VERBOND VAN VERZEKERAARS

Fischer Fietst 'Pensioengat' Naar Financien

Vandaag heeft de algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars prof. dr. E.J Fischer het rapport over de becijfering van het pensioentekort van Nederland aangeboden aan de bewindslieden van financiën. Met een Sinterklaasgedicht en de nodige chocoladeletters die het woord 'pensioengat' vormen spoedde hij zich op de fiets tegen de wind in naar het ministerie. Hij werd daarbij vergezeld van de 'duw Piet'.
Het rapport met de titel: 'Onderweg naar morgen, een schatting van het pensioentekort' is in opdracht van het Verbond van Verzekeraars opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek. Het onafhankelijk actuarieel adviesbureau Tillinghast Towers Perrin heeft het rapport gecontroleerd en akkoord bevonden.

Pensioentekort jaarlijks f 18 miljard
Een van de belangrijkste uitkomsten van het rapport betreft de berekening van het pensioengat in Nederland dat naar schatting zo'n f 18 miljard per jaar bedraagt. Het Verbond van Verzekeraars heeft dit onderzoek laten houden in het kader van het Wetsvoorstel Inkomstenbelasting 2001. Ondanks het feit dat het Ministerie van Financiën het pensioentekort niet met cijfers onderbouwt, volhardt men (ook in de recente nota n.a.v. het verslag over bovenstaand wetsvoorstel) in de mening dat er massaal bovenmatig pensioen wordt opgebouwd. Men gaat er zelfs van uit dat van de huidige f 6 miljard lijfrente-premie in het nieuwe stelsel slechts f 2,7 miljard voor aftrek in aanmerking komt. Om die reden wil Financiën dan ook dat men ieder jaar zijn pensioentekort aantoont om voor aftrek van premie in aanmerking te komen. Algemeen is bekend dat het zeer ingewikkeld en vaak onmogelijk is om een pensioentekort aan te tonen. 'Kennelijk is het de bedoeling van Financiën om de pensioenopbouw in Nederland te ontmoedigen', merkt de heer Fischer op bij de presentatie van het rapport.

Budgettaire opbrengst geen f 1,5 miljard maar f 300 mln. Voorts gaat het rapport in op het verweer van Financiën dat de lijfrente-aftrek een te groot budgettair beslag legt. Volgens Fischer is hier sprake van halve waarheden. Ook over de uitkeringen van lijfrentepolissen wordt belasting geheven. Wij hebben laten becijferen dat van iedere f 1,- die de fiscus mist door lijfrente-aftrek er tenminste f 0,81 terugkomt via de heffing over de uitkering. Financiën is hier meermalen op geattendeerd. Het antwoord was steeds 'dat men deze toekomstige meevaller niet in de afwegingen wil meenemen', aldus de Verbondsdirecteur.
In de nota n.a.v. het verslag gaat Financiën ervan uit dat er als de plannen doorgaan f 3,3 miljard minder worden afgetrokken. In het rapport wordt becijferd dat de opbrengst hiervan geen f 1,5 miljard is, zoals Financiën steeds naar buiten brengt, maar maximaal f 300 mln. ofwel 19% hiervan.

Voor nadere informatie: Verbond van Verzekeraars, Anky van Leeuwen, telefoon: 070-3338674, E-mail: jleeu@verzekeraars.nl

zie ook ANP Beeldbank

03 dec 99 15:27

Deel: ' Verzekeraars rapporteren pensioengat van 18 miljard/jaar '
Lees ook