Raad van de Europese Unie

Charte des droits fondamentaux : 3e réunion plénière de la Convention Press Release: Brussels (21-03-2000) - Press: 76 - Nr: 7095/00

Brussel,

21 maart 2000


7095/00 (Presse 76)

(OR. fr)

Derde plenaire vergadering van de Conventie

die belast is met de opstelling van een ontwerp-handvest van de grondrechten

van de Europese Unie

(Brussel, 20 en 21 maart 2000)


1. In de derde plenaire vergadering heeft de Conventie, onder voorzitterschap van de heren MENDES de VIGO en Gunnard JANSONN, een tweede lezing gewijd aan bepaalde burgerrechten en politieke rechten, zoals ze door het presidium opnieuw waren geformuleerd, om rekening te houden met de besprekingen in de informele vergaderingen. In deze plenaire vergadering konden de eerste vijftien artikelen van deze categorie van rechten worden doorgenomen. De besprekingen werden gehouden op basis van document CHARTE 4149/00 CONVENT 13 en het overzicht van de schriftelijke voorstellen voor amendementen die aan het secretariaat van de Conventie waren toegezonden.
2. In deze vergadering heeft het voorzitterschap aangekondigd dat de leden van de Conventie op 22 maart langs elektronische weg een nieuw document zullen ontvangen met voorstellen voor artikelen betreffende de rechten van de burger. Dat document zal een eerste maal worden besproken in de volgende vergadering van de Conventie, in werkgroepsamenstelling, op 27 en 28 maart 2000.
3. Tijdens die vergadering zal, afgezien van die eerste bespreking, de behandeling van de artikelen 13 tot en met 19 worden hervat (zie document CHARTE 4137/00 CONVENT 8), waarmee de eerste lezing van alle burgerlijke en politieke rechten dan zal worden afgerond. Om de Conventie voldoende tijd te geven alle agendapunten te behandelen, werd besloten de besprekingen voort te zetten in de namiddag van 28 maart, vanaf 14.15u.
4. De heer MENDES de VIGO signaleerde bij de aanvang van de vergadering een belangrijk element in het tijdschema van de werkzaamheden van de Conventie, zulks naar aanleiding van de ontmoeting tussen de leden van het presidium en de Franse minister van Europese zaken, op 7 maart in Parijs. Gesteld werd namelijk dat, met het oog op het toekomstige voorzitterschap van de Unie, de besprekingen vóór de informele Europese Raad van Biarritz moeten zijn afgerond. Dit feit in combinatie met de Europese Raad onder Portugees voorzitterschap in juni 2000, tijdens welke een eerste voorontwerp voor een volledige tekst zal worden voorgesteld, brengt de Conventie ertoe zich strikt aan haar voorlopig tijdschema te houden.

5. Aan het slot van de vergadering kwam de Conventie overeen een volgende plenaire vergadering te houden op 5 en 6 juni 2000.

Deel: ' Verslag vergadering ontwerp-handvest grondrechten EU '
Lees ook