Ingezonden persbericht

Pen Koning scherper dan zijn tong

Vervolgonderzoek door Kamer nodig

Den Haag, 27 augustus 2001

De heer Koning levert in zijn rapport harde kritiek op het gevoerde beleid ten aanzien van de ESF-subsidies. Het is opmerkelijk dat hij bij zijn mondelinge toelichting een aanzienlijk mildere toon aanslaat dan op grond van de conclusies van het rapport gerechtvaardigd zou zijn. Opmerkelijk is ook dat nog steeds niet duidelijk is waarom hij op de wens van het kabinet om de verschijningsdatum een aantal dagen te vervroegen is ingegaan.

Politieke conclusies heeft Koning terecht niet getrokken, dat is immers aan de Tweede Kamer. Omdat Koning zich alleen heeft gebogen over het algemene beleid en niet heeft gesproken met alle hoofdrolspelers en ook geen onderzoek heeft gedaan naar de gang van zaken bij concrete projecten, is een vervolgonderzoek nodig. Dat onderzoek zal moeten worden gedaan door de Tweede Kamer.

Dat onderzoek door de Kamer zal ook nader uitsluitsel moeten geven over wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk was, en wat er met die verantwoordelijkheid is gedaan. Reeds maanden terug wist commissievoorzitter Koning te melden dat er geen hoofdschuldige(n) aan te wijzen zou(den) zijn. De SP-fractie vond die uitspraak toen al heel bijzonder, en dat vindt de fractie nog steeds. Velen hebben fouten gemaakt, dat is zeker juist. Maar iedereen verantwoordelijk maken, en daarmee niemand is iets te makkelijk. De achtereenvolgende ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn (in ieder geval in de ogen van Brussel) eindverantwoordelijk. Zeker omdat zij gedurende vele jaren waarschuwingen hebben ontvangen dat er zaken niet klopten. Het toezicht is jaren ver beneden peil geweest waardoor zich vele onregelmatigheden hebben kunnen voordoen (inclusief kleinschalige fraude). Daarom moet ons land nu veel geld aan de EU terugbetalen.

De SP is al jaren fel tegenstander van het rondpompen van geld in Europa door middel van structuurfondsen en subsidiestromen. Zij ziet zich door het onderzoek van Koning gesterkt in die kritiek.

Meer informatie:

Jan de Wit: 06- 22 788 042 of (070) 318 3044

Deel: ' Vervolgonderzoek ESF-subsidies door Kamer noodzakelijk '
Lees ook