervan. De Raad heeft niet de intentie over te gaan tot screening van het acquis in Turkije als voorbereiding op het openen van de toetredingsonderhandelingen.

Aanslagen VS (follow-up Europese Raad, terrorismebestrijding)

Kortheidshalve zij verwezen naar de brief van 9 oktober jl. (kenmerk DPZ-267/01) inzake de militaire acties van de VS en het VK, waarin reeds verslag is uitgebracht van de bespreking in de Raad op dit punt.

Wat betreft het tegengaan van de financiering van terrorisme herhaalde de Raad zijn vastbeslotenheid om maatregelen te nemen. Op dit gebied zal nauw worden samengewerkt met de VS. Het VN-sanctiecomité Taliban in New-York besloot op 8 oktober de 27 namen van personen en organisaties uit de 'executive order' van President Bush van 25 september toe te voegen aan de bestaande lijst van personen en organisaties verbonden met de Taliban waartegen de VN al eerder financiële sancties had uitgevaardigd. Dientengevolge zal de Commissie deze nieuwe namen toevoegen aan de sinds maart 2001 bestaande EU-sancties tegen de Taliban. De lijsten van deze EU-Verordening volgen namelijk automatisch de besluiten van het VN-sanctie comité Taliban in New-York.

Uitbreiding

De Raad nam kennis van de tussentijdse informatienotitie van de Commissie, en verzocht haar de opmerkingen van de verschillende lidstaten mee te nemen in de verdere voorbereidingen van het onderhandelingstraject.

Toekomst Europa

De wijze waarop het debat over de toekomst van de Europese Unie zal worden vervolgd, wordt steeds duidelijker. Zo bereikte de Raad onder meer overeenstemming over het volledig betrekken van de kandidaat-lidstaten bij de beraadslagingen in de conventie die de IGC van 2004 zal gaan voorbereiden. Slechts waar het gaat om het vaststellen van consensus binnen de conventie, zal aan de kandidaat-lidstaten niet dezelfde positie toevallen als aan de huidige lidstaten. De taak van de conventie zal zijn om opties te ontwikkelen, die vervolgens aan de IGC worden voorgelegd. Aan de conventie zullen - vergelijkbaar met de conventie die het Handvest grondrechten voorbereidde - vertegenwoordigers van de nationale regeringen, de nationale parlementen, het Europees Parlement en de Commissie deelnemen.

Ook de 'civiele samenleving' zal actief bij de voortgang van het debat worden betrokken door middel van een 'gestructureerd netwerk' met organisaties op Europees niveau. Over de precieze wijze waarop dit zal worden vorm gegeven, is nog geen besluit genomen.

Op basis van de in de Raad bereikte overeenstemming zal de informele Europese Raad van Gent zich nader beraden over de agenda en over de methode van voorbereiding van de IGC van 2004, ter voorbereiding van de Verklaring van Laken.

Opstelling jegens anti-globalisten

Dit agendapunt werd voor de vergadering door het voorzitterschap van de agenda afgevoerd. Het is niet duidelijk wanneer het opnieuw wordt geagendeerd.

Scheepsbouw Korea

Commissaris Lamy gaf een presentatie over de concept-verordening van de Commissie waarmee een defensief steunmechanisme in het leven wordt geroepen voor de Europese scheepsbouw, gekoppeld aan de indiening van een WTO-klacht tegen Korea. De Commissaris achtte een debat over de strategie van de Commissie thans zinvol, ook al zou deze Raad geen besluit kunnen nemen over het defensief steunmechanisme dat immers valt onder de bevoegdheid van de Industrieraad. Het steunmechanisme dient vooral om druk uit te oefenen op Korea om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Terwijl een aantal lidstaten hun steun uitsprak voor de strategie van Commissie, herhaalden andere, waaronder Nederland, het voorstel voor een steunmechanisme niet te kunnen steunen. Het Voorzitterschap concludeerde dat in Coreper hierover verder zal worden gesproken.

Basisnomen arbeid

Commissarissen Lamy en Diamantopoulou presenteerden de Commissiemededeling 'Bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering van de sociale governance in de context van de globalisering'. De Raad nam kennis van de mededeling en nodigde het Coreper uit nader onderzoek te verrichten.

WTO

Commissaris Lamy gaf een overzicht van de stand van zaken bij de voorbereidingen van de vierde ministeriële WTO conferentie volgende maand te Qatar, die de start moet geven voor een nieuwe brede handelsronde. De Raad sprak zijn steun uit voor de tot nu toe gevolgde aanpak van de Commissie en bevestigde dat de positie van de Unie zoals aangenomen door de Raad in 1999 vooralsnog geen aanpassing behoeft.

Staatssecretaris Ybema benadrukte in zijn interventie dat het juist onder de huidige omstandigheden essentieel is om van Doha een succes te maken. Cruciaal daarbij is het vertrouwen van de ontwikkelingslanden te winnen door ruimhartig tegemoet te komen aan hun implementatiewensen.

Tijdens de bijeenkomst van de Raad op 29 oktober zal wederom gesproken worden over de voorbereidingen van de vierde ministeriële WTO conferentie.

VN Mensenrechtencommissie

Op dit moment zijn er evenveel EU-kandidaten als beschikbare zetels voor de Westelijke Groep in de VN Mensenrechtencommissie. Aangezien de VS zoals bekend momenteel niet is vertegenwoordigd is deze Commissie, is besloten tot nader intern overleg over de EU-kandidaturen.

Birma

Door een onverwachte versnelling van de interne besluitvorming kon, in tegenstelling tot hetgeen ik heb opgemerkt tijdens het Algemeen Overleg met Uw Kamer op 4 oktober jl., al tijdens deze Raad het Gemeenschappelijk Standpunt Birma met een technische aanpassing worden verlengd. Deze aanpassing houdt in dat nu in het Gemeenschappelijk Standpunt is geëxpliciteerd dat - in overeenstemming met de uit het VN-verdrag voortvloeiende verplichtingen - lidstaten visa mogen verstrekken aan Birmezen die op de visabanlijst van de EU staan, voor deelname aan officiële VN-vergaderingen of VN-conferenties die plaatsvinden op het grondgebied van lidstaten van de Unie. Een dergelijk visum zal alleen voor de duur van de vergadering of conferentie geldig zijn.

Onder het agendapunt 'diversen' werden de volgende punten opgebracht:

Eritrea

De Raad sprak over de uitwijzing van de Italiaanse Ambassadeur na het uitvoeren van een EU-démarche waarin zorg was uitgesproken over Eritrees overheidsoptreden ten aanzien van de oppositie. In verband hiermee heeft de Raad besloten de Ambassadeurs uit Asmara terug te roepen voor overleg. Ik heb in dit verband aangegeven dat er duidelijke benchmarks zouden moeten komen voor de terugkeer van de Ambassadeurs.

Zimbabwe

De Raad sprak op initiatief van het VK kort over de situatie in Zimbabwe. Minister Straw gaf aan dat in zijn ogen bij de implementatie van het Abuja-akkoord niet echt vooruitgang is geboekt. De Unie zou nu moeten laten zien dat het haar ernst is. Ik ben collega Straw daarin bijgevallen en heb gesteld dat de procedures voor toepassing van artikel 96 van het Verdrag van Cotonou op korte termijn in gang zouden moeten worden gezet. Het voorzitterschap wilde op dit moment echter nog niet zo ver gaan, en werd daarin gesteund door Commissaris Patten. Wel stelde de laatste dat er een algemene 'understanding' was dat de weg van art. 96 zou worden bewandeld als de situatie niet binnen enkele weken verbetert. Tijdens de Algemene Raad van 29 oktober zal een diepgaander discussie plaatsvinden over de relatie met Zimbabwe, inclusief de toepassing van artikel 96 van het Verdrag van Cotonou.

Denemarken/EVDB

De Deense Minister van Buitenlandse Zaken Lykketoft legde een verklaring af over de wijze waarop Denemarken tijdens haar EU-Voorzitterschap (tweede helft 2002) zal omgaan met EVDB-onderwerpen in het licht van de bestaande opt-out. Denemarken ziet ervan af het voorzitterschap te bekleden voor wat betreft de onderwerpen die zijn uitzonderingspositie raken. In de praktijk betekent dit, dat het voorzitterschap bij de behandeling van onderwerpen met een defensie-karakter bij een andere lidstaat zal liggen. Dit geldt zowel voor het voorzitten van vergaderingen als voor het bewaken van de voortgang. Denemarken wil verder dat op een zo praktisch en flexibel mogelijke wijze wordt omgegaan met zijn speciale positie. Minister Lykketoft benadrukte dat de Deense opt-out op geen enkele wijze een obstakel vormt voor de verdere samenwerking op EVDB-gebied.

En marge van de Raad:

EER-Raad

En marge van de Raad kwam de EER-raad bijeen (met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). De EER-raad was grotendeels gewijd aan de strijd tegen het terrorisme. De EER-landen stelden zich bereid tot nauwere samenwerking met de EU onder andere op het gebied van Schengen en Europol. Liechtenstein meldde reeds maatregelen te hebben genomen bij de bestrijding van de financiering van het terrorisme. Noorwegen en IJsland gaven aan nauw betrokken te willen worden bij de ontwikkeling van een Europees arrestatiebevel.

Associatieraad met Marokko

En marge van de Algemene Raad kwam de tweede jaarlijkse Associatieraad met Marokko bijeen. Tijdens de lunch is gesproken over de mensenrechtensituatie in Marokko, de Westelijke Sahara, de situatie in het Midden Oosten in het licht van de aanslagen in de Verenigde Staten en over terrorismebestrijding. Tijdens de plenaire vergadering is onder meer de situatie in Afghanistan aan de orde geweest, waarbij Marokko heeft opgeroepen tot matiging in de reactie van de VS en het VK. Marokko heeft gevraagd om verdere ondersteuning bij het tegengaan van illegale emigratie naar de EU en het bewaken van de eigen grenzen. Verder zijn de gebruikelijke economische onderwerpen de revue gepasseerd, en is gesproken over het hulpprogramma van de Commissie in Marokko onder het MEDA-programma.

Kenmerk

Deel: ' Verslag van de Algemene Raad voor europese zaken '
Lees ook