Ingezonden persbericht

Beste mensen,
Hierbij deel ik mede dat Harry Vermeulen die lid is van de fractie van "Beter Bodegraven" vanwege persoonlijke omstandigheden verhuisd is naar de Gemeente Gouda. Aangezien hij niet meer woonachtig is in de Gemeente Bodegraven heeft hij met onmiddellijke ingang het raadslidmaatschap neergelegd. Wij betreuren zijn vertrek.Vanwege zijn betrokkenheid in het algemeen voor de verbetering van de leefbaarheid en meer specifiek voor Nieuwerbrug, zijn sterk analytisch vermogen en zijn deskundigheid op met name het financiele vlak zal de fractie van "Beter Bodegraven" zijn inbreng node missen.

Verder wil ik jullie graag op de hoogte brengen dat mevrouw Francis de Groot wonende aan de Zuwe 44, 2411 ZK te Bodegraven de vacante functie in onze fractie zal vervullen. Zij staat op de kieslijst 1998 van onze partij. Vanwege het korte tijdsbestek vanaf het moment van de aanstelling tot de komende verkiezingen in maart 2002 heeft de fractie en bestuur van "Beter Bodegraven" gezocht naar iemand die op korte termijn volledig kan "meedraaien" met het raadswerk. Zij heeft ervaring als vertegenwoordigster van onze partij in de Raad in de periode 1994-1998. Jullie zullen begrijpen dat ik persoonlijk en mede namens de fractie verheugd ben haar in de "schoot van de fractie" te mogen verwelkomen en de laatste maanden van deze Raadsperiode gezamenlijk de belangen van de inwoners van Bodegraven, de Meije en Nieuwerbrug verder te mogen behartigen.

De bedoeling is dat zij zo spoedig mogelijk deel zal uit maken van de Raad. Wij hopen dat dat nog gerealiseerd kan worden voor de beraadslagingen ten aanzien van de Algemene Beschouwingen 2002 op donderdag 1 november aanstaande. Binnen de fractie zal tenslotte gekeken worden in welke commissie zij zitting zal hebben.

Met vriendelijke groet,
"Beter Bodegraven"
Jaap Arens
fractievoorzitter
Grutto 45
2411 LP Bodegraven
(0172) 617868

Deel: ' Vertrek Harry Vermeulen uit fractie 'Beter Bodegraven' '
Lees ook