OPTA

Koninklijke KPN N.V.
p/a secretariaat Raad van Bestuur
De heer drs. L. Roobol
Postbus 30000
2500 GA 'S-GRAVENHAGE

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/COL/2002/201369 2002-U-00361-RvB Datum Onderwerp Bijlage(n) ITTZ: vervolg proces

Geachte heer Roobol,

Op 8 mei jongstleden ontvingen wij bij brief (met bovenvermeld kenmerk) het volledige commitment van KPN ten aanzien van de in het slotdocument inzake de in het kader van de integrale tariefregulering (ITTZ) geformuleerde door KPN te ondernemen wholesale maatregelen.

Met onderhavige brief wenst het college u onder andere te informeren over het proces op basis waarvan het college zijn oordeel zal vormen over de feitelijke uitvoering van het door KPN uitgesproken commitment. Dit in relatie tot het in de nota van bevindingen inzake ITTZ ten aanzien van de retail tariefregulering uitgesproken beleidsvoornemen (i.c. de introductie van retail veiligheidsplafonds gedurende de periode 1 juli 2002 tot 1 juli 2006 met een tussentijdse evaluatie op 1 juli 2004, gegeven de uitvoering door KPN van de gespecificeerde wholesale maatregelen).


1. De ronde tafel bijeenkomst
In de eerste plaats zij opgemerkt dat op 16 mei 2002 een openbare ronde tafel bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst heeft het college zijn beleidsvoornemen aan de markt toegelicht. Een aantal marktpartijen heeft bij die gelegenheid aangegeven positief te zijn over het concept waarin wordt vooruitgelopen op het nieuwe ONP kader, alsmede over de wholesale maatregelen zoals die in het slotdocument zijn opgenomen. Tegelijkertijd heeft een aantal marktpartijen uiting gegeven aan zijn grote zorg met betrekking tot de feitelijke uitvoering van het door KPN uitgesproken commitment.
2. Monitoring door OPTA
De monitoring door OPTA van de uitvoering van de wholesale maatregelen door KPN vindt plaats langs de lijnen van de verschillende in het slotdocument begrepen dossiers. OPTA heeft zich daarbij zo georganiseerd dat een eventuele discrepantie tussen de in het slotdocument geformuleerde wholesale maatregel en de uitvoering die KPN aan die maatregel geeft snel wordt gesignaleerd. OPTA maakt een dergelijke discrepantie zo snel mogelijk aan de bij KPN aanwezige dossierhouders kenbaar, terwijl, in voorkomend geval, zo veel mogelijk via de reguliere aanspreekpunten zal worden geëscaleerd.


3. Actieve participatie andere marktpartijen Tijdens de ronde tafel zijn de aanwezige marktpartijen door het college opgeroepen om actief bij te dragen aan de monitoring van de uitvoering van de wholesale maatregelen door KPN. Deze oproep wordt binnenkort door het college bij brief aan de gehele markt gericht. Dit omdat marktpartijen vanuit hun eigen perspectief zicht hebben op de wijze waarop KPN de maatregelen implementeert.


4. Verzoek aan KPN: openbaarmaking uitvoering wholesale maatregelen Teneinde marktpartijen in de gelegenheid te stellen om invulling te geven aan hun actieve rol in de monitoring van de uitvoering van de wholesale maatregelen, wil ik u verzoeken om ervoor zorg te dragen dat KPN deze uitvoering ­ voor zover dat niet al reeds gebeurt - zo snel als mogelijk openbaar maakt, bij voorkeur door middel van publicatie ervan op haar website. Wat betreft de maatregelen samenhangend met interconnecterende huurlijnen en lokale interconnectie betekent dit bijvoorbeeld dat KPN ervoor zorg draagt dat de door KPN aan het college voor te leggen aanbiedingen tegelijkertijd aan derden kenbaar worden gemaakt, voor de maatregelen samenhangend met CPS dat de correspondentie van KPN aan het college door KPN openbaar wordt gemaakt.


5. Beoordeling uitvoering commitment
Het college is voornemens om ­ kort voordat het besluit inzake de per 1 juli 2002 te gelden retail tariefregulering dient te worden genomen - zijn oordeel te vormen over de dan geldende stand van zaken ten aanzien van de feitelijke uitvoering van het door KPN uitgesproken wholesale commitment. Bij deze oordeelsvorming kunnen op ad hoc basis tevens de inzichten van andere marktpartijen worden betrokken. Het bedoelde oordeel zal aan u bij brief kenbaar worden gemaakt, evenals in afschrift aan derden. Tijdens het tussen ons geplande overleg op 13 juni kan het oordeel, zoals dat op dat moment luidt, worden toegelicht.

Ten overvloede zij opgemerkt dat indien bedoeld oordeel leert dat de tot dan gegeven uitvoering onvoldoende moet worden geacht, aan het voorgenomen beleidsvoornemen geen verdere uitvoering kan worden gegeven en dat KPN de door haar gewenste vrijheden op retail gebied niet kunnen worden verleend.
6. Tenslotte
Tenslotte zij opgemerkt dat het college belang hecht aan de door marktpartijen tijdens de ronde tafel bijeenkomst op 16 mei geuite zorg met betrekking tot de feitelijke uitvoering van het door KPN ten aanzien van de wholesale maatregelen uitgesproken commitment, met name voor zover deze zorg de maatregelen betreft die ná 1 juli 2002 dienen te materialiseren. Het college beraadt zich dan ook op eventuele waarborgen om hierin te voorzien. Op korte termijn zal KPN hierover nader worden geïnformeerd.

Een afschrift van onderhavige brief wordt door het college openbaar gemaakt.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,

Drs. H.C. Bakker, secretarisDeel: ' Vervolgproces integrale tariefregulering (ITTZ) '
Lees ook