VHG ziet TuinKeur niet zitten


- Belangenbehartiger en keurmerk niet op n lijn -

HOOGEVEEN, 20071114 -- De aandacht voor de tuin bij de consument is onverminderd groot. Het aantal bedrijven werkzaam in de zogenaamde `groene branche' in Nederland neemt dan ook nog steeds toe: inmiddels zijn er ruim 6.000 bedrijven actief. Van groot belang voor het imago van deze branche is dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Dit ook in het licht van de afschaffing van de verplichte diploma's en vestigingseisen. Met TuinKeur is een keurmerk ontwikkeld wat met name naar de consument toe het imago van de branche wil beschermen. Een soort BOVAG-garantie voor de `groene branche'.

De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is in de branche actief als collectieve belangenbehartiger met circa 1.200 aangesloten leden. TuinKeur heeft met de VHG diverse orinterende gesprekken gevoerd. Hierbij ging het ondermeer over de introductie van TuinKeur binnen de branche. Daarnaast is de mogelijke rol van TuinKeur binnen de werkzaamheden van de VHG besproken. Dit alles tot op heden helaas zonder resultaat. De VHG lijkt er vooralsnog voor te kiezen alleen het in 2002 eigen ontwikkeld keurmerk, Groenkeur, te promoten. Het aantal aangesloten leden bij Groenkeur na ruim vijf jaar is 120, circa 2% van de gehele branche.

Met de huidige opstelling van de VHG, zoals die blijkt uit hun eigen nieuwsbrief ten opzichte van TuinKeur lijkt het erop dat ook binnen de groene branche een discussie ontstaat. Deze discussie is vergelijkbaar met discussies zoals die gevoerd werden tussen de ANWB en Route Mobiel alsook tussen Funda/NVM en Makelaarsland.

De huidige gang van zaken

Nieuwsbrief VHG van 26 oktober 2007 ( volledige tekst)
"Over Tuinkeur
Veel groene ondernemers hebben de laatste tijd e-mails ontvangen van TuinKeur. Tuinkeur biedt individuele bedrijfsondersteuning aan voor tuincentra en sinds kort ook voor hoveniers. Ondernemers die het adviestraject succesvol doorlopen ontvangen het predikaat Tuinkeur. Tuinkeur is een commercile organisatie met een winstoogmerk.

Uiteraard staat het iedereen vrij om zich aan te sluiten bij de branchevereniging of het keurmerk van zijn keuze. De VHG betreurt versnippering van collectieve belangenbehartiging en de daarop gebaseerde dienstverlening. De VHG en Groenkeur hebben contact gehad met dhr. Westra van TuinKeur om mogelijkheden tot afstemming te verkennen. De collectieve belangen van de branche lijken vooralsnog niet eenvoudig te verenigen met de commercile belangen van Tuinkeur. Voor meer informatie: Peter Loef"

Onderstaand een drietal citaten uit bovenstaande nieuwsbrief van de VHG. Hierop de reactie van TuinKeur.

Nieuwsbrief VHG: "TuinKeur biedt individuele bedrijfsondersteuning aan, ondernemers die het adviestraject succesvol doorlopen ontvangen het keurmerk TuinKeur".
Reactie TuinKeur: Ondernemers uit de groene branche mogen het keurmerk gebruiken mits zij voldoen aan de gestelde eisen. Ondernemers mogen gebruik maken van de adviseurs van het Instituut voor Tuincentra voor begeleiding, zij kunnen ook naar keuze derden inschakelen.

Nieuwsbrief VHG: "TuinKeur is een commercile organisatie met een winstoogmerk".
Reactie TuinKeur: Ieder bedrijf heeft middelen nodig voor de continuteit van zijn/haar werkzaamheden. TuinKeur beschikt niet over fondsen, subsidies, gelden uit PT heffing en overige middelen om dit te realiseren.
Voor het gebruik van het keurmerk vraagt TuinKeur een vergoeding. Zo worden de kosten gedekt die TuinKeur heeft gemaakt en zal moeten maken. Daarnaast zijn er financile middelen noodzakelijk ten behoeve van de promotie van TuinKeur in de consumentenmarkt. TuinKeur beschikt hierbij niet over externe bronnen.

Nieuwsbrief VHG: "De VHG betreurt versnippering van collectieve belangenbehartiging en de daarop gebaseerde belangenbehartiging"
Reactie TuinKeur: Deze opmerking berust op een verschil van mening wat collectieve belangenbehartiging is en waar belangenverstrengeling begint....

TuinKeur heeft in de reeds gevoerde gesprekken met de heer Peter Loef (directeur VHG) nadrukkelijk gewezen op het belang van collectieve belangenbehartiging voor de gehele branche en de belangrijke rol van de VHG hierin. TuinKeur heeft aangegeven de VHG als partij te zien voor de collectieve belangenbehartiging voor de gehele branche. TuinKeur wil haar bijdrage leveren aan de collectieve belangbehartiging, via de VHG, binnen de gehele branche als zij daartoe de kans krijgt.

Bij collectieve belangenbehartiging voor de branche kan er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. De hechte relatie tussen VHG en Groenkeur en hun gezamenlijke reactie in de laatste nieuwsbrief geeft dan ook te denken...
Gezamenlijk geeft men aan dat de collectieve belangen van de branche niet zijn te combineren met de belangen van TuinKeur.

Visie TuinKeur op relatie met de VHG
Op initiatief van TuinKeur heeft er 30 maart 2007 een derde gesprek plaats gevonden met dhr. Peter Loef. Hierbij heeft TuinKeur benadrukt volledig open te staan voor voorstellen van de zijde van VHG. De reactie in deze nieuwsbrief is helaas het eerste contact na 30 maart 2007.

Als keurmerk is TuinKeur zeer actief binnen de branche. Naast het keurmerk heeft zij een startpagina voor hoveniers, www.hovenierszaken.nl, en onlangs is er een consumenten website gelanceerd: www.hoveniernederland.nl.

Volgens TuinKeur kunnen de keurmerken Groenkeur en TuinKeur uitstekend naast elkaar actief zijn. Immers Groenkeur is een vorm van ISO-certificering en door haar manier van werken en de gestelde eisen met name gericht op de grotere bedrijven, actief op de zakelijke markt. TuinKeur daarentegen is juist gericht op de kleinere bedrijven, actief op de consumentenmarkt.
Verder is TuinKeur een volledig zelfstandig opererend bedrijf. Zij vraagt geen financile bijdrage of andere middelen van VHG of andere partijen. TuinKeur wil met onder andere VHG gezamenlijk de branche bedienen.

TuinKeur was dan ook verrast een dergelijk artikel te lezen in de nieuwsbrief. Dit artikel leidt mogelijk tot een onjuiste weergave van de werkzaamheden en ideen van TuinKeur. Aan het verzoek van TuinKeur richting dhr. Peter Loef om het stuk in de nieuwsbrief enigszins te nuanceren werd helaas tot op heden nog geen gehoor gegeven. TuinKeur geeft te kennen nog steeds open te staan voor een gesprek.

TuinKeur is voor de gehele branche beschikbaar. Het versnipperen van belangenbehartiging binnen de branche dient ten allen tijde te worden voorkomen: `samen' is het sleutelwoord.


Deel: ' VHG ziet TuinKeur niet zitten '
Lees ook