AEGON

846649

PERSBERICHT

VERSNELDE GROEI NETTOWINST IN TWEEDE KWARTAAL, STIJGING met 24% tot EUR 626 MILJOEN

VERWACHTING NETTOWINST EN WINST PER AANDEEL VOOR HET HELE JAAR 2001 VERHOOGD NAAR TUSSEN DE 12% EN 17%

Winstverwachting 2001 verhoogd
Gebaseerd op de uitstekende prestaties in onze belangrijkste markten heeft AEGON de winstverwachting voor het hele jaar 2001 naar boven bijgesteld. Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden en grote bewegingen in de financiële markten en inclusief het effect van de overname van de Direct Marketing Services bedrijven van J.C. Penney in de Verenigde Staten, verwachten wij in 2001 een stijging van de nettowinst en van de winst per aandeel tussen de 12% en 17% (voorheen tussen de 10% en 15%).

Belangrijkste punten eerste zes maanden 2001

· De verkopen van een groot aantal producten in AEGON's belangrijkste markten blijven toenemen, waarbij in het tweede kwartaal de totale gestandaardiseerde nieuwe levenproductie steeg met 16% tot EUR 771 miljoen en de totale brutostortingen toenamen met 21% tot EUR 7.662 miljoen.
· De nettowinst in AEGON's belangrijkste landen units Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, nam in lokale valuta toe met respectievelijk 17%, 12% en 11%. In totaal steeg de brutomarge met 13%, terwijl provisies en kosten toenamen met 10%. De autonome toename van de brutowinst in de eerste zes maanden in alle grote business units was 10% of meer.
· De toename met 15% van de nettowinst werd positief beïnvloed door wisselkoersbewegingen (4%) en andere effecten en activiteiten (3%).
· Dankzij het brede productassortiment kon AEGON uitstekend inspelen op de veranderende behoefte van klanten. In de VS bleef de verkoop van producten gebaseerd op een beleggingsmarge toenemen; fixed annuity-stortingen namen toe met 35% en GIC-stortingen stegen 13%.
· De resultaten van Transamerica Finance Corporation waren in het tweede kwartaal USD 34 miljoen, dankzij enkele éénmalige baten.
· Van de overgenomen J.C. Penney Direct Marketing Services is USD 9 miljoen winst voor belastingen opgenomen in de resultaten over het eerste halfjaar 2001.
· De resultaten over het eerste halfjaar 2000 bevatten een nettowinst van EUR 31 miljoen van het verkochte Labouchere.
· Financieringslasten en overige in de eerste zes maanden waren in EUR 37% hoger dan vorig jaar als gevolg van een herverdeling vorig jaar van schulden van niet-verzekeringsactiviteiten naar verzekeringsactiviteiten. Over het gehele jaar 2001 verwachten wij dat financieringslasten en overige slechts licht zullen stijgen vergeleken met het gehele jaar 2000.
· Per gewoon aandeel van EUR 0,12 is een 23% hoger interim-dividend vastgesteld van EUR 0,37, hetgeen gelijk is aan 50% van het totale dividend over vorig jaar.
Commentaar van de voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur van AEGON, Kees Storm, over het eerste halfjaar 2001: "De uitstekende nieuwe productie in een verslechterd economisch klimaat weerspiegelt AEGON's vermogen in te spelen op de steeds veranderende vraag van consumenten door een breed aanbod van leven- en pensioenproducten. Al onze grote business units lieten een gezonde winstontwikkeling zien, zowel van de resultaten in het tweede kwartaal als over de eerste zes maanden. Dit geeft ons de mogelijkheid onze positieve winstverwachting voor het hele jaar naar boven bij te stellen."

Een meer gedetailleerde analyse van de winstontwikkeling en productie over de eerste zes maanden van 2001 is opgenomen in het bijgevoegde Financieel Bericht en de cijferbijlage.

Den Haag, 9 augustus 2001.


Noot:
Een presentatie over de resultaten in het eerste halfjaar zal worden uitgezonden via het internet tijdens een persconferentie op donderdag 9 augustus en zal om 14.00 uur beginnen op www.aegon.com.

Op donderdag 9 augustus zal een analisten conference call gehouden worden om 16.00 uur (3.00 p.m. London; 10.00 a.m. New York). De nummers waarop kan worden ingebeld naar de conference call zijn: 020 201 32 10 (Amsterdam) of +1 416 646 30 95 (New York).Voor nadere informatie:

AEGON N.V.
Group Communications Investor Relations Web site: www.aegon.com Telefoon: (070) 344 83 44 NL (070) 344 8305 USA +1 410 576 4577

FINANCIEEL BERICHT

Resultaten per segment
De nettowinst over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg EUR 1.161 miljoen, een toename van 15%. Door de 24% winststijging in het tweede kwartaal verbeterden de resultaten over het eerste halfjaar. De winstvergelijking over de eerste zes maanden wordt beïnvloed door de desinvestering van Labouchere vorig jaar. De autonome groei van de nettowinst van de belangrijkste verzekerings- en pensioenactiviteiten bedroeg 8% (exclusief Transamerica Finance Corporation en Labouchere). Het autonome groeipercentage is gecorrigeerd voor het effect van wisselkoersbewegingen, acquisities, desinvesteringen en van de afschaffing van de limitering op de indirecte beleggingsopbrengsten.

De winst voor belastingen uit levensverzekering en pensioenen steeg met 20% tot EUR 1.688 miljoen over de eerste zes maanden van 2001. Hogere beleggingsmarges, verbeterde sterfteresultaten, minder polisbeëindiging en hoge nieuwe productie ondersteunden de winststijging.

De resultaten uit ziektekosten- en ongevallenverzekering bedroegen EUR 76 miljoen (eerste zes maanden 2000: EUR 88 miljoen). De uitloop van beëindigde portefeuilles en hogere claims in de Verenigde Staten hadden een negatief effect, terwijl de overname van de J.C. Penney Direct Marketing Services activiteiten een gering positief effect had. De winst in dit productsegment in Nederland nam toe, hoofdzakelijk door een gunstige schadelastontwikkeling.

Het resultaat uit schadeverzekeringen steeg met 42% tot EUR 34 miljoen. De algehele schadelastontwikkeling verbeterde en succesvolle kostenbeheersing droeg bij aan de winsttoename in Nederland. Dat geldt ook voor de resultaten in Hongarije en Spanje, ondanks de stormen en overstromingen in deze landen in het eerste kwartaal.

De winst voor belastingen uit bankactiviteiten en financiële niet-verzekeringsproducten bedroeg in Nederland EUR 35 milljoen. Exclusief de bijdrage aan de nettowinst van EUR 31 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar van de verkochte bankdochter Labouchere, bedroeg de toename van de winst voor belasting uit bankactiviteiten 52%. Financieringslasten en overige in de eerste zes maanden in EUR waren 37% hoger dan over dezelfde periode vorige jaar als gevolg van een wijziging in verantwoording per 1 juli 2000. Over het gehele jaar 2001 verwachten wij dat financieringslasten en overige slechts licht zullen stijgen vergeleken met het gehele jaar 2000, hetgeen een positief effect op de autonome winststijging voor het gehele jaar zal hebben.

Amerika
Fixed annuity-stortingen stegen met 35% tot USD 2.996 miljoen, terwijl variable annuity-stortingen met 31% afnamen tot USD 3.142 miljoen. Levenproductie op gestandaardiseerde basis bedroeg USD 542 miljoen, oftewel 11% lager, terwijl GIC-stortingen en financieringsovereenkomsten USD 5.738 miljoen bedroegen, 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. AEGON USA's product- en distributiediversificatie biedt grote voordelen in de huidige markt. Naast het blijven realiseren van duurzame winstgroei, geeft dit AEGON USA de flexibiliteit om snel aan te passen aan de voortdurend veranderende omstandigheden. De toenemende vraag naar producten gebaseerd op een beleggingsmarge resulteert innieuwe productie van levensverzekeringen, fixed annuities en GIC's met een hoge marge. De nettowinst in Amerika steeg met 17% tot USD 696 miljoen over de eerste zes maanden van dit jaar. De winst voor belastingen nam met 14% toe tot USD 1.041 miljoen. De brutomarge steeg met 8%, terwijl provisies en kosten met 4% toenamen. De winst voor belastingen uit levensverzekeringen steeg met 18% tot USD 992 miljoen. Het resultaat uit fixed annuities bedroeg USD 239 miljoen, een stijging van 8%. Het resultaat uit traditionele levensverzekeringen werd positief beïnvloed door een gunstige ontwikkeling van het overlijdensrisico bij het levenherverzekeringsbedrijf en een verlaging van de bedrijfskosten. Fixed annuities werden positief beïnvloed door hogere marges en minder polisbeëindiging. De winst voor belastingen uit GIC's en financieringsovereenkomsten bedroeg USD 118 miljoen, hetgeen een stijging van 46% betekende. Hogere marges hadden een positief effect op de resultaten uit GIC's. De resultaten uit variable annuities stegen tot USD 69 miljoen. Lagere saldi van beleggingsrekeningen hadden een negatief effect op de resultaten uit variabele producten hetgeen grotendeels werd gecompenseerd door lagere kosten. De winst voor belastingen uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen bedroeg USD 48 miljoen, een daling met 31% als gevolg van de uitloop van beëindigde portefeuilles en een toename van claims. De winst voor belastingen uit AEGON's activiteiten in Canada bedroeg USD 42 miljoen over de eerste zes maanden, een forse stijging van 27%. De winst voor belastingen van Seguros Banamex AEGON en Afore Banamex AEGON in Mexico bedroeg USD 36 miljoen, een toename van 16%.

Nederland
De levenproductie op gestandaardiseerde basis nam toe met 38% tot EUR 207 miljoen, terwijl beleggingscontracten met 7% stegen tot EUR 516 miljoen en spaarstortingen met 20% tot EUR 2.300 miljoen. De gerealiseerde nieuwe productie van AEGON Nederland weerspiegelt de distributieslagkracht voor pensioen- en spaarproducten. De nettowinst van AEGON Nederland in het eerste halfjaar nam toe met 12% tot EUR 347 miljoen. Exclusief de winstbijdrage van Labouchere in het eerste kwartaal van vorig jaar, nam de winst voor belastingen met 14% toe tot EUR 458 miljoen. De brutomarge steeg met 9%, terwijl provisies en kosten met 1% toenamen. De winst voor belastingen uit levensverzekering steeg 9% tot EUR 386 miljoen. Gunstige beleggingsmarges en de positieve ontwikkeling van het overlijdensrisico droegen bij aan de toename. De winst voor belastingen uit levensverzekeringsproducten met beleggingen voor rekening van polishouders bedroeg EUR 96 miljoen, 2% boven het niveau van het eerste half jaar van vorig jaar. De winst voor belastingen uit bank- en beleggingsproducten nam met 52% toe tot EUR 35 miljoen. De winst voor belastingen uit niet-levensverzekeringen steeg met 48% tot EUR 37 miljoen, inclusief een 46% hogere bijdrage van EUR 19 miljoen uit schadeverzekering en een 50% hogere bijdrage uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen. Alle schadebranches droegen bij aan de toename van het resultaat uit schadeverzekeringen, terwijl de schadelastontwikkeling over het geheel genomen verbeterde.

Verenigd Koninkrijk
De levenproductie op gestandaardiseerde basis nam toe met 24% tot GBP 327 miljoen. De goede nieuwe pensioenproductie bij Scottish Equitable en het met succes opnieuw op de markt brengen van individuele en collectieve vermogensbeschermingsproducten zijn een stimulans voor de groei van AEGON UK. De nettowinst van AEGON UK steeg in de eerste zes maanden met 11% tot GBP 83 miljoen. De winst voor belastingen nam met 10% toe tot GBP 113 miljoen. In totaal steeg de brutomarge met 14%, terwijl provisies en kosten met 19% toenamen. De winst voor belastingen uit traditionele levensverzekeringsproducten bedroeg GBP 8 miljoen, terwijl de brutowinst van levensverzekeringen met beleggingen voor rekening van polishouders GBP 104 miljoen bedroeg. Beheersvergoedingen droegen GBP 1 miljoen bij aan de winst voor belastingen. De winst over de eerste zes maanden profiteerde van de groei van de bestaande portefeuille waardoor de polis- en beheersvergoedingen stegen, alhoewel dit nadelig werd beïnvloed door de negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten.

Overige landen
De nettowinst over de eerste zes maanden van de activiteiten in Overige landen bedroeg EUR 27 miljoen. De totale winst voor belastingen uit levensverzekering uit overige landen bedroeg EUR 15 miljoen. Het premie-inkomen uit levensverzekeringen steeg met 7% tot EUR 272 miljoen. De nettowinst van AEGON Hongarije over het eerste halfjaar kwam uit op EUR 21 miljoen. De levensverzekeringsactiviteiten in Hongarije ondervonden hinder van mindere marktomstandigheden. De gestandaardiseerde nieuwe premieproductie steeg met 4%. De resultaten uit schadeverzekeringen werden positief beïnvloed door een verbeterde schadelastontwikkeling. AEGON Spanje's nettowinst over het eerste half jaar kwam uit op EUR 8 miljoen. De winst voor belastingen uit niet-levensverzekeringsactiviteiten nam toe met 40%.

Niet-geconsolideerde deelnemingen
De nettowinst uit bedrijfsactiviteiten over het eerste halfjaar van de leasing, zakelijke financieringsactiviteiten en vastgoedinformatiediensten van Transamerica Finance Corporation bedroeg USD 62 miljoen (USD 37 miljoen na interestlasten) vergeleken met USD 80 miljoen vorig jaar (nul na interestlasten). De nettowinst bevat het positieve effect van enkele éénmalige baten, zoals de vrijval van belastingvoorzieningen die niet langer nodig waren en een beleggingswinst. De resultaten over het eerste halfjaar van vorig jaar bevatten winstbijdragen van enkele activiteiten die in de tweede helft van 2000 zijn gedesinvesteerd. De omzet van Transamerica Finance Corporation in het eerste halfjaar was 16% lager en bedroeg USD 926 miljoen.

Resultaat zakelijke waarden
In het eerste halfjaar 2001 werd EUR 370 miljoen uit de herwaarderingreserve als indirect rendement ten gunste gebracht van het resultaat voor belastingen van de Groep (eerste halfjaar 2000: EUR 267 miljoen). De herwaarderingsreserve per 30 juni 2001 bedroeg EUR 5.784 miljoen.

Eigen vermogen en financiering
In het tweede kwartaal van het jaar zijn 55 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven voornamelijk om de acquisitie van de J.C. Penney Direct Marketing Services activiteiten te financieren. Door de grote vraag is de emissie in één dag geplaatst. Op 30 juni 2001 bedroeg het eigen vermogen EUR 15.639 miljoen, vergeleken met EUR 12.844 miljoen op 31 december 2000. De stijging van EUR 2.795 miljoen werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitgifte van nieuwe aandelen (EUR 1,7 miljard), wisselkoersbewegingen (EUR 0,9 miljard) en ingehouden winst (EUR 0,6 miljard).

Interim-dividend
Per gewoon aandeel is een 23% hoger interim-dividend vastgesteld van EUR 0,37 per gewoon aandeel. Het interim-dividend zal naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in aandelen worden uitgekeerd. Vanaf 13 augustus 2001 tot en met 3 september 2001 kunnen aandeelhouders hun voorkeur kenbaar maken voor betaling van het dividend in contanten of in aandelen. Het AEGON aandeel wordt vanaf 13 augustus 2001 ex-dividend genoteerd. De waarde van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van het AEGON aandeel op Euronext Amsterdam in de periode van vijf handelsdagen van 4 tot en met 10 september 2001. Dividenden in contanten of aandelen worden vanaf 14 september 2001 betaalbaar gesteld.

Disclaimer
De in dit bericht en in de bijlagen gepresenteerde mededelingen voor zover geen historische feiten zijn verwachtingen zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act (USA). Ze zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen en hun mogelijke effect op de onderneming. Er bestaat geen garantie dat toekomstige ontwikkelingen die de onderneming beïnvloeden die zullen zijn waar het management van uitging. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van die in de vooruitzichten.

Deze verwachtingen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, inclusief, echter niet beperkt tot het volgende: (1) veranderingen in algemene economische omstandigheden, inclusief de ontwikkelingen op de financiële markten en van rentestanden; (2) de reactie van consumenten op zowel nieuwe producten als distributiekanalen; (3) veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving of belastingen die de kostenstructuur van of de vraag naar de verzekeringsproducten van de onderneming beïnvloeden; (4) overmacht; (5) sterftecijfers en andere factoren die de winstgevendheid van de verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden; en (6) het niet behalen van verwachte resultaten of efficiencyverbeteringen.

Deel: ' Versnelde groei nettowinst in tweede kwartaal AEGON '
Lees ook