Ingezonden persbericht

L.S.

Hierbij ontvangt u een kopie van de brief die de Weggeefwinkel, onderdeel van het Eurodusnie-collectief en gehuisvest in Vrijplaats Koppenhinksteeg, heeft gestuurd aan de gemeente Leiden. De gemeente Leiden is eigenaar van de panden aan de Koppenhinskteeg. Zij wil de in de Vrijplaats gehuisveste ideele organisaties, EuroDusnie, Fabel van de Illegaal en activiteitencentrum Bar en boos ontruimen en de Vrijplaats verbouwen tot luxe appertementen, winkel- en bedrijfsruimten. De gemeente leiden heeft aan de Fabel van de Illegaal en de Weggeefwinkel een zogenaamd 'alternatief' pand aangeboden, maar beide organisaties vinden het aanbod om diverse redenen onaanvaardbaar.

Vierhonderd Leidenaren die pleiten voor legalisatie van de al in 1969 ontstane Vrijplaats Koppenhinksteeg hebben zich verenigd in de Vereniging Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg (VVK, 0623390616). De vereniging ondehoud een goed gedocumenteerde website bij: https://squat.net/vvk

Met vriendelijke groet,

Marco van Duijn (SVK en daarmee woordvoerder voor de Weggeefwinkel) 06 23145173

Aan : College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9100
2300 PC Leiden
met afschrift aan de leden van de gemeenteraad

Afz : De Weggeefwinkel
p/a Postbus 2228
2301 CE Leiden

Leiden 10 juli 2001

Betreft: Vervangende ruimte voor Weggeefwinkel/ uw brief d.d. 16 mei 2001

Geacht College,

Wij hebben uw brief van 16 mei jl. met het onderwerp "Toekomst Weggeefwinkel" ontvangen en in de Weggeefwinkel-medewerkersgroep besproken. In uw brief reageert u op de door ons gestelde vragen over de aard van de door u aangeboden vervangende huisvesting aan de Lammermarkt 41 te Leiden, zoals de vloeroppervlakte e.d.. In uw brief verbond u aan ingebruikneming van het vervangende pand tevens een voorwaarde, waarover wij verontwaardigd zijn (zie onder). Nadat wij uw antwoorden hebben besproken en kennis hebben genomen van de voorwaarde die u aan ingebruikneming heeft verbonden, hebben wij het pand bekeken en wij zijn tot de conclusie gekomen, dat het door u gedane voorstel voor de Weggeefwinkel om de volgende redenen onaanvaardbaar is.


1. De locatie
De locatie Lammermarkt 41 is naar onze mening ongeschikt voor de Weggeefwinkel. De Weggeefwinkel, ingeklemd tussen allerlei afbraakpanden en niet zoals nu tussen andere winkels (en winkelgebieden) zou - naar onze stellige overtuiging - te weinig bezoekers trekken en hierdoor niet kunnen voortbestaan. De Weggeefwinkel bestaat nu 2 1/2 jaar en trekt circa 1500 bezoekers per week. Een groot deel van de bezoekers zijn maatschappelijk gemarginaliseerd, zoals asielzoekers en daklozen. Zij weten de winkel grotendeels te vinden, omdat er op steenworp afstand andere maatschappelijke voorzieningen van hun gehuisvest zijn zoals 'Vluchtelingenwerk' en 'de Bakkerij'. De Weggeefwinkel is erg belangrijk voor deze groep en zelfs het tijdelijk verhuizen van de winkel, en bovendien de onzekere toekomst, zou ongetwijfeld betekenen dat een wezenlijk deel van deze belangrijke doelgroep de winkel niet meer zal weten te vinden.


2. De termijn
De (minimale) termijn van 2 jaar is te kort om geld en tijd te investeren in het pand. Het betekent dat wij als Weggeefwinkel het stokoude pand aan de Lammermarkt zouden schilderen enz., terwijl we er na 2 jaar weer uit moeten vertrekken. En dat er VEEL aan moet gebeuren is ons duidelijk!


3. De voorwaarde
De Weggeefwinkel vormt een onlosmakelijk onderdeel van het EuroDusnie-collectief. U zegt zich hiervan bewust te zijn en verbindt daarom aan het aanbieden van de vervangende ruimte de voorwaarde dat het gehele collectief de Koppenhinksteeg verlaat. Wij vinden dit een onacceptabele voorwaarde. De Weggeefwinkel vragen haar collega initiatieven op straat te zetten zodat ze zelf kan overleven draagt de geur van chantage en daaraan werken we niet mee!


4. Ongeschikt gebouw
Het pand aan de Lammermarkt is ook fysiek ongeschikt voor de vestiging van de Weggeefwinkel. Het pand is te klein voor de grote aantallen bezoekers die de winkel thans trekt en de door u gesuggereerde aanpassingen van het pand zijn niet realistisch. Het verwaarloosde pand is een labyrint van kleine hokjes en wanneer u de vele binnenmuren weg zou halen om er een winkelruimte te creëren, heeft dit tot gevolg dat de vloer van de 1e verdieping - van het toch al verwaarloosde pand -in het niets komt te hangen. Dat lijkt ons geen veilige situatie. Zeker niet aangezien u heeft voorgesteld 'De Fabel van de Illegaal' op de eerste verdieping te huisvesten.

Resumerend

U zult nu begrijpen dat wij afwijzend gestemd zijn over het door u gedane voorstel. Het pand zelf is ongeschikt en de voorwaarde waaronder het in gebruik gegeven zou worden is voor ons onaanvaardbaar. Meer nog dan dat: uw voorstel is een regelrechte ontkenning van het unieke project dat de meermaals bekroonde Weggeefwinkel heeft voortgebracht, namelijk Vrijplaats Koppenhinksteeg. De Weggeefwinkel is alom bekend geworden als een winkel met sociale betekenis in Leiden. We hebben de Marga-Klompeprijs gewonnen en zijn ook genomineerd voor de Nationale Toekomstprijs. De Weggeefwinkel is een onlosmakelijk onderdeel van deze Vrijplaats Koppenhinksteeg en we wensen dat ook te blijven. Wij stellen de door een groot aantal raadsleden geuite waardering, tijdens en ook na de commissievergadering van Ruimtelijke Ordening (15/3/2001), bijzonder op prijs en zouden graag zien dat het Weggeefwinkel initiatief wordt erkend in haar 'Vrijplaats context'. Wij menen dat er moet worden gezocht naar een manier die niet alleen de Weggeefwinkel, maar ook andere eigenzinnige maatschappelijke initiatieven een plek in de stad garandeert. Het lijkt ons niet meer dan logisch om hierbij uit te gaan van de initiatieven die Leiden al rijk is en daarvan heeft een wezenlijk deel sinds 1969 onderdak gevonden in de panden aan de Koppenhinksteeg. Daarmee bedoelen we overigens ook de initiatieven die gehuisvest zijn in de voor sloop genomineerde Kaasmarktschool. Het streven voor behoud van Vrijplaats Koppenhinksteeg is voor ons vele malen belangrijker dan het overleven van de Weggeefwinkel zelf, vandaar dat de Weggeefwinkel zich voortaan naar de gemeente Leiden toe zal laten vertegenwoordigen door de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg.

We hopen dat we uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord,

Hannie Oosterling (namens de Weggeefwinkel)

Deel: ' Vervangende ruimte voor Weggeefwinkel in Leiden '
Lees ook