MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Staatssecretaris Verstand verleent

Nr. 2000/16
2 februari 2000

Staatssecretaris Verstand verleent ruim 14 miljoen gulden subsidie aan nieuwe experimenten dagindeling

Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in totaal ruim 14 miljoen gulden subsidie toegekend aan 38 experimenten die het mensen makkelijker moeten maken om werk en privéleven te combineren.

Op 24 maart 1999 presenteerde staatssecretaris Verstand de Stimuleringsmaatregel Dagindeling onder het motto .Onze samenleving is toe aan nieuwe afspraken.. Onderdeel van deze maatregel is een subsidieregeling voor experimenten met andere vormen van dagindeling waardoor mensen hun werk en de zorg voor bijvoorbeeld hun kinderen beter kunnen combineren. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten kunnen dergelijke experimenten opzetten. Tot en met 2002 is voor de stimuleringsmaatregel in totaal 60 miljoen gulden beschikbaar. In september 1999 kreeg de eerste groep van 35 experimenten reeds 14 miljoen gulden subsidie.

De 38 experimenten die nu subsidie krijgen zijn onder meer gericht op allochtonen en uitkeringsgerechtigden. Zo is er het project .Buurtcoöperatie. van de FNV Vrouwenbond waarbij in Rotterdam en Leiden zal worden geëxperimenteerd met een kleine buurtcoöperatie waar uitkeringsgerechtigde vrouwen met kinderen diensten aanbieden. Voor de deelneemsters wordt kinderopvang geregeld.
In Zaandam gaat de Stichting Mennistenerf experimenteren met de integratie van kinderopvang en andere vormen van dienstverlening in de wijk Zaandam-Zuid. Het bejaardenhuis in de wijk speelt hierbij een centrale rol.

Op het gebied van ruimtelijke ordening zijn projecten op stedelijke knooppunten gehonoreerd in Alphen aan den Rijn, Amsterdam-Zuid en Zwolle. Hierbij gaat het om de integratie van kinderopvang, recreatie en maatschappelijke dienstverlening. Verder heeft staatssecretaris Verstand subsidie toegekend aan projecten met een brede school zoals in de Amsterdamse wijk De Pijp, Boxtel en Heerenveen. Ook hier gaat het om integratie van voorzieningen waarmee de combinatie werk en privé makkelijker wordt.

Voor 1 april en 1 november 2000 kunnen nog experimenten worden ingediend voor de derde en vierde ronde.

Vanaf half februari is informatie over de Stimuleringsmaatregel Dagindeling en over de experimenten op Internet beschikbaar. Het adres luidt: www.dagindeling.nl.

GOEDGEKEURDE PROJECTEN TWEEDE TRANCHE

Stimuleringsmaatregel Dagindeling
Subsidie voor 38 experimenten
Tranche II, 1 februari 2000

Organisatie en Project
Stichting Nzi, Utrecht en Syndion, Drechtsteden'Over de drempel'(Ambulante)gehandicaptenzorg experimenteert met arbeidstijdenmanagement en flexibilisering van zorg, zowel naar medewerkers als naar gehandicapten.

UMC Utrecht'Nieuw rooster flexibele
arbeidstijden'
Pilot met flexibel arbeidstijdenmanagement
in een operatiekamer-complex, afgestemd op
werk-privé balans van medewerkers.

Stichting Scala Oosterwolde'De Bijspringer'
In zes Friese dorpen project met flexibel
vrijwilligerswerk dat nodig is doordat
taakcombinatie andere patronen vereist.

Openbaar Primair Onderwijs, Heerenveen'Brede wijkschool' Brede wijkschool experimenteert met de inzet
van klassenassistenten, in samenwerking van
kinderopvang en Algemene Onderwijs Bond.

Stichting UK, Amsterdam'Opvang aan huis'
Experiment met betaalbare leidster aan
huis, door toepassing van een verzekerings-
constructie, voor flexibele opvang van
kinderen van taakcombineerders.

Stichting welzijn de Pijp, Amsterdam'Community
School'
In de Pijp wordt geëxperimenteerd met
een multifunctioneel gebouw waar onderwijs
en buurtfaciliteiten (o.a. mensa) met
ruime openingstijden wordt aangeboden
aan de bewoners van deze multi-culturele buurt.

Gemeente Boxtel'Samen Tegelijk, projectplan dagindeling' Brede school in achterstandswijk wordt
logisch trefpunt voor allochtone ouders
en kinderen.

Stichting SVB, Kerkrade'Zorg op Maat door Arbeid op Maat' Verpleegtehuis,Bejaardenzorg, Universiteit Maastricht en Avioz Arbo onderzoeken en experimenteren met wijzigingen van dagindeling en werkroutines bij medewerkers en patiënten.

BLS totaalinstallateurs BV, Nieuwerkerk a/d IJssel'Time Mixing' MKB bedrijf zoekt oplossingen in flexible roosters voor medewerkers en o.a. in
kinderophaal- en boodschappendienst.

CV Woonzorg Amsterdam'Zorgaanbod CV Woonzorg A'dam' Bij wooncentra wordt het zorgaanbod met
een experiment voor ouderen uitgebreid
zodat de mantelzorg minder nodig wordt.

Stichting Kwaliteit Arbeid en Zorg, Maastricht'Carriere en Familie Project' Pilot onderdeel van groter project
Organisatie Familie Aanpak. Methoden
ontwikkelen om gezinnen te adviseren
bij een betere werk-privé balans.

Stichting Ekdé, Deventer'Flexproject'
Initiatief samen met 11 grote bedrijven
en MKB voor het oprichten van een
Flexibele Mobiliteitspool met
voorzieningen voor bijstandsouders.

Gemeente Leiden'Centrum voor onvrijwillige
taakcombineerders'
In brede samenwerking in Leiden een
pilot ontwikkelen om de 'onvrijwillige'
zorg voor ouders of langdurig zieke partner
of kind beter te ondersteunen.

IBBK Kinderopvang, Den Haag/Haaglanden'Opvang Zieke kinderen' Kinderopvang experimenteert met 2 varianten voor opvang zieke kinderen: een leidster
aan huis en een ziekenboeg.

St. Expertisecentrum, Deventer'Combicentrum'
In breed publiek en privaat samenwerkingsverband worden geïntegreerde diensten aangeboden(educatie/opvang/recreatie, zowel commercieel als niet commercieel) .

Radius Nederland B.V., Baarn'Overblijven zonder zorg'
Franchise organisatie in de kinderopvang
gaat een draagvlak binnen het bedrijfsleven
creëren voor financiering van oplossingen
in tussen- voor- en naschoolse opvang.

St KIM, Maastricht'Arbeid en Zorg'
Kinderopvang gaat 2 knelpunten aanpakken:
calamiteitenopvang en medische zorg bij
kinderen van werkenden.

St. Mennistenerf, Zaandam'Wijkontwikkeling Zaandam Zuid, vanuit zorg en dienst-verlening'
Bejaardenhuis gaat bijdragen aan de
integratie van diverse functies rond
opvang en dienstverlening in de wijk.

Gemeente Alphen a/d Rijn'Voorzieningen in de
stationsomgeving'
Integratie van zorgfuncties met bijbehorend
beheersmodel in de nieuwbouw van de
Stationsomgeving in Alphen aan de Rijn.

Gemeente Westerveld, Havelte'In een klap raak'
Ontwikkeling van integrale aanpak van
kinderopvang van 0-16 jarigen op het
platteland. Beschrijving methodiek.
Ten behoeve van bewoners, forenzen en MKB.

st Kinderopvang ZW. Drenthe, Havelte'Samen vinden we de juiste vorm' Flexibele kinderopvang ontwikkelen in Drente.

FNV Vrouwenbond, Amsterdam'Buurtcoöperatie'
In Rotterdam en Leiden pilots starten van uitkeringsgerechtigde vrouwen met kinderen, die diensten aanbieden ook onderling. In de vorm van een Buurtcoöperatie van kleine bedrijven met daaraan gekoppelde kinderopvang.

St SKO Delta, Arnhem'Pilotprojecten Tussenschoolse opvang' Tussenschoolse opvang regelen vanuit onderwijs, betekent overdracht van de
organisatie vanuit de ouderraad naar
het schoolbestuur. Dit heeft consequenties
voor wet en regelgeving.

St. Equa, emancipatiediensten Leeuwarden'Ruimtelijke ordening stemt af op arbeid en zorg'
Ontwikkeling van een model bij
herinrichtingsplannen en nieuwbouw,
die de behoeften van taakcombineerders
integreren. In samenwerking met
ingenieursbureau en Landbouwhogeschool Wageningen.

St. Catalpa, Hengelo'Integratie Opvang en Onderwijs in Zwolle' Experimenten met multifunctioneel gebouw en lesroostering, zodat het probleem van
tussenschoolse en naschoolse opvang goed
wordt opgelost.

St. Catalpa, Hengelo'Samenwerkings-verband, dagindeling Zwolle' Onderzoek afstemming voorzieningen en functies bij nieuwbouwlocatie van
stadskantoor en NS-Stations.

St. Welzijn Escamp, Den Haag'Helpdesk Mantelzorg en Werk' Door een zorgmakelaar en getrainde I / D-ers
worden de mantelzorgproblemen van taak-
combineerders verlicht in allochtone buurt.

St Aanvullende Thuiszorg, Sittard'Be Kind'
Modellen om vervoer en kinderopvang door
en voor medewerkers van thuiszorg te
combineren, in relatie met arbeidstijdenmanagement

St. SKON, Utrecht'Sport & Care Park'
Bij ontwikkeling Amsterdamse Zuidas een combinatie van arbeid, zorg, ontspanning en opvang creëren. Ontwikkeling van een beheers- en sturingsmodel voor samenwerking van publieke en private organisaties bij deze integratie van functies

ABN/AMRO bank NV, Amsterdam'Project Werk en Leven' Op dieper niveau dan de secondaire
arbeidsvoorwaarden de balans tussen
privé en werk implementeren en komen
tot methodiek en overdracht.

St Regionaal Zorg Beraad M.Holl, Gouda'4 projecten ter ondersteuning van taakcombineerders'
Met het project alarmopvolging gaat de
stichting Thuiszorg de Vierstroom, in
Midden Holland experimenteren met
oplossingen voor calamiteitenopvang
voor taak-combinerende mantelzorgers.

St Ipon, Rotterdam'Naar een dienstenmakelaar'
Voor duurzame, multi-culturele,
wijkontwikkeling in Bergpolder/Blijdorp
Rotterdam Noord gaat de Stichting Ipon
een compleet dienstenpakket voor 'mens
en huis' ontwikkelen. Op basis van
abonnementen voor bewoners in
samenwerking met MKB bedrijven.

St Buurtwerk A'dam Nrd'Zorgen voor je buurt'
Moedercentrum experimenteert met Turkse en Marokkaanse vrouwen voor het aanbieden van diensten i.s.m. woningbedrijf, GSD en buurtwerk.

St. VrijwilligersManagement'Vrijwilligerswerk voor taakcombineerders' Model ontwikkeling en pilot in samenwerking met uitzendbureau Free Flex om vrijwilligerswerk anders in te richten voor taakcombineerders.

Keg Bouwbedrijf, Tilburg'Flexibel Werken'
In bedrijven in de regio wordt een pilot
zelfsturing uitgevoerd om structurele
verbeteringen voor flexibel werken te
krijgen in bouwbedrijven.

St. Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer en LOSV'Een goede dagindeling zorgt voor meer satisfactie'
Themabijeenkomsten en ondersteunende
activiteiten worden georganiseerd voor
en door Surinaamse vrouwen zodat hun
problemen en oplossingen bij dagindeling
duidelijk worden.

Kleur in 't Werk, Amsterdam'Werk aan huis'
Project helpt Turkse en Marokkaanse vrouwen met de combinatie arbeid en zorg door samen hoogwaardige consulent- en telewerkfuncties te ontwikkelen

BZO Welzijn A'dam ZO'Stoplap'
Flexibele opvang bij roosterproblemen van 3 basisscholen. De kinderen worden opgevangen met onderwijsactiviteiten door de inzet van o.a. I/D banen.

02 feb 00 16:18

Deel: ' Verstand (SZW) ruim 14 miljoen aan experimenten dagindeling '
Lees ook