Gemeente Enschede

Verwijderen asbest op onbebouwd terrein in Lonneker

Enschede, dinsdag 10 juli 2001

Tijdens graafwerkzaamheden op het terrein aan de Rotertkamp te Lonneker is onlangs een geringe hoeveelheid asbesthoudende restanten van plaatmateriaal aangetroffen. Dit terrein was tot begin 2000 eigendom van de gemeente Enschede. In de jaren '60 is het enkele jaren gebruikt als zanddepot. Vervolgens heeft een vereniging de grond gehuurd voor het gebruik van volkstuinen. In 2000 heeft de gemeente de grond verkocht aan Wooncorporatie Domijn die deze locatie nu heeft bestemd voor de bouw van zeven seniorenwoningen.

Uit onderzoek is gebleken dat het gedeelte waar asbestplaatjes zijn aangetroffen ongeveer een derde deel van het terrein beslaat. Het overige deel is vrij van asbest. Voor zover op dit moment bekend gaat het om hechtgebonden asbest hetgeen betekent dat de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten, zoals ook het geval is bij een asbestcement -golfplaat. Deze vorm van asbest levert geen direct gevaar op voor de volksgezondheid.
De omwonenden van het betreffende gebied zijn 9 juli 2001 per brief van de situatie op de hoogte gebracht en tevens uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 12 juli a.s. van 18.00 tot 20.00 uur in Café Sprakel aan de Dorpsstraat 137 in Lonneker.

Het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hanteert een richtnorm die de toegestane hoeveelheid asbest per kilo grond bepaalt. Deze zogenoemde restconcentratienorm is vastgesteld op 10 mg/kg voor hechtgebonden asbest. Voor niet-hechtgebonden asbest wordt een nulnorm gehanteerd. Het ministerie adviseert gronden met een asbestvervuiling boven deze respectievelijke normen te saneren. Hoewel dit niet wettelijk is vastgesteld, wil de gemeente Enschede elk risico voor de bewoners van het betreffende gebied uitsluiten. Daarom heeft de gemeente, in overleg met de Wooncorporatie Domijn, een gecertificeerd bureau (DHV) opdracht gegeven het aangegeven terrein te laten saneren. In de week van 13 augustus a.s. wordt hiermee gestart. Deze werkzaamheden zullen ongeveer een à twee weken in beslag nemen. Om te bepalen of in het omliggende gebied (omsloten door de Rotertkamp, Pastoor Balkstraat, Nieuwedijk en de Wegmanstraat) ook sprake is van asbesthoudend materiaal, is verder onderzoek noodzakelijk. In overleg met de bewoners van deze 25 percelen wordt bekeken welke werkzaamheden hiervoor nodig zijn en wanneer daarmee kan worden begonnen. De betrokkenen worden in de eerste helft van september uitgenodigd voor een bijeenkomst om deze zaken te bespreken.Zoekwoorden:

Deel: ' Verwijdering asbest op terrein in Lonneker, Enschede '
Lees ook