Gemeente Stede Broec

19-3-2003
DE B&W-VERGADERING VAN 11 MAART 2003

Verslag van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 11maart 2003

Aanwezig:
de heer J.W. Haanstra, burgemeester;
de heer W. A. de Weijer, secretaris;
de heer Z.H. Bruijn, de heer H. Flierman en mevrouw E. Winter-van Kampen, wethouders;
de heer A.H.C. Arts, loco-secretaris.

1. Notulen van de vergadering van 4 en 5 maart 2003 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Naar aanleiding van de notulen
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Rondvraag
Wethouder Bruijn: De notaris heeft voorgesteld geen hypotheek op naam van de maatschap te stellen maar 10 individuele hypotheekregelingen met de fysiotherapeuten in Rigtershof aan te gaan. De secretaris zal overleggen met de notaris over 'het hoe en waarom'. Vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat een maatschap geen rechtspersoon is.

Wethouder Flierman: Hij heeft het geheel verbouwde pand van het leger des Heils bezocht. Hij was onder de indruk.

Secretaris: Vrijdagmiddag had hij een overleg met de burgemeester over de verwikkelingen rond de stemming over de uitbetaling van 3x ? 1.500,-- aan drie organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. De burgemeester heeft toen besloten vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid die bedragen alsnog over te maken en de coalitievorming op dit punt niet te belasten.

Aan de hand van een eigendomstekening wordt gesproken over toekomstige ontwikkelingen in Stede Broec. Aan de heer Admiraal wordt ruim baan geven de ontwikkelingen inzake het onroerend goed te volgen. Het college biedt ruimte voor strategische aankopen.

Burgemeester: In overleg met de portefeuillehouder zullen de heren Lucas en Van Dijk (ambtenaren van de provincie, belast met Ruimtelijke ordening) een gesprek op het gemeentehuis hebben over de voortgang van Noordertogt in relatie met de wijziging van het bestemmingsplan Industrieweg. Vanwege zijn contacten met de gedeputeerde zal hij mogelijke knelpunten vernemen die zonodig in een bestuurlijk aan te gaan gesprek uit de weg geruimd zouden kunnen worden.

4. Ontwikkelingen binnen de Brandraad
De burgemeester zal morgenavond een gesprek hebben met de leden van de Brandraad, buiten aanwezigheid van het presidium.

N.B. Naar aanleiding van dat gesprek is aangedrongen op een bespreking ter voorkoming van voorstellen met een te finale besluitvorming, te beleggen tussen de volledige Brandraad en de burgemeester. De burgemeester is uiteraard ter beschikking.

5. Stand van zaken gemeentelijke herindeling
Dinsdag zal de stuurgroep voor de laatste keer bijeen komen. Nu het boek herindeling kan worden gesloten zullen bestuur, managementteam en organisatie het kompas weer naar de toekomst moeten uitzetten. Het formuleren van lange- termijn doelen, een kritische kijk naar de kwetsbaarheid van de organisatie, het toekomstperspectief van het personeel zijn zaken die met het nieuwe bestuur aan de orde zullen moeten komen. Otterloo III dient voorbereid te worden.

Het is ook de vraag hoe lang de waarnemend burgemeester nog mag blijven zitten. In ieder geval komt er een brief van de Commissaris van de Koningin waarbij de raad gevraagd wordt voor een bepaalde datum aan te geven of het proces van herindeling van de baan is. Daarna zal hij de procedure tot invulling van de vacature burgemeester aanvangen. Overigens heeft de burgemeester vrijdagmorgen een onderhoud op eigen verzoek met de Commissaris.

6. Parkeerplaatsen Nicolaas Verpleeghuis nr. 0302271

Het college stemt in met de gevonden oplossingen en het aantal parkeerplaatsen.

7. Mandaatbesluit burgemeesters
De burgemeester besluit de aanwijzing van toezichthouders prostitutie te mandateren aan de korpschef.

8. Afblazen fusie peuterspeelzalen nr. 0302515

De secretaris zal de wethouder bij de komende gesprekken met het bestuur van de Drie Turven en het bestuur van de nieuwe Stichting ondersteuning geven.

Die gesprekken zullen de volgende inhoud hebben:

a. De fusie kan doorgaan exclusief de Drie Turven; b. Wil het nieuwe gefuseerde bestuur zowel de kinderen van de Drie Turven als het personeel overnemen tegen de voorwaarden zoals die gesteld zijn door het nieuwe bestuur;
c. De geldkraan richting Drie Turven gaat dicht.

PARAAFSTUKKEN B&W 11 maart 2003

Deel: ' Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders Stede Broec '
Lees ook