Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D.22 AUGUSTUS 2001 Aanwezig: voorzitter
Wnd. secretaris:
leden:

De heer drs. S.P.M. de Vreeze
De heer H. de Vries
De heer drs. J.S. Tesselaar (E.B.)
De heer J. Hekkert (VVD)
De heer D. van Pijkeren (RPF/SGP)
De heer J. Lok (VL/GL)
De heer K. Koeman (PvdA)
De heer J. van der Werf (CDA)
De heer H. Boland(D66)
Afwezig: De heer G. van Dijk
Mevrouw J. Leek-de Boer (CDA)
Insprekers: Geen
AGENDA NR. ONDERWERP


1.
Spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruikgemaakt.


2.
Aantekeningen van de vergadering van 20 juni 2001.

De aantekeningen worden zonder opmerkingen vastgesteld.


3
. Ingekomen stukken en mededelingen

inventarisatie kosten politie bij thuiswedstrijden van AZ. De commissie neemt kennis van de inventarisatie maar wenst nadere informatie omtrent de consequenties voor Enkhuizen. Door de inzet van politie en ME tijdens wedstrijden van AZ, zal de inzet van de politie in Enkhuizen te kort schieten en huurt de gemeente Enkhuizen bijvoorbeeld een bewakingsdienst in. De voorzitter zegt toe dit in het komende driehoeksoverleg aan de orde te stellen. De commissie wordt nader geïnformeerd.
Brief d.d. 27 juni 2001, Westenberg, Heijnen & Maruanaya. De brief is in de raadsvergadering voldoende besproken en wordt derhalve thans voor kennisgeving aangenomen. De procedure bij de ambtenarenrechter wordt afgewacht.
Evaluatieverslag Volendam geneeskundige hulpverlening. De heer De Vries ligt het evaluatieverslag enigszins toe. Vooralsnog wordt het verslag voor kennisgeving aangenomen. Een vertegenwoordiger van het Bureau SMH/GHOR Noord-Holland Noord komt in de vergadering
d.d. 17 oktober a.s. van de raadscommissie het verslag toelichten. In dezelfde vergadering zal de commissie ook een toelichting krijgen omtrent de stand van zaken aangaande calamiteiten- en rampenbestrijding in Enkhuizen.


4
Arbo-maatregelen n.a.v. de NEO

De commissie kent enkele opmerkingen/vragen en wenst hierover voor de betreffende raadsvergadering duidelijkheid: op welke wijze is de afweging tot standgekomen, wat is de geschatte periode (2e alinea voorstel), de evacuatiestoelen kunnen veel goedkoper worden aangeschaft (contact opnemen met dhr. Franx van Enkhuizer Belang), in het voorstel lijkt expliciet te staan vermeld dat per medewerker een aangepaste stoel wordt aangeschaft (het betreft echter alleen specifieke situaties), waar heeft de ondernemingsraad mee ingestemd, in het besluit staat vermeld dat aanschaf plaatsvindt op basis van fysieke eigenschappen (opgemerkt wordt dat dit niet doorslaggevend mag zijn, de gemeentelijke organisatie heeft soms ook te maken met verloop).

De voorzitter zegt toe dat de informatie deze of volgende week naar de raads- en commissieleden wordt toegezonden.

4

Rondvraag.

a. herindeling:

De heer Tesselaar deelt mee dat hij in de krant heeft gelezen dat de provincie bij haar besluit blijft aangaande de herindeling. Spreker vraagt of er nog meer informatie is en hoe de stand van zaken is aangaande het onderzoek van het bureau Twijnstra & Gudde. De voorzitter antwoordt dat het college van b. en w. een vertegenwoordiging van het betreffende bureau heeft ontvangen en de eerste resultaten van het onderzoek en de visie van het bureau met betrekking tot de bestuurlijke organisatie zijn gepresenteerd. Tussen nu en de hoorzitting d.d. 20 september a.s. wordt met het college, de raad en het bureau een werkconferentie gehouden ter voorbereiding van de zitting. Eén dezer dagen wordt u nader geïnformeerd.
b.Waaggebouw:

De heer Boland deelt mee dat hij heeft vernomen dat de onderhandelingen met de huidige exploitant van het Waaggebouw uiterst moeizaam verlopen. Spreker vraagt in de eerstvolgende vergadering de commissie duidelijkheid te verschaffen omtrent het één en ander.
De voorzitter zegt toe dat de heer Chattellon zal worden verzocht dit voor zijn rekening te nemen.
Omdat het beleid van Monumentenzorg in deze in vergelijking met panden in bijvoorbeeld Hoorn en Leiden niet altijd het zelfde is, oppert de commissie het idee om een vertegenwoordiger van Monumentenzorg eens een toelichting te laten geven omtrent het beleid. Afgesproken wordt, dat eerst de toelichting van de heer Chattellon wordt afgewacht en daarna wordt bezien of Monumentenzorg wordt uitgenodigd.


5
Sluiting om 21.00 uur

Volgende vergadering: 19 september 2001.

H. de Vries, wnd-secretaris

Deel: ' Verslag vergadering commissie bestuurlijke zaken Enkhuizen '
Lees ook