Persbericht Trimbos-instituut

Verwaarlozing ouderen moeilijk te signaleren

Utrecht, 4 juli 2002. Verwaarlozing bij ouderen is moeilijk te signaleren. De ouderen die het betreft trekken zelf niet aan de bel. Bovendien wonen zij meestal alleen en hebben ze weinig verplichtingen buitenshuis. Het gaat dan ook om `stille' verwaarlozing: het speelt zich binnenshuis af en de oudere valt niemand lastig. Hierdoor bereiken de verantwoordelijke hulpverleners relatief weinig ouderen die zichzelf verwaarlozen. Bij degenen die geholpen worden zijn de problemen dan al vaak behoorlijk uit de hand gelopen.

De meest voorkomende vormen van verwaarlozing bij ouderen zijn verminderde zelfzorg, woningvervuiling en extreme teruggetrokkenheid. Deze vormen komen ook tegelijkertijd voor. Het gaat meestal om alleenstaande mannen of vrouwen met weinig sociale contacten, die vaak ook lichamelijke, psychische, sociale of financile problemen hebben. Opvallend is dat veel van deze ouderen contact hebben met de huisarts en lang niet altijd afkerig zijn van hulp.

Als hulpmiddel bij de zorgverlening aan deze categorie ouderen heeft het Trimbos-instituut een brochure ontwikkeld, met als titel Verwaarlozing bij ouderen. Een brochure voor signaleerders. De brochure helpt medewerkers van woningbouwcorporaties, thuiszorg, algemeen maatschappelijk werk, politie, meldpunten overlast, kerkelijke instellingen, dagopvang van verzorgingshuizen en vrijwilligers van ouderenbonden of De Zonnebloem om verwaarlozing bij ouderen te signaleren. Signaleren houdt in dat men het probleem vaststelt en, indien nodig, meldt bij een zorginstelling.

De informatie in de brochure is gebaseerd op literatuurstudie en op onderzoek onder verwaarloosde ouderen, hun hulpverleners en signaleerders in Amsterdam en Utrecht. Ook zijn er adviezen in verwerkt van zorgverleners en andere professionals die in hun dagelijks werk geconfronteerd worden met verwaarloosde ouderen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Trimbos-instituut en gefinancierd door Zon/Mw. Het vond plaats in samenwerking met de GG&GD-en van Amsterdam en Utrecht.

De brochure bevat informatie over verwaarlozing bij ouderen en de rol van verschillende instanties die verantwoordelijk zijn voor het bieden van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Een apart hoofdstuk is gewijd aan adviezen voor signaleerders. Ook bevat de brochure adressen van projecten en organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van verwaarlozing en vereenzaming onder ouderen.

Verwaarlozing bij ouderen. Een brochure voor signaleerders. Fijgje de Boer, Carolien Smits. Uitgave: Trimbos-instituut, Utrecht 2002. Prijs 10,-; (bij afname van vijf of meer exemparen 7,-). Bestellen via 030-297 11 80, bestelnummer AF 0415.


---

_____

Voor nadere informatie: Henk Maurits (030 - 297 11 38) of Harald Wychgel (030 - 297 11 16), voorlichters Trimbos-instituut.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

---

Deel: ' Verwaarlozing ouderen moeilijk te signaleren '
Lees ook