Gemeente Apeldoorn

Vervolgtraject vaststelling Detailhandelsvisie gemeente Apeldoorn

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de concept-Detailhandelsvisie en alle inspraakreacties overgedragen aan de gemeenteraad. Deze zal na de zomer aangeven hoe met de inspraakreacties en de concept-visie moet worden omgegaan. Vervolgens stelt de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling kaders waaraan de visie in de ogen van de raad moet voldoen.

Eén en ander houdt in dat de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling zich in september op de hoogte zal stellen van onder meer de reacties van de insprekers en de beleidsruimte, om zo tot een standpunt te komen. In vervolg hierop kan het College van B en W dan tot een definitieve visie komen.

Dit voorjaar heeft de concept-Detailhandelsvisie Apeldoorn ter visie gelegen. Inwoners van Apeldoorn, wijkraden en ondernemersorganisaties kregen de mogelijkheid hun zienswijze bij het College van B en W kenbaar te maken. De concept-Detailhandelsvisie is een uitwerking van de Strategische Economische Beleidsvisie Apeldoorn (SEBA). Het doel is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het oogpunt van de consument, het verzorgingsniveau als vanuit de optiek van het bedrijfsleven.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Vervolgtraject vaststelling Detailhandelsvisie gemeente Apeldoorn '
Lees ook