FNV BONDGENOTEN

Vervroegde verkiezingen hoofdbestuur FNV Bondgenoten

Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten stelt de bondsraad, het parlement van de bond, voor om de verkiezingen voor het hoofdbestuur te vervroegen. De verkiezingen die zouden plaatsvinden in januari 2004, worden, als de bondsraad daar op 31 mei mee instemt, waarschijnlijk eind 2002 gehouden. Het huidige hoofdbestuur treedt niet af en blijft tot er een nieuw hoofdbestuur gekozen is functioneren, met alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden van dien. Er is dus geen sprake van een demissionaire status.
De belangrijkste reden om vervroegde verkiezingen uit te schrijven is dat het het huidige hoofdbestuur van FNV Bondgenoten niet lukt om in het noodzakelijke tempo gewenste veranderingen te realiseren. En het hoofdbestuur rekent het tot haar belangrijkste taak een gezonde en duurzame bond neer te zetten.
Het hoofdbestuur is van mening dat zij verdere, noodzakelijke kostenbeheersing niet meer kan realiseren. Daarvoor is de weerstand in de organisatie, na alle ingrepen van de afgelopen jaren, die voornamelijk het personeel troffen, te groot. De noodzaak tot ingrijpen is groot omdat de financiële resultaten van de eerste maanden van 2002 overschrijdingen op de begroting laten zien. Het jaar 2002 zou in de optiek van het hoofdbestuur en de bondsraad de opmaat moeten zijn naar een bond die zwarte cijfers schrijft in 2003.

Voorzitter Hans de Vries: .Alhoewel dit hoofdbestuur al veel in gang gezet heeft om de bond weer financieel gezond te maken, voorzien wij dat het dit hoofdbestuur niet lukt om het strakke tempo van kostenbeheersing dat wij met onze bondsraad hebben afgesproken, te realiseren. Ik ben er van overtuigd dat wij een goede koers hebben ingezet, niet alleen op financieel gebied maar ook als het gaat om de vernieuwing van arbeidsvoorwaarden en .verhoudingen. In het verlengde daarvan hebben wij onze dienstverlening uitgebreid. Na alle ingrepen, kunnen wij de laatste slag die nodig is niet meer tot een goed einde brengen. Daarvoor is de weerstand in de organisatie te groot. Dit hoofdbestuur is echter wel verantwoordelijk om de bond financieel en inhoudelijk weer gezond te maken. Daarom stellen wij vervroegde verkiezingen voor. Wij willen het nieuwe hoofdbestuur, in een positie brengen om de nog noodzakelijke maatregelen te nemen en door te voeren..

Sinds zijn aantreden in januari 2000 heeft het hoofdbestuur gekampt met financiële tegenslag. De kersverse fusiebond leefde op te grote voet, kreeg te kampen met financiële tegenvallers, onder meer tegenvallende ledenontwikkeling en beleggingsopbrengsten. Veel is gedaan om het financiële tij te keren en tegelijkertijd de vakbond eigentijdser en aantrekkelijker te maken. Enkele voorbeelden:
- er vond in tussen 2000 en 2001 een zeer forse reductie van arbeidsplaatsen plaats;

- een kwantitatieve en kwalitatieve reorganisatie van FNV Ledenservice is in gang gezet;

- in januari 2002 werd een extra verhoging van de contributie doorgevoerd;

- er vond inhoudelijk vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen plaats. Er werden in dit kader ook nieuwe vormen van dienstverlening opgezet zoals loopbaan- en financieel advies
- de wervingskracht van de bond werd verhoogd door het inzetten van een reclamecampagne op radio en tv.

Voor verdere gezondmaking van de FNV Bondgenoten acht het huidige hoofdbestuur van FNV Bondgenoten het noodzakelijk om kosten te beheersen. Daarbij gaat het in het bijzonder om beheersing van de personeelskosten en het doorvoeren van de reorganisatie van FNV Ledenservice.

Meer informatie:
Jos van Dijk, voorlichter, 030-2738377, 06-22518743

23 mei 02 13:04

Deel: ' Vervroegde verkiezingen hoofdbestuur FNV Bondgenoten '
Lees ook