Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA DEN HAAG Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk Intercom/2003/12805

Onderwerp Datum verzamelbrief aan gemeenten 17 februari 2003

./. Voor uw informatie doe ik u toekomen een verzamelbrief die ik heden heb verzonden aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten.

De verzamelbrief bevat informatie ten aanzien van:

1. De stimuleringsregeling voor het omzetten van 10.000 ID-banen in reguliere banen 2. (ex)-Gedetineerden
3. Inkomsten uit marginale zelfstandige activiteiten 4. Overgangsregeling toetrederskorting
5. Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw
6. SZW biedt ketenpartners ondersteuning ­ Steunpunt Keten Samenwerking aan de slag 7. Samenwerking met scholing- en werkprojecten van sociale partners 8. Beleidsregels financieel maatregelenbeleid Abw, IOAW, IOAZ 9. Extra middelen voor langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief in 2003 10. Aanpak Agressiviteit
11. Wijziging bedragen Abw, IOAW, IOAZ en Wik per 1 april 2003 12. Tijdelijke Stimuleringsregeling Hoogwaardige Handhaving 13. Agenda voor de Toekomst, subsidie
14. Overzicht recent gewijzigde regelgeving

Zoals aangekondigd in mijn brief van 13 februari 2003, over het IWI onderzoek Bijzondere Bijstand in geval van detentie (B&GA/IW/03/9790), is hierover in de verzamelbrief een passage opgenomen (onderwerp "(ex)-Gedetineerden").

2

Door opname in de verzamelbrief van het onderwerp "inkomsten uit marginale zelfstandige activiteiten" is voldaan aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer gedaan bij brief van 12 november 2001 (nr. Soza-01-959) en bij Algemeen Overleg van 14 maart 2002 (Vergaderjaar 2001-2002, 23 972, nr. 57).

Ik vraag uw speciale aandacht voor de passage in de verzamelbrief over de extra middelen in 2003 voor langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief. Over deze passage bestaat overeenstemming met de VNG en de Sociale Alliantie.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(M. Rutte)

Deel: ' Verzamelbrief aan gemeenten '
Lees ook