2240. Raad - LANDBOUW

Press Release: Brussels (24-01-2000) - Press: 13 - Nr: 5559/00

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2240e zitting van de Raad


- LANDBOUW -

Brussel, 24 januari 2000

PRESENTATIE VAN HET PROGRAMMA VAN HET PORTUGESE VOORZITTERSCHAP

De heer Luís CAPOULAS SANTOS, voorzitter van de Raad Landbouw, legde de voornaamste prioriteiten van het Portugese voorzitterschap voor het komende halfjaar voor.

Deze prioriteiten hebben in eerste instantie betrekking op het landbouwhoofdstuk van het dossier voedselveiligheid, op basis van het witboek van de Commissie. Het zal vooral zaak zijn het vertrouwen van de consumenten in de voedingsproducten van de Gemeenschap te versterken door specifieke kwaliteits- en veiligheidsnormen aan te nemen.

Het Portugese voorzitterschap heeft ook het voornemen om, in samenwerking met het Europees Parlement, verder te onderhandelen over de voorstellen voor etikettering van producten op basis van rundvlees, om te komen tot een systeem van verplichte etikettering voor 1 september 2000.

Tijdens het Portugese voorzitterschap zal de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden voortgezet door de gemeenschappelijke marktordeningen aan te passen. Het voorzitterschap wenst te onderhandelen over de hervormingen van de gemeenschappelijke marktordeningen in de sectoren bananen, vlas en hennep en over de toekomstige voorstellen voor hervorming van de GMO's rijst, groenten en fruit, suiker en het prijzenpakket 2000/01.

Het voorzitterschap wenst de acties voort te zetten van de bosbouwstrategie voor de Europese Unie, die erop gericht is de sector te ontwikkelen, een duurzaam bosbeheer aan te moedigen en te zorgen voor een grotere harmonisatie van de standpunten van de Europese Unie en haar lidstaten in het kader van de internationale dialoog over de bossen.

ETIKETTERING RUNDVLEES

De Raad bevestigde dat hij belang hecht aan de snelle invoering van een systeem van verplichte etikettering van rundvlees en wenste dat alles in het werk wordt gesteld om, in samenwerking met het Europees Parlement, voor 1 september 2000 tot een besluit te komen.

In die geest hield hij een oriënterend debat over twee vragen die hem door het voorzitterschap werden voorgelegd en die de twee sleutelaspecten van de toekomstige regeling dekken: welke verplichte meldingen moeten als essentieel worden beschouwd om de traceerbaarheid van het vlees te garanderen en welke omstandigheden zijn van essentieel belang om de oorsprong van het vlees te bepalen en hoe moet die oorsprong worden vermeld?

Wat de essentiële vermeldingen betreft om de traceerbaarheid te garanderen, is er een tendens voor de verplichte vermelding van het identificatienummer van het dier (dieren) en van het erkenningsnummer van het slachthuis.

Wat betreft de informatie over de oorsprong (geboorte, vetmesting, slachting en uitbening), vindt een meerderheid de vermelding van de plaats waar het dier is uitgebeend niet van essentieel belang.

Een groot aantal lidstaten wenste bovendien een zo objectief mogelijke informatie voor de consument en wilde daarom dat de lidstaat vermeld wordt.

De Raad verzocht het Speciaal Comité Landbouw de bespreking van het voorstel van de Commissie actief voort te zetten, met inachtneming van de richtsnoeren die uit het debat naar voren zijn gekomen, en zo spoedig mogelijk verslag bij hem uit te brengen.

Er zij gememoreerd dat de Raad, ingevolge de crisis van de gekkekoeienziekte, op 21 april 1997 Verordening nr. 820/97 heeft aangenomen tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten. Het gaat hoofdzakelijk om een vrijwillig etiketteringssysteem.

Artikel 19 van die verordening bepaalt uitdrukkelijk dat met ingang van 1 januari 2000 in alle lidstaten een verplicht etiketteringssysteem voor rundvlees moet worden ingesteld. Vóór die datum dient de Raad de algemene regels van een dergelijk etiketteringssysteem vast te stellen.

Aangezien in sommige lidstaten nog niet is voldaan aan de materiële voorwaarden voor de invoering van een verplicht etiketteringssysteem met ingang van 1 januari 2000, diende de Commissie in oktober 1999 twee voorstellen bij de Raad in:

a) het eerste voorstel was erop gericht de toepassing van een facultatief systeem te verlengen om over de nodige tijd te beschikken om het verplichte systeem uit te werken. In december 1999 besloot de Raad, met inachtneming van het standpunt van het Europees Parlement, dat deze verlenging zou lopen tot 1 september 2000;
b) het tweede voorstel, dat over de grond van de zaak handelt, heeft tot doel een transparant verplicht etiketteringssysteem in twee fasen op te zetten: de eerste fase, die één maand na de aanneming van de verordening in werking zou treden, is erop gericht de consument voor te lichten over de beschikbare informatie over de plaats waar de dieren geslacht en uitgebeend worden; met ingang van 1 januari 2003 (tweede fase) zou de etikettering met betrekking tot rundvlees bovendien moeten bestaan uit informatie over de plaats waar het dier geboren en gefokt is. INTERGOUVERNEMENTEEL BOSSENFORUM

Het voorzitterschap vestigde de aandacht van de Raad op het belang van de onderhandelingen die van 31 januari tot 11 februari 2000 in New York worden gehouden in het kader van de vierde zitting van het Intergouvernementeel Forum inzake bossen. Het moedigde alle lidstaten en de Commissie ertoe aan hier actief aan deel te nemen, op basis van de reeds opgestelde gemeenschappelijke standpunten van de Europese Unie die later in de loop van de zitting zullen worden bijgewerkt door coördinatie ter plaatse, met het oog op de onderhandelingen over een doeltreffend instrument of akkoord ter bevordering van het beheer, het behoud en de ontwikkeling van elke soort van bossen.

WITBOEK OVER DE VOEDSELVEILIGHEID

De Raad luisterde naar een presentatie door Commissielid BYRNE van het Witboek over voedselveiligheid en hield een eerste gedachtewisseling, waarin de verschillende ministers hun eerste opmerkingen konden maken.

Na het debat constateerde de voorzitter dat de delegaties zeer positief staan tegenover de geïntegreerde aanpak van de Commissie en tegenover het voorstel om een Europese voedselautoriteit in te stellen.

De Raad nam kennis van de door het voorzitterschap overwogen regelingen voor de bespreking van dit Witboek in de verschillende samenstellingen van de Raad (Landbouw, Interne markt, Volksgezondheid en Consumentenbescherming). Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers wordt opgedragen de voorbereiding te leiden door voor de nodige samenhang te zorgen. Op basis van deze werkzaamheden zal het voorzitterschap een verslag opstellen dat aan de Europese Raad van Feira zal worden voorgelegd, zoals is bepaald in de conclusies van de Europese Raad van Helsinki.

Het op 12 januari 2000 door de Commissie aangenomen Witboek over voedselveiligheid gaat uit van het leidend beginsel dat voor het voedselveiligheidsbeleid een alomvattende, geïntegreerde aanpak moet worden gevolgd.

Dit Witboek voorziet in:

- de oprichting van een Europese voedselautoriteit, dat gebaseerd is op de beginselen van het hoogste niveau van onafhankelijkheid, wetenschappelijke kwaliteit en transparantie; - een actieplan met ongeveer 80 wetgevingsbesluiten die erop gericht zijn de voor alle aspecten van de voedselproductie "van boer tot bord" geldende gemeenschapswetgeving te verbeteren en coherent te maken;
- de herziening en verbetering van de verschillende bepalingen inzake controle op de uitvoering van de gemeenschapswetgeving; - bepalingen inzake voorlichting van de consument (door etikettering van de producten) en bevordering van de dialoog met de consument;
- het in aanmerking nemen van de internationale dimensie van het probleem van de voedselveiligheid (met name in het kader van de toekomstige onderhandelingen van de WTO).

De Commissie wenst over dit Witboek zo snel mogelijk de reacties van alle betrokken partijen te ontvangen (met name de Raad en het Europees Parlement) om haar programma van wetgevende maatregelen beter te kunnen omschrijven en de formele voorstellen te kunnen voorbereiden en af te kunnen ronden.

VETERINAIRRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN OP HET GEBIED VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER

De Raad nam met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, waarbij de Duitse, de Oostenrijkse en de Nederlandse delegatie tegen stemden, het gemeenschappelijk standpunt en de motivering aan met betrekking tot een wijziging van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens.

De huidige richtlijn voorziet met name in de totstandbrenging van geautomatiseerde gegevensbestanden waardoor informatie over runderen en varkens en hun verplaatsingen kan worden verkregen. Het ontwerp van gemeenschappelijk standpunt bepaalt dat de Commissie zal zorgen voor de aanneming van toepassingsmaatregelen om het operationele karakter van het gegevensbestand voor varkens te garanderen. Bovendien is bepaald dat deze gegevensbestanden volgens een over drie jaar verspreid tijdschema in werking zullen treden: met ingang van 31.12.2000 voor het register van de bedrijven, met ingang van 31.12.2001 voor de bewegingen van dieren vanuit het bedrijf waar zij geboren zijn, en met ingang van 31.12.2002 voor de bewegingen van dieren vanuit alle andere bedrijven.

ZONDER DEBAT AANGENOMEN PUNTEN

(Besluiten die vergezeld gaan van verklaringen die de Raad voor het publiek beschikbaar heeft gesteld, zijn aangegeven met een asterisk; deze verklaringen zijn verkrijgbaar bij de Persdienst.)

LANDBOUW

Landbouwstatistieken

De Raad nam een gemeenschappelijk standpunt en een motivering aan met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en van de Raad inzake de toepassing van area frame sampling en teledetectie voor landbouwstatistieken voor de periode 1999-2003.

Dit voorstel voor een besluit is gericht op de reorganisatie en de voortzetting, voor de periode 1999-2003, van de acties waarbij gebruik gemaakt wordt van area frame sampling en teledetectie. De drie hoofdpunten van de reorganisatie van de activiteiten zijn:

- invoering op Europees niveau van een systeem van terreinonderzoeken (area frame sampling) van het type dat reeds is uitgevoerd in het kader van het MARS-project (gebiedsgewijs onderzoek van een representatieve steekproef);
- overgang van de experimentele fase naar de operationele fase voor het agrometeorologisch systeem;
- voorlopige opschorting van de activiteiten van oppervlakteraming via teledetectie, omdat er onderzoek gaande is naar alternatieve methoden. Een hervatting van deze activiteit kan evenwel worden overwogen zonder voorafgaande wijziging van het onderhavige voorstel.

Hop

De Raad nam een wijziging van Richtlijn (EEG) nr. 1696/71 aan houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop. Deze wijziging is er met name op gericht om in de basisverordening de bepaling te schrappen betreffende de jaarlijkse overlegging van een verslag door de Commissie, en te bepalen dat aan het einde van elke periode van vijf jaar een verslag wordt voorgelegd, aangezien de termijn voor de vaststelling van de steun verhoogd is van 1 tot 5 jaar.

VISSERIJ

Overeenkomst met São Tomé en Principe

De Raad nam het besluit aan betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische Republiek São Tomé en Principe inzake de visserij voor de kust van São Tomé en Principe, voor de periode van 1 juni 1999 tot en met 31 mei 2002.

De vismogelijkheden worden volgens de volgende verdeelsleutel over de lidstaten verdeeld:

- vriesvaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: Frankrijk 18, Spanje 18;

- vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel: Frankrijk 7;

- vaartuigen voor de visserij met de drijflijn: Spanje 28, Portugal 5.

De financiële tegenprestatie wordt vastgesteld op EUR 318.750 per jaar. De Gemeenschap neemt bovendien deel aan de financiering van de volgende acties voor een bedrag van EUR 956.250, volgens de onderstaande verdeelsleutel:

- wetenschappelijke en technische programma's ter verbetering van de kennis van de visbestanden in en van de biologische kennis van de visserijzone van São Tomé en Príncipe: EUR 286.875, - versterking van het systeem voor toezicht, inspectie en controle van de visserijzones: EUR 286.875,
- institutionele ondersteuning van de bevoegde visserijadministratie: EUR 114.750,
- studiebeurzen en praktijkonderwijs in de verschillende takken van wetenschap, techniek en economie met betrekking tot de visserij; bijdragen van São Tomé en Príncipe aan internationale visserijorganisaties en deelneming van afgevaardigden van São Tomé en Príncipe aan internationale bijeenkomsten op het gebied van de visserij: EUR 191.250,

- steun voor de ambachtelijke visserij: EUR 76.500.

ENERGIE

SAVE II en ALTENER II*

Ingevolge het in het kader van het bemiddelingscomité tussen het Europees Parlement en de Raad van 9 december j.l. bereikte akkoord, nam de Raad twee beschikkingen aan betreffende

- een meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie (SAVE) 1998-2002, en
- een meerjarenprogramma ter bevordering van duurzame energiebronnen (ALTENER) 1998-2002.

De samenvatting van deze programma's staat in de mededelingen aan de pers nr. 13849/99 (Presse 404) van 9 december 1999 en nr. 12742/98 (Presse 380 - G) van 13 november 1998.

ONDERZOEK

Aanvullend onderzoekprogramma voor Petten

De Raad nam de beschikking aan met betrekking tot een nieuw aanvullend onderzoekprogramma (voor de periode 2000-2003) dat zal worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor Euratom, met betrekking tot de hogefluxreactor van Petten.

INTERNE MARKT

Harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende geluidsemissies

De Raad stelde zijn gemeenschappelijk standpunt vast met het oog op de aanneming van de richtlijn inzake de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis.

De huidige communautaire wetgeving betreffende deze geluidsemissies bestaat uit negen richtlijnen; dit gemeenschappelijk standpunt is erop gericht deze wetgeving te vereenvoudigen en een kader te creëren betreffende de verlaging van de geluidsemissies door dit materieel.

ARBEID EN SOCIALE ZAKEN

Instelling van het comité voor de werkgelegenheid*

Ingevolge het in de zitting van de Raad Arbeid en Sociale Zaken van 29 november 1999 bereikte politiek akkoord, nam de Raad formeel het besluit aan tot instelling van het comité voor de werkgelegenheid. Er zij gememoreerd dat het comité voor de werkgelegenheid werd ingevoerd door het Verdrag van Amsterdam en in de plaats komt van het comité voor de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt (zie bijzonderheden in de mededeling voor de pers, doc. 13457/99 Presse 382 van 29 november 1999).

CULTUUR EN AUDIOVISUELE MIDDELEN

"CULTUUR 2000"-programma*

Ingevolge het tussen het Parlement en de Raad in het bemiddelingscomité tijdens zijn vergadering van 9 december 1999 bereikt akkoord, nam de Raad formeel het besluit aan tot instelling van het "CULTUUR 2000"-programma. Dit nieuwe programma is erop gericht de doeltreffendheid van culturele samenwerkingsacties te rationaliseren en te vergroten in het kader van één enkel programma, dat in de plaats komt van de drie bestaande cultuurprogramma's KALEIDOSCOOP (artistieke en culturele activiteiten), ARIANE (boeken) en RAPHAEL (cultureel erfgoed). De totale begroting bedraagt 167 miljoen euro voor een periode van vijf jaar (van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2004). Zie ook mededeling aan de pers, document 13850/99 (Presse 405) van 9 december 1999.

MILIEU

Verdrag van Barcelona

De Raad nam de aanbeveling voor een besluit aan betreffende de deelneming van de Europese Gemeenschappen aan de onderhandelingen over de wijziging van het protocol bij het Verdrag van Barcelona betreffende de samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Middellandse Zee door olie en andere schadelijke stoffen.

Footnotes:

nl/agricult/05559.nl0.html Top of page

Deel: ' Verslag zitting Landbouwraad EU '
Lees ook