Persbericht Algemene Rekenkamer


Informatie-uitwisseling sociale zekerheid nog punt van millenniumzorg

Sociale Verzekeringsbank en Pensioen- en Uitkeringsraad behoorlijk voorbereid op jaarwisseling 2000

Dinsdag 20 april 1999

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) hebben het millenniumvraagstuk voortvarend aangepakt en goede voortgang bereikt in de oplossing ervan. Beide zullen op korte termijn noodplannen ontwikkelen. Op het gehele terrein van de sociale zekerheid moet nog extra aandacht worden besteed aan de informatie-uitwisseling onderling en met andere instellingen zoals banken en de gemeentelijke basisadministratie. Instellingen moeten zich ervan vergewissen of zij kunnen beschikken over de noodzakelijke informatie opdat zij in hun noodplannen eventueel daarop kunnen anticiperen. Dat schrijft de Rekenkamer in haar rapport Aanpak millenniumvraagstuk en sociale zekerheid dat vandaag verschijnt.

De SVB en de PUR zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van hun millenniumproblemen. De betrokken ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn politiek aanspreekbaar voor het terrein van de sociale zekerheid. Zij hebben een toezichthoudende, stimulerende en monitorende rol in de aanpak van het millenniumprobleem bij de SVB en de PUR en bij de andere instellingen in de sociale zekerheid, waaronder de gemeentelijke sociale diensten, de pensioenfondsen en de uitvoeringsinstellingen zoals GAK en Cadans.

De minister van SZW heeft goed inzicht in de voortgang die de SVB en de uitvoeringsinstellingen maken in de aanpak van het millenniumprobleem. Zijn inzicht bij de sociale diensten en de pensioenfondsen zou verbeterd moeten worden. In zijn reactie zegt de minister op dit punt extra aandacht toe. De minister van VWS heeft niet op alle terreinen voldoende inzicht in de stand van zaken bij de PUR. Ook deze minister reageert hierop met initiatieven.

De SVB draagt zorg voor de berekening en betaling van ouderdomspensioenen, kinderbijslag en de nabestaandenuitkeringen. Er zijn ruim 4 miljoen uitkeringsgerechtigden, die jaarlijks tesamen 48 miljard gulden ontvangen. De PUR regelt de uitkeringen voor vervolgingsslachtoffers, burgeroorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Zij verstrekt jaarlijks circa 750 miljoen gulden aan 43.000 uitkeringsgerechtigden.

De ministeries van SZW en VWS en de SVB delen de mening van de Rekenkamer dat het opstellen van noodplannen inmiddels de hoogste prioriteit heeft.

Deel: ' Verzekeringsbank behoorlijk voorbereid op nieuw millennium '
Lees ook