Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-006
DATUM: 1 februari 2000

Provinciaal Verkeer en Vervoerplan gereed voor vaststelling door Provinciale Staten

Het college van Gedeputeerde Staten legt het concept Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Het PVVP zal besproken worden in de commissie voor Water en Milieu, Verkeer en Vervoer op 16 februari a.s. De vaststelling van het plan vindt plaats in de vergadering van Provinciale Staten op 9 maart a.s. Het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan beschrijft het verkeers- en vervoerbeleid dat de provincie de komende jaren wil voeren. Doel van het beleid is dat mensen zich op een goede, veilige en verantwoorde manier kunnen verplaatsen. Flevoland zal de komende jaren zowel qua werkgelegenheid als inwoners sterk blijven groeien. De mobiliteit neemt hierdoor toe en wanneer er niets gebeurt zullen de problemen op de weg alleen maar nog groter worden. Meer files, meer geluidsoverlast, meer verkeersslachtoffers en een toename van de milieuvervuiling. De provincie wil daarom de groei van de mobiliteit in goede banen leiden. In het PVVP worden verschillende maatregelen voorgesteld om het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker te maken, de veiligheid op de wegen te verbeteren en (toekomstige) verkeersknel-punten aan te pakken. Het PVVP heeft in oktober 1999 ter inzage gelegen. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in een antwoordnota. De reacties hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van het plan.

Deel: ' Vervoerplan Flevoland gereed voor vaststelling PS '
Lees ook