Gemeente Westervoort

Bestemmingsplan Het Ambacht

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat zij een verzoek hebben ontvangen van het bedrijf Joukes Waterbedden te Westervoort, voor de inmiddels gevestigde showroom op het bedrijventerrein Het Ambacht (Het Hazeland 6A). De bedrijfsvoering heeft betrekking op detailhandel, hetgeen op grond van het geldende bestemmingsplan Het Ambacht niet is toegestaan.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om voor dit strijdige gebruik een vrijstelling toe te passen voor detailhandel in volumineuze goederen, waaronder meubelen worden gerekend, op grond van artikel 15, lid III, onder 1a, sub 3, van het bestemmingsplan Het Ambacht.

* Het voornemen tot het toepassen van de vrijstelling ligt, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en conform de Algemene inspraakverordening gemeente Westervoort 2000, met ingang van 20 september 2001 gedurende vier weken ter inzage. Gedurende deze termijn is het voor een ieder mogelijk om schriftelijk en gemotiveerd zijn zienswijze bij het college in te dienen.

Alle bovengenoemde bestemmingsplannen liggen ter inzage bij de afdeling AJZ/Vrom. Inzage kan worden verkregen op:
* alle werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur of op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur;

* maandag op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur.

Deel: ' Verzoek bestemmingsplan Het Ambacht gemeente Westervoort '
Lees ook