Tweede Kamer der Staten Generaal


26851000.034 verslagen cie verzoekschriften adres a.e. horstmans numan sdorp

Gemaakt: 17-2-2000 tijd: 13:40

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2

Vergaderjaar 1999-2000


26 851 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Nr. 34

VERSLAG OVER HET ADRES Deze adressen en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op de griffie van de commissie voor de Verzoekschriften, Lange Poten 4, ter inzage van de leden. VAN A.E. HORSTMANS TE NUMANSDORP BETREFFENDE KLACHTEN OVER DE BELASTINGDIENST

Vastgesteld 10 februari 2000

De commissie De commissie bestaat uit de leden: Van den Berg (SGP), Apostolou (PvdA) (voorzitter), Oedayraj Singh Varma (GroenLinks), Giskes (D66), Pastoors (VVD), De Haan (CDA), Van Wijmen (CDA) , Duijkers (PvdA), Remak (VVD) en de plaatsvervangende leden De Wit (SP), Van der Hoek (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Ter Veer (D66), Niederer (VVD), Stroeken (CDA), Mosterd (CDA), Van Heemst (PvdA) en Van den Doel (VVD)., gelet op de door de staatssecretaris van Financiën verstrekte inlichtingen,

overwegende,

dat adressant zich erover beklaagt dat de Belastingdienst niet bereid zou zijn mee te werken aan een adequate oplossing voor zijn financiële problemen en dat de staatssecretaris zijn klachten niet goed heeft behandeld,

dat adressant zijn economische activiteiten heeft ondergebracht bij diverse rechtspersonen, die grote belastingschulden hebben opgebouwd en die ten dele inmiddels failliet verklaard zijn terwijl executoriaal beslag is gelegd bij de overige rechtspersonen en dat de Belastingdienst heeft vastgesteld dat de ondernemingen een fiscale eenheid vormen,

dat adressant terzake tal van gerechtelijke procedures voert en heeft gevoerd,

dat de Kamer geen taak heeft in aangelegenheden die aan de rechter zijn of konden worden voorgelegd,

dat van de zijde van de staatssecretaris is getracht in overleg met adressant te komen tot een regeling voor de belastingschulden, onder voorwaarde dat adressant en zijn ondernemingen in overeenstemming met de geldende regelgeving ondertussen nieuw opkomende belastingschulden zouden voldoen,

dat adressant desondanks meedeelt geen enkele aangifte meer te zullen doen of betaling te zullen verrichten tot er een oplossing is gevonden voor de gerezen problemen,

dat de staatssecretaris in die omstandigheden het aanbod om een onafhankelijk bemiddelaar aan te stellen heeft ingetrokken en dat de invordering met alle wettelijke middelen is voortgezet,

dat de behandeling van de klachten van adressant, anders dan hij veronderstelt, wel degelijk is geschied met persoonlijke betrokkenheid van de staatssecretaris;

van oordeel,

dat niet is gebleken dat ten aanzien van adressant een verkeerd fiscaal beleid is gevoerd,

stelt de Kamer voor ten aanzien van dit adres over te gaan tot de orde van de dag.

De voorzitter van de commissie,

Apostolou

De griffier van de commissie,

Hubert


1

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften '
Lees ook