Gemeente Helden

Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wilt uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisadministratie te verstrekken (evt: hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisadministratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt dan contact op met de afdeling bevolking van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling Bevolking. U kunt hem ook aanvragen per E-mail: bevolking@helden.nl


-

Zoekwoorden:

Deel: ' Verstrekkingen uit gemeentelijke basisadministratie Helden '
Lees ook