Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars leggen hun coördinatie bij rampen vast in geactualiseerd draaiboek

Het Verbond van Verzekeraars heeft, mede naar aanleiding van de praktijkervaringen die bij de vuurwerkramp in Enschede zijn opgedaan, het bestaande Draaiboek bij rampen geactualiseerd. Het draaiboek biedt inzicht in de gestructureerde dienstverlening van verzekeraars, en die van de aan hen gelieerde hulpdiensten en instanties, na een grote calamiteit.

Het draaiboek, waarin ook aanbevelingen door het Crisis Onderzoek Team (COT) zijn verwerkt, beschrijft de informatie- en beslisstructuur die bij verzekeraars in werking treedt direct nadat zich een ramp heeft voorgedaan. Als eerste wordt de Verzekeraarshulpdienst (VHD), die dag en nacht operationeel is, door brandweer of politie gealarmeerd. Op basis van de verkregen informatie stuurt de VHD/Salvage meteen een of meer salvagecoördinatoren naar de plaats van de ramp. De VHD/Salvage-leiding informeert het speciale beleidskernteam van het Verbond van Verzekeraars en stelt zonodig het speciale rampentelefoonnummer van het Verbond open om vragen van slachtoffers en gedupeerden te kanaliseren. Het beleidskernteam van het Verbond is het centrale beleidsmatige aanspreekpunt vanuit en voor de verzekeringsbranche. Het opereert vanuit het Verbondsgebouw in Den Haag. Het beslist over de vorm van collectieve actie, coördineert voorlichting en contacten met ministeries en provincies en bepaalt snel een standpunt over de dekkingsaspecten. Ook zal het zonodig direct een operationeel kernteam instellen dat op de plaats van de ramp wordt ingezet. Dit operationeel kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de meest betrokken verzekeraars, het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) en VHD/Salvage, en staat onder leiding van een coördinator. Deze laatste is op basis van een vastgesteld mandaat het aanspreekpunt voor lokale overheden en hulpdiensten. Hij rapporteert frequent aan het beleidskernteam dat op zijn beurt de communicatie met de verzekeraars, centrale overheden en de media onderhoudt.

Het vernieuwde draaiboek is binnen de verzekeringsbedrijfstak breed verspreid en is ook aangeboden aan ministeries, brandweer, provincies en gemeenten. Ook deze instanties hebben hiermee vooraf duidelijkheid over de dienstverlening van verzekeraars na een ramp, zodat ze het draai-boek kunnen verwerken in hun eigen rampenplannen.

De volledige tekst van het Draaiboek bij rampen is te vinden onder Publicaties/Brochures & Rapporten.

18 juli 2002

---

Deel: ' Verzekeraars leggen hun coördinatie bij rampen vast in draaiboek '
Lees ook