Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars verbruiken relatief weinig verpakkingsmateriaal

Verzekeraars verbruiken samen naar schatting jaarlijks 350.000 kilo aan verpakkingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het CVS naar het verbruik van verpakkingsmaterialen door verzekeraars. De verzekeringsbedrijfstak voldoet daarmee ruim aan de norm die de Nederlandse verpakkingsketenorganisatie SVM·PACT hanteert. : geen enkele individuele verzekeraar verbruikt namelijk meer dan de norm van 50.000 kilo. Ongeveer 75 procent van de verzekeraars verbruikt zelfs minder dan 5.000 kilo per jaar.

Het Verbond heeft zich in het verleden namens alle verzekeraars aangesloten bij het Convenant Verpakkingen II, dat op 31 december vorig jaar afliep. Op 4 december 2002 is het Convenant Verpakkingen III ondertekend, dat evenals zijn voorganger is opgesteld door VNO-NCW in samenwerking met MKB-Nederland en de Stichting Verpakking en Milieu (SVM). In het convenant staan doelstellingen en maatregelen voor preventie, recycling en terugwinning van afval. Het convenant wordt uitgevoerd door SVM·PACT, de Nederlandse verpakkingsketenorganisatie die de belangen behartigt van meer dan 250.000 bedrijven binnen het dossier verpakking en milieu. Het Verbond is momenteel in onderhandeling met SVM·PACT over een mogelijke collectieve aansluiting bij het derde convenant.

Mogelijke collectieve aansluiting
Ter voorbereiding op deze mogelijke collectieve aansluiting, heeft CVS het verpakkingsverbruik van verzekeraars in 2002 onderzocht. Daarbij is onder meer gekeken of verzekeraars individueel voldoen aan de norm uit het tweede convenant om jaarlijks niet meer dan 50.000 kilo aan verpakkingsmateriaal te verbruiken. Bedrijven die deze norm overschrijden, moeten namelijk allerlei extra activiteiten ontplooien. Voornaamste conclusie uit het onderzoek, waaraan 69 procent van de markt (gemeten naar premie-inkomen) heeft deelgenomen, is dat verzekeraars ruim onder de norm uitkomen. Geen enkele verzekeraar heeft zelfs meer dan 25.000 kilo verpakkingen verbruikt. Op basis van het verbruik van de aan het onderzoek deelnemende verzekeraars, heeft het CVS berekend dat er voor iedere miljard euro premie 8.000 kilo verpakkingsmateriaal wordt verbruikt. Daarvan uitgaande, schat het CVS dat het verpakkingsverbruik van de gehele branche jaarlijks 350.000 kilo bedraagt. Het grootste gedeelte daarvan (69 procent) bestaat uit enveloppen¹.

¹ Overeenkomstig de tekst uit het convenant zijn enveloppen die worden gebruikt voor correspondentie, niet meegerekend in het onderzoek; enveloppen voor andere poststukken wel. Om te voorkomen dat verzekeraars per envelop moeten traceren waarvoor hij wordt gebruikt, is afgesproken dat van de enveloppen die verzekeraars gebruiken, 20 procent wordt toegerekend tot verpakkingen en 80 procent niet.

Bondig, maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Verzekeraars verbruiken relatief weinig verpakkingsmateriaal '
Lees ook