Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Integratie Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

6 maart 2003

Behandeld

Guusje Korthals Altes


Kenmerk

DIE 110/03

Telefoon

070 348 41 82


Blad

1/2

Fax

070 348 63 81


Bijlage(n)

E-Mail

guusje.korthals@minbuza.nl


Betreft

Uw verzoek 03-BuZa-11

Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris voor Europese Zaken, de reactie aan op uw verzoek van 24 februari 2003 met kenmerk 03-BuZa-11.

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris voor Europese Zaken d.d. 23 januari 2003 inzake nieuwe Commissie Voorstellen, stelt u vast dat de Kamer zich niet heeft kunnen uitlaten over de regeringsinzet ten aanzien van het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de samenwerking van de Gemeenschap met de landen van Azië en Latijns-Amerika.

Het voorstel van de Commissie is op 31 december 2002 in de C-serie van het Publicatieblad verschenen. In de C-serie van het Publicatieblad worden "voorbereidende besluiten", oftewel alle voorstellen voor wetgeving, gepubliceerd. In de L-serie van het Publicatieblad wordt wetgeving gepubliceerd. De Verordening zal pas in de L-serie verschijnen wanneer de Raad en het Europees Parlement overeenstemming hebben bereikt over de tekst en de definitieve Verordening door de Raad is aangenomen.

De zinsnede in artikel 17 van de concept Verordening over inwerkingtreding 'op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad', waaraan u refereert, betreft een standaard formulering en heeft betrekking op publicatie in de L-serie.

De Verordening wordt momenteel behandeld door de Raad en door het Europees Parlement. Het Europees Parlement verwacht in mei over de Verordening te stemmen. Ook de Raad verwacht de behandeling van de Verordening in mei af te ronden.

De Kamer heeft derhalve nog ruimte zich uit te laten over de regeringsinzet. De Regering kan deze punten meenemen in haar onderhandelingen in Brussel.

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

===

Deel: ' Verzoek inzake Nieuwe Commissievoorstellen '
Lees ook