Gemeente Ede

Uit tussenrapportage convenant spreidingsbeleid blijkt

Vertrouwen groeit tussen scholen in Veldhuizen

De directies en besturen van de scholen in Veldhuizen maken zich allen bezorgd over het feit dat allochtone leerlingen ongelijk over de scholen in de wijk gespreid zijn. Zij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier een oplossing voor te vinden.

De ongelijke verdeling van leerlingen over de scholen in de wijk is een ingewikkeld proces dat niet van het ene op het andere moment op te lossen is. De schoolbesturen hebben de sleutel in handen om te komen tot een succesvol spreidingsbeleid. Dat beseffen zij zich zelf ook terdege en zij zijn intensief met elkaar in overleg over hun beleid met betrekking tot het aannemen en doorverwijzen van leerlingen. Ook de directies van de scholen, die voordat het convenant gesloten was hierover nauwelijks of geen contact met elkaar hadden, zijn nu intensief met elkaar in gesprek. Dat leidt tot veel discussie, maar ook tot een betere samenwerking.

Spreiding
Deze samenwerking heeft tot nu toe nog niet geleid tot een andere verdeling van de allochtone leerlingen over de scholen in de wijk. Bij de bepaling van het aantal leerlingen is het van belang om vooral naar de onderbouw te kijken omdat hier de veranderingen en dus het resultaat het eerst gezien kunnen worden.

Gezien de korte tijd dat het convenant nu loopt is het niet realistisch nu al te verwachten dat de problemen rond spreiding opgelost zouden zijn. De gemeente en de schoolbesturen zien in de samenwerking echter voldoende perspectief om het convenant nog tot ten minste juli 2004 door te zetten.

Scholenconsulenten
Een belangrijk element uit het convenant vormt het aanstellen van twee scholenconsulenten. Momenteel zijn de scholenconsulenten gestart met het geven van voorlichting over de schoolkeuze op diverse peuterspeelzalen en tijdens taallessen die gegeven worden in buurtcentra in Veldhuizen. De scholenconsulenten hebben vanaf januari 2003 voorlichting gegeven over schoolkeuze aan allochtone en autochtone ouders van peuters. De scholenconsulenten geven objectieve voorlichting aan ouders over de scholen. Alle ouders reageren positief op de voorlichting en vinden het spreidingsbeleid een goed initiatief. De scholenconsulenten houden ook bij welke leerlingen de scholen verwijzen en waarom. Zo ontstaat een beter zicht op de problematiek en dat geeft weer aangrijpingspunten om naar oplossingen te zoeken.

Steun
Alle schoolbesturen blijven de doelstelling van het convenant ondersteunen. De besturen vinden dat een belangrijke bijdrage aan de oplossing voor de spreidingsproblematiek ook ligt in het stimuleren en mogelijk maken van deelname aan een peuterspeelzaal door met name de allochtone kinderen in de wijk. Daar spelen de scholenconsulenten weer een belangrijke rol bij.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vertrouwen groeit tussen scholen in Veldhuizen, Ede '
Lees ook